ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/362

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-10-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση και λειτουργία του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μορφή - επωνυμία - έδρα - σφραγίδα"
1.  
  Το «Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου», που συστήθηκε ως Ν.Π.Ι.Δ. με το άρθρο 50 παρ. 2 του Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 - Α­) αποτελεί ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει διεθνή χαρακτήρα. Όσον αφορά τα θέματα οικονομικής διαχειρίσεως και ελέγχου, το ΔΙΚΕΜΕΠ διέπεται από την συστατική του πράξη ενώ, ως προς τα λοιπά θέματα, από τις διατάξεις του παρακάτω Οργανισμού.
2.  
  Έδρα του ΔΙΚΕΜΕΠ είναι η πόλη των Αθηνών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΔιοίκησης και διαχείρισης του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Ευξείνου Πόντου
3.  
  Η σφραγίδα του ΔΙΚΕΜΕΠ είναι στρογγυλή και αναγράφει περιμετρικά μέσα σε πλαίσιο την επωνυμία του στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα και στο μέσον αυτής την έδρα και το έτος σύστασής του
Άρθρο 2 "Σκοπός - Μέσα"
1.  
  Ο κύριος σκοπός του Κέντρου είναι η συμβολή του, μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, στην πραγματοποίηση των στόχων της Παρευξείνιας Συνεργασίας (ΟΣΕΠ), ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας, της βιομηχανίας, της τεχνολογίας, της επιμόρφωσης και της διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί στην ιδρυτική Διακήρυξη της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) που υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη, στις 25 Ιουνίου 1992. Ειδικότερα, το κέντρο αναλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:.
 1. Την πραγματοποίηση ερευνών και μελετών για το οικονομικό δυναμικό της περιοχής της ΟΣΕΠ, όπως, επίσης, τη μελέτη θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως:
 2. ― Οι μέσο - και μακροπρόθεσμες προοπτικές της διαδικασίας της ΟΣΕΠ. ― Η θέση και η σημασία της ΟΣΕΠ στη νέα αρχιτεκτονική της Ευρώπης. ― Η σχέση ΟΣΕΠ - Ευρωπαϊκής Ενωσης και ο ρόλος της Ε.Ε. στην ανάπτυξη των οικονομιών της περιοχής της ΟΣΕΠ. ― Η σχέση ανάμεσα στην ΟΣΕΠ και άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμούς.
 3. Την έρευνα, συλλογή και ταξινόμηση οικονομικών, βιομηχανικών και τεχνολογικών πληροφοριών που αφορούν στην περιοχή της ΟΣΕΠ και στις σχέσεις της με τις γειτονικές χώρες
 4. Την προώθηση σχεδίων διαπεριφερειακής συνεργασίας της ΟΣΕΠ με την Ε.Ε. και άλλους περιφερειακούς οργανισμούς και δομές και την ανάλυση της εμπειρίας αυτών, προκειμένου να την εφαρμόσει προς όφελος της ΟΣΕΠ.
 5. Την παροχή συμβουλών επιστημονικής φύσεως και εισηγήσεων σε κρατικούς και μη φορείς στα πιο πάνω θέματα
 6. Την επιμόρφωση επαγγελματιών, ειδικών και νέων ερευνητών που ενδιαφέρονται να μελετήσουν θέματα της περιοχής
 7. Την αξιοποίηση της επιστημονικής δομής και τεχνογνωσίας σε συγκεκριμένα σχέδια και προγράμματα της ΟΣΕΠ για πολυμερή συνεργασία
2.  
  Μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών του Κέντρου είναι, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:
 1. Η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών και η πραγματοποίηση εκδόσεων
 2. Η δημιουργία ομάδων εργασίας και η οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων για ερευνητές, εμπειρογνώμονες, επιχειρηματίες, διευθυντικά και συνδικαλιστικά στελέχη, δημοσιογράφους, κρατικούς αξιωματούχους και πολιτικούς από την περιοχή της ΟΣΕΠ και ενδεχομένως και άλλες περιοχές
 3. Η συνεργασία με κυβερνητικές υπηρεσίες, με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή πληροφοριών και την μελέτη ειδικών θεμάτων
 4. Η προώθηση επαφών και συνεργασιών μεταξύ ομοειδών ερευνητικών κέντρων
 5. Η δημιουργία ολοκληρωμένης υποδομής για την τεκμηρίωση και ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως με τη χρησιμοποίηση Τραπεζών Πληροφοριών και άλλων προηγμένων τεχνολογιών επεξεργασίας δεδομένων
 6. Η δημιουργία εξειδικευμένων Τμημάτων ή ερευνητικών μονάδων μέσα στο ΔΙΚΕΜΕΠ
 7. Η παροχή ερευνητικών υποτροφιών για προγράμματα σχετικά με τους στόχους του
 8. Η ανάληψη άλλων συναφών σχετικών δραστηριοτήτων
3.  
  Για την εκπλήρωση των σκοπών του, το Κέντρο μπορεί να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με διεθνείς Οργανισμούς όπως ο Ο.Η.Ε. και οι εξειδικευμένοι οργανισμοί του, η Ε.Ε., άλλους περιφερειακούς οργανισμούς, κρατικές υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και Τράπεζες, Ιδρύματα και εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς, ερευνητικά και μορφωτικά κέντρα.
Άρθρο 3 "Περιουσία - Πόροι"
1.  
  Η περιουσία του ΔΙΚΕΜΕΠ αποτελείται από τα περιουσιακά στοιχεία του ήδη λειτουργούντος κοινωφελούς ιδρύματος με την ίδια επωνυμία τα οποία θα περιέλθουν στο Κέντρο, άμα τη διαλύσει του Ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΠΔ/11.9.1996 (ΦΕΚ 830-Β­) και το άρθρο 50 παραγρ. 2 εδ. δεύτερο του Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 - Α­) περί Οργανισμού του ΥΠΕΞ.
2.  
  Πόροι του ΔΙΚΕΜΕΠ είναι:
 1. Η ετήσια επιχορήγησή του από το κράτος μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών
 2. Οι επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ενωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς
 3. Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων και από ακαδημαϊκές δραστηριότητες, έρευνες, εκδόσεις κ.λ.π.
 4. Οι τόκοι από τις καταθέσεις του σε Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς
 5. Οι εισφορές από τα Κράτη που συμμετέχουν στην ΟΣΕΠ
 6. Οι κάθε είδους χρηματικές ή άλλες παροχές, τακτικές ή έκτακτες, ιδιωτικές και κρατικές επιχορηγήσεις καθώς και ερευνητικές χορηγίες, επίσης κληρονομιές, κληροδοσίες καθώς και δωρεές οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προς αυτό
Άρθρο 4
1.  
  Το ΔΙΚΕΜΕΠ διοικείται από δεκαεπταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τα κράτη - μέλη της ΟΣΕΠ και προέρχονται από εκπροσώπους του ακαδημαϊκού, πολιτικού και οικονομικού χώρου. Τα πρώτα έντεκα (11) μέλη συνέρχονται και επιλέγουν το Γενικό Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του ΔΙΚΕΜΕΠ που μετέχουν και αυτοί αυτοδικαίως με δικαίωμα ψήφου στο Δ.Σ. Η Μόνιμη Διεθνής Γραμματεία της ΟΣΕΠ ορίζει τον εκπρόσωπό της που είναι, επίσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με πλήρη όπως και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιώματα. Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγουν, τέλος, τρείς (3) προσωπικότητες διεθνούς κύρους προερχόμενες από τον πολιτικό, οικονομικό και ακαδημαϊκό χώρο ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα από τη στιγμή, που τουλάχιστον έξι κράτη μέλη της ΟΣΕΠ ορίσουν εκπροσώπους τους. Αν, κατά τη διάρκεια της θητείας του, εκλείψει ένα από τα έντεκα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία έχουν ορισθεί σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ/φου 1 του παρόντος άρθρου, ορίζεται αντικαταστάτης του από τη χώρα του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με πράξη του μετά από ψηφοφορία τον Πρόεδρο καθώς, επίσης, και τον πρώτο και δεύτερο αντιπρόεδρο
3.  
  Το ΔΙΚΕΜΕΠ εκπροσωπείται από το Γενικό Διευθυντή και, σε περίπτωση κωλύματός του, από τον Αναπληρωτή του
4.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται για θητεία τριών (3) ετών, με δυνατότητα ανανεώσεώς της
5.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) μήνες προ της λήξεως της θητείας του προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες επιλογής νέων μελών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
6.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά ανά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται με απόφασή του και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος, ο Γενικός Διευθυντής ή η πλειοψηφία των μελών του, με γραπτή αίτησή τους προς τον Πρόεδρο
7.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα αυτοπροσώπως παριστάμενα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των αυτοπροσώπως παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.
8.  
  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
9.  
  Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά στα οποία καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό, καθώς και η γνώμη των μελών που διαφωνούν. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση.
10.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Δικαιούνται, όμως, οδοιπορικών ή άλλων εξόδων τα οποία απαιτούνται για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή γίνονται προς τον σκοπό της εξυπηρέτησης των στόχων του Κέντρου, μετά από ειδική εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.
11.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να συνιστά πενταμελή Εκτελεστική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο ή τον πρώτο Αντιπρόεδρο, το Γενικό Διευθυντή, τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και δύο ακόμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία μεταβιβάζει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του για συγκεκριμένο έργο
Άρθρο 5 "Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, για κάθε θέμα που αφορά στις εργασίες και τη λειτουργία του Κέντρου, χαράσσει τον ετήσιο προγραμματισμό και την πολιτική στις επί μέρους δραστηριότητες του Κέντρου και ενημερώνεται για την πορεία των εργασιών του. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:.
 1. Καθορίζει τα πλαίσια, τους όρους και τα κριτήρια με βάση τις λειτουργικές ανάγκες και τους διαθέσιμους πόρους για την ανάθεση ερευνών και προγραμμάτων και την πρόσληψη προσωπικού από το Γενικό Διευθυντή
 2. Ορίζει με πράξη του, μετά από ψηφοφορία το Διευθυντή Σπουδών και Έρευνας
 3. Εγκρίνει και υποβάλει κάθε χρόνο στην αρμόδια από το νόμο Αρχή τον προϋπολογισμό και απολογισμό χρήσεως του Κέντρου.
 4. Μαζί με τον απολογισμό εγκρίνει και υποβάλει και το γενικό ισολογισμό του ερευνητικού και παθητικού του Κέντρου.
 5. Προσδιορίζει την αμοιβή του Γενικού Διευθυντή, του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, του Διευθυντή Σπουδών και Έρευνας
 6. Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκροτεί ολιγομελείς επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα, αποτελούμενες από γνωστές προσωπικότητες του διεθνούς ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκροτήσει ένα τιμητικό Συμβούλιο Χορηγών (Ηοnοrary Βοard οf Ρatrοns), σκοπός του οποίου θα είναι να επικουρεί τις δραστηριότητες του ΔΙΚΕΜΕΠ.
Άρθρο 6 "Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή"
1.  
  Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται του προσωπικού του Κέντρου, καταρτίζει το ετήσιο προγραμματικό πλαίσιο και τα διάφορα προγράμματα και διευθύνει γενικά τις δραστηριότητές του, ενημερώνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Γενικός Διευθυντής εκπροσωπεί το Κέντρο στα Δικαστήρια, στις Αρχές, στις σχέσεις του με κάθε τρίτο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
2.  
  Ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου:
 1. Προσλαμβάνει το προσωπικό του Κέντρου
 2. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί της οικονομικής υπηρεσίας του Κέντρου που έχει την ευθύνη για την είσπραξη των εσόδων, την εκτέλεση των πληρωμών και την τήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων του Κέντρου και των σχετικών δικαιολογητικών
 3. Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο των σχεδίων προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού του Κέντρου
3.  
  Ο Γενικός Διευθυντής επικουρείται στην άσκηση των καθηκόντων του από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή με τον οποίο συγκροτεί τη Διεύθυνση του Κέντρου. Το Γενικό Διευθυντή, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής.
4.  
  Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του Κέντρου
Άρθρο 7 "Αρμοδιότητες Προέδρου"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Κέντρου: α) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις. Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση στέλνονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. β) Καταρτίζει, βοηθούμενος από το Γενικό Διευθυντή, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν, την οποία και υπογράφει. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτήν δεν συζητείται, εκτός εάν πρόκειται για επείγουσα υπόθεση και συμφωνήσει γι’ αυτό η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 8 "Διευθυντής Σπουδών και Έρευνας Ο Διευθυντής Σπουδών και Ερευνας του ΔΙΚΕΜΕΠ, υπό την εποπτεία του Γενικού Διευθυντή, είναι επιφορτισμένος με τις ακόλουθες δραστηριότητες:"
1.  
  Προπαρασκευή και επίβλεψη των προγραμμάτων σπουδών και έρευνας του Κέντρου
2.  
  Ανάπτυξη και διεύθυνση των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Κέντρου
Άρθρο 9 "Οικονομική Διαχείριση"
1.  
  Η οικονομική διαχείριση του Κέντρου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και παρατείνεται ως την 31η Δεκεμβρίου του επομένου ημερολογιακού έτους. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων.
Άρθρο 10 "Βιβλία και στοιχεία"
1.  
  Το Κέντρο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
 1. Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας
 2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη, όλα τα έσοδα και έξοδα του Κέντρου που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης
 4. Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένα από το Γενικό Διευθυντή
2.  
  Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης των εσόδων και της περιουσίας του Κέντρου καθώς και της πραγματοποίησης των σκοπών του
Άρθρο 11 "Τροποποίηση Οργανισμού"
1.  
  Ο Οργανισμός του ΔΙΚΕΜΕΠ μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί με Προεδρικό Διάταγμα, μετά την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και με απόφαση αυτού του ιδίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των μελών του
Άρθρο 12 "Διάλυση του ΔΙΚΕΜΕΠ"
1.  
  Σε περίπτωση που ο σκοπός του ΔΙΚΕΜΕΠ καταστεί ανέφικτος, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να εισηγηθεί τη διάλυση του Κέντρου. Η διάλυση του Κέντρου γίνεται όπως ο νόμος ορίζει. Κάθε διάταξη αντικείμενη στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος καταργείται. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 50 παρ/φος 2 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62/τ. Α­/24.3.98), με βάση το οποίο συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α­ 137), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α­ 154) και το άρθρο 1 παρ. 2, εδ. α­ του Ν. 2469/1997 (Α­ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 100.000.000 δραχμών. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον Κωδικό αριθμό εξόδων 5184 του φορέα 09 ΕΦ 110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εξωτερικών
 • Την υπ’ αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 (Β­ 922) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Την υπ’ αριθ. 524/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/ΠΔ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΠΔ 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία