ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/361

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-10-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επέκταση της ισχύος διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 2530/97 (Ά 218) και στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου 2530/97, εκτός της περ. ζ της παρ. 3, επεκτείνονται και εφαρμόζονται αναλόγως από 1.9.1997 και στα μέλη του Ερευνητικού Προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και εκρίθησαν σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν. 1845/89. Προκειμένου για ερευνητές που έχουν κριθεί με τις διατάξεις και τη διαδικασία του ίδιου νόμου (Ν. 1845/89) και στερούνται διδακτορικού διπλώματος, από τις κατά τα ανωτέρω προκύπτουσες για τη βαθμίδα τους αποδοχές δεν καταβάλλεται το ειδικό ερευνητικό επίδομα της περίπτωσης δ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 2530/97, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων.
2.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται στους ερευνητές του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2538/1997.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 1.9.1997, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 και άρθρο 27 του Ν. 2530/1997.
2.  
  Οι διαφορές αποδοχών μεταξύ παλαιού και νέου μισθολογίου θα καταβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2530/97. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 6 του άρθρου 17 και του άρθρου 27 του Ν. 2530/1997 «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ -ΤΕΙ) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (Ά 218). β) Του άρθρου 17, της παραγράφου 6 του άρθρου 12 και του άρθρου 26 του Ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της Αγροτικής Έρευνας και Τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (Α 102), που τροποποιήθηκε με το άρθρο 32του Ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α 70) και την παράγραφο 16 του άρθρου 30 του Ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α 242). γ) Της παραγράφου 1 του άρθρου 4, της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 5, της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της αριθ. 32460/112/20.3.1991 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας «Έγκριση Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)» (Β 197). δ) Των άρθρων 15, 16, 17 και 26 του Ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (Α 13). ε) Του άρθρου 28 του Ν. 2538/1997. στ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Ά 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38).
 • Την αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), ΚΑΕ 2893/Φ 29110 Υπ. Γεωργίας. α) Ποσού 1.267.281.000 δρχ. για το χρονικό διάστημα από 1.9.1997 έως 31.12.1997 και για το τρέχον οικονομικό έτος που θα καλυφθεί με τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΕΘ. Ι .ΑΓ.Ε και συγκεκριμένα με ισόποση αυξομείωση του προϋπολογισμού του για την οποία έχει εκδοθεί η 230658/16.9.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. β) Ποσού 1.150.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη που θα καλυφθεί από πιστώσεις που θα εγγραφούν στον αντίστοιχο ΚΑΕ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.
 • Την 530/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Γεωργίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/32460/112 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/32460_112 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/230658 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/230658 1998
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1845 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1845 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά[...]" 1997/2530 1997
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία