Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τύπος πιστοποιητικού"
1.  
  Το κείμενο του πιστοποιητικού ελληνομάθειας έχει ως εξής: Στην πρώτη σελίδα αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» στην επόμενη σειρά οι λέξεις «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» στην επόμενη οι λέξεις «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ». Στη συνέχεια αναγράφονται οι λέξεις «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ», και αμέσως παρακάτω το όνομα του υποψηφίου ή της υποψηφίας, το επίπεδο ελληνομάθειας και η επίδοση του υποψηφίου. Ακολουθεί η υπογραφή του καθ’ ύλην αρμοδίου οργάνου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Στη πρώτη σελίδα εμφανίζεται επίσης το έμβλημα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και αναγράφονται ο αύξων αριθμός του πιστοποιητικού, η πόλη και η ημερομηνία έκδοσης, καθώς και ο αύξων αριθμός του εξεταστικού κέντρου. Στη δεύτερη σελίδα αναγράφονται τα επίπεδα γλωσσομάθειας και το περιεχόμενο του καθενός, όπως αυτά καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
2.  
  Το πιστοποιητικό συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο άρθρο 9 του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 2 "Προϋποθέσεις απόκτησης"
1.  
  Το Πιστοποιητικό ελληνομάθειας χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση των υποψηφίων στις τέσσερις (4) γλωσσικές δεξιότητες του κάθε επιπέδου, όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος και στη δεύτερη σελίδα του υποδείγματος
2.  
  Σε περίπτωση αποτυχίας οι υποψήφιοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν μέρος στις εξετάσεις επόμενης εξεταστικής περιόδου
3.  
  Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις περισσοτέρων του ενός επιπέδων, εφόσον το δηλώσουν και καταβάλουν τα εξέταστρα υπέρ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Το κατώτατο ύψος των εξετάστρων ορίζεται σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές, ενώ το ανώτατο σε εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με απόφασή του καθορίζει το συγκεκριμένο, για κάθε εξεταστική περίοδο, ύψος των εξετάστρων.
4.  
  Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο τηρεί ειδικό βιβλίο χορήγησης των πιστοποιητικών αυτών, στο οποίο αναγράφονται: ο αύξων αριθμός του πιστοποιητικού, τα στοιχεία του επιτυχόντος, το επίπεδο γλωσσομάθειας
5.  
  Αντίγραφο του πιστοποιητικού ελληνομάθειας χορηγείται, ύστερα από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου και καταβολή παραβόλου, υπέρ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Το κατώτατο ύψος του παραβόλου αυτού ορίζεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) δραχμές, ενώ το ανώτατο σε πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με απόφασή του καθορίζει, στην αρχή κάθε οικονομικού έτους, το ύψος του παραβόλου.
Άρθρο 3 "Διαδικασία ορισμού εξεταστικών κέντρων"
1.  
  Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ορίζει τα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας να αποτελεί και το ίδιο εξεταστικό κέντρο. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει την ευθύνη του καθορισμού κριτηρίων, με βάση τα οποία θα λειτουργούν τα συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα. Στα κριτήρια αυτά συγκαταλέγονται ιδίως: η ύπαρξη κατάλληλου και επαρκούς διδακτικού προσωπικού, κατάλληλης υποδομής και επαρκούς γραμματειακής υποστήριξης.
2.  
  Ο ορισμός των εξεταστικών κέντρων, από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, έχει διάρκεια ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται χωρίς επανάληψη της διαδικασίας
Άρθρο 4 "Διαδικασία εξετάσεων"
1.  
  Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει την ευθύνη: α) της σύνταξης των θεμάτων των εξετάσεων, για τα τέσσερα (4) επίπεδα και την αποστολή τους στα εξεταστικά κέντρα, β) της έκδοσης ετήσιου προγράμματος εξετάσεων, του ορισμού εξεταστικών περιόδων και του ορισμού της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, γ) της επίλυσης οποιουδήποτε προβλήματος σχετικού με τις εξετάσεις
2.  
  Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει την ευθύνη της αναπαραγωγής των θεμάτων, της φύλαξης και της ασφάλειάς τους, καθώς και της έγκαιρης αποστολής τους στα εξεταστικά κέντρα
3.  
  Λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια της εξέτασης της κάθε δεξιότητας του κάθε επιπέδου, το μήκος των κειμένων και ό,τι άλλο αφορά τη σύνταξη των θεμάτων των εξετάσεων, καθώς και τον τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγησης της επίδοσης των υποψηφίων, καθορίζονται και γνωστοποιούνται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Άρθρο 5 "Περιεχόμενο των εξετάσεων"
1.  
  Για το καθένα από τα τέσσερα επίπεδα γλωσσομάθειας, συντάσσονται θέματα για την εξέταση των τεσσάρων δεξιοτήτων δηλαδή κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, με ανάλογο βαθμό δυσκολίας
2.  
  Στόχος της εξέτασης είναι η διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να χειρίζονται την ελληνική γλώσσα και να ανταποκρίνονται γραπτά και προφορικά σε ποικιλία καθημερινών πρακτικών, προσωπικών και επαγγελματικών καταστάσεων στο επίπεδο στο οποίο εξετάζονται. Στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο περιλαμβάνονται και πολιτιστικά στοιχεία.
Άρθρο 6 "Έκδοση, ανακοίνωση αποτελεσμάτων και χορήγηση πιστοποιητικών"
1.  
  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι υπεύθυνοι των εξεταστικών κέντρων επιστρέφουν στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας όλο το εξεταστικό υλικό, χρησιμοποιημένο και μη
2.  
  Η διόρθωση των τετραδίων των εξετάσεων γίνεται, με την ευθύνη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο έχει άμεση σχέση με τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας, και την αξιολόγηση επίδοσης στην ελληνική ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας
3.  
  Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται στους υποψηφίους, από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, δύο μήνες το αργότερο μετά το τέλος των εξετάσεων
4.  
  Τα πιστοποιητικά εκδίδονται και αποστέλλονται στους επιτυχόντες εντός τριών μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
Άρθρο 7 "Καθορισμός του βαθμού-βαθμολογική κλίμακα"
1.  
  Η αξιολόγηση της επίδοσης των επιτυχόντων γίνεται σύμφωνα με την εξής κλίμακα: Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς, με κριτήρια που ορίζονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, όπως προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 4 του παρόντος.
Άρθρο 8 "Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις"
1.  
  Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι ομογενείς και οι αλλογενείς, ηλικίας από δώδεκα ετών (12) και άνω
2.  
  Οι υποψήφιοι υποβάλλουν, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις. Στην αίτηση δηλώνεται το εξεταστικό κέντρο και το επίπεδο γλωσσομάθειας στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν.
3.  
  Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν και επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητά τους, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Α­ 75) και καταβάλλουν και τα εξέταστρα.
4.  
  Οι υποψήφιοι οι οποίοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα αίτηση δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις
Άρθρο 9 "Τελική διάταξη-υπόδειγμα πιστοποιητικού"
1.  
  Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει τη γενική ευθύνη του συντονισμού του έργου των εξεταστικών κέντρων και της έγκαιρης αποστολής όλων των οδηγιών που είναι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, της έκδοσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, καθώς και την αρμοδιότητα επίλυσης οποιουδήποτε θέματος το οποίο ανακύπτει κατά την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος
2.  
  Το υπόδειγμα του πιστοποιητικού έχει ως εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Α­ Οι κάτοχοί του είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό πλαίσιο μιας συνομιλίας μεταξύ δύο φυσικών ομιλητών ή ενός απλού κειμένου με γνωστά καθημερινά θέματα, διάφορες ανακοινώσεις στον τύπο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση ή σε δημόσιους χώρους, να είναι σε θέση να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν βασικές πληροφορίες και να γράφουν σύντομα, απλά κείμενα. ΕΠΙΠΕΔΟ Β­ Οι κάτοχοί του είναι σε θέση, εκτός από όσα περιγράφονται για το Α­ επίπεδο, να κατανοούν και κάποιες ουσιαστικές λεπτομέρειες ορισμένων θεμάτων, όπως αγγελίες εφημερίδων, οδηγίες χρήσης συσκευών, προσωπικές επιστολές, μηνύματα, ανταποκρίσεις, σχόλια, κτλ. να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε μια περιορισμένη ποικιλία καταστάσεων, να εκφράζουν με απλό τρόπο προσωπικές απόψεις και να συνθέτουν σύντομα κείμενα με σκοπό τη μετάδοση πληροφοριών για μια περιορισμένη ποικιλία θεμάτων. ΕΠΙΠΕΔΟ Γ­ Οι κάτοχοί του είναι σε θέση να κατανοούν και να αντλούν σαφείς πληροφορίες και ιδέες που παρουσιάζονται σε συνομιλία μεταξύ τριών ή τεσσάρων ομιλητών ή σε κείμενα που προέρχονται από εφημερίδες, περιοδικά, κανονισμούς και επίσημα έγγραφα. Επίσης είναι σε θέση να συμμετέχουν και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες ενός φιλικού ή επίσημου λόγου σε μια συνομιλία, να εκφράζουν προσωπικές απόψεις και εμπειρίες με σαφήνεια και ακρίβεια και να δίνουν τις απαιτούμενες λεπτομερείς πληροφορίες. ΕΠΙΠΕΔΟ Δ­ Οι κάτοχοί του είναι σε θέση να συμμετέχουν σε συζητήσεις με πολλούς ομιλητές για διάφορα θέματα, πιθανόν άγνωστα σ αυτούς, να εκμαιεύουν πληροφορίες, να αντιλαμβάνονται μη ρητά εκπεφρασμένες δηλώσεις, στον γραπτό και στον προφορικό λόγο, και να προσδιορίζουν τον στόχο των διαφορετικών τύπων γραπτών κειμένων. Επίσης είναι σε θέση να εκφράζουν αποτελεσματικά ιδέες, που αντλούνται από προσωπικές και επαγγελματικές εμπειρίες με υψηλού βαθμού ευχέρεια και ακρίβεια λεξιλογίου σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων. Ο/Η υποψήφιος/α διαγωνίστηκε επιτυχώς στα εξής: κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 του Ν. 2413/1996 «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α­124)
 • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (συνεδρίαση 29/13.1.1997).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α­ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α­ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α­ 38).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Την αριθμ. 399/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-10-29 Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/242
2010-06-30 Τροποποίηση του π.δ. 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών (Α΄ 242).
Τροποποίηση Τύπος
Άρθρο 5- Περιεχόμενο των εξετάσεων- 1.
Για το καθένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας, συντάσσονται θέματα για την εξέταση των τεσσάρων δεξιοτήτων, δηλαδή κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, με ανάλογο βαθμό δυσκολίας.
Στα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2 η εξέταση περιλαμβάνει απαραιτήτως και τη «χρήση της ελληνικής γλώσσας». 2.
Στόχος της εξέτασης είναι η διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να χειρίζονται την ελληνική γλώσσα και να ανταποκρίνονται γραπτά και προφορικά σε ποικιλία καθημερινών πρακτικών, προσωπικών και επαγγελματικών καταστάσεων στο επίπεδο στο οποίο εξετάζονται .
Αντικατάσταση
A/2010/98
2014-02-11 Τροποποίηση του π.δ. 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών (Α΄242)» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 60/2010 (Α΄98).
Τροποποίηση Τύπος
άρθρο 2 - Προϋποθέσεις απόκτησης - 1.
Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση των υποψηφίων στις τέσσερις (4) γλωσσικές δεξιότητες του κάθε επιπέδου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος διατάγματος και στη δεύτερη σελίδα του υποδείγματος.
Σε περίπτωση αποτυχίας οι υποψήφιοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν μέρος στις εξετάσεις επόμενης εξεταστικής περιόδου.
Η γραπτή επανεξέταση για την απόκτηση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας είναι δυνατή, ύστερα από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και καταβολή παραβόλου, υπέρ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Το κατώτατο ύψος του παραβόλου αυτού ορίζεται σε πενήντα (50,00) ευρώ, ενώ το ανώτατο σε εβδομήντα πέντε (75,00) ευρώ.
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με απόφαση του καθορίζει, στην αρχή κάθε οικονομικού έτους, το ύψος του παραβόλου.
Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις περισσοτέρων του ενός επιπέδων, εφόσον το δηλώσουν και καταβάλλουν τα εξέταστρα υπέρ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Το κατώτατο ύψος των εξέταστρων ορίζεται σε εξήντα πέντε (65,00) ευρώ, ενώ το ανώτατο σε εκατό (100,00) ευρώ.
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με απόφαση του καθορίζει το συγκεκριμένο ύψος των εξέταστρων.
Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο τηρεί ειδικό βιβλίο χορήγησης των πιστοποιητικών αυτών, στο οποίο αναγράφονται.ο αύξων αριθμός του πιστοποιητικού, τα στοιχεία του επιτυχόντος, το επίπεδο ελληνομάθειας.
Αντίγραφο του πιστοποιητικού ελληνομάθειας χορηγείται, ύστερα από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου και καταβολή παραβόλου, υπέρ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Το κατώτατο ύψος του παραβόλου αυτού ορίζεται σε δέκα (10,00) ευρώ, ενώ το ανώτατο σε είκοσι (20,00) ευρώ.
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με απόφαση του καθορίζει το ύψος του παραβόλου .
Αντικατάσταση
Άρθρο 5-Περιεχόμενο των εξετάσεων.1.
Για το καθένα από τα έξι επίπεδα ελληνομάθειας, συντάσσονται θέματα για την εξέταση των τεσσάρων δεξιοτήτων, δηλαδή κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, με ανάλογο βαθμό δυσκολίας.
Στα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2 η εξέταση περιλαμβάνει απαραιτήτως και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας- μορφοσύνταξη, λεξιλόγιο .
Αντικατάσταση
Άρθρο 9-Τελική διάταξη-υπόδειγμα πιστοποιητικού 1.
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει τη γενική ευθύνη του συντονισμού του έργου των εξεταστικών κέντρων και της έγκαιρης αποστολής όλων των οδηγιών που είναι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, της έκδοσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, καθώς και την αρμοδιότητα επίλυσης οποιουδήποτε θέματος το οποίο ανακύπτει κατά την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος.
Το υπόδειγμα του πιστοποιητικού έχει ως εξής».ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Α1.«Στοιχειώδης γνώση».
Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α1 μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν απλό γραπτό ή προφορικό λόγο πάνω σε πολύ οικεία θέματα.
Μπορούν να συστηθούν και να συστήσουν άλλους, να ρωτήσουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν στοιχειώδη προσωπικά στοιχεία και να ακολουθήσουν απλές οδηγίες.
Μπορούν να συνδιαλλαγούν με απλό τρόπο με στόχο την ικανοποίηση άμεσων συγκεκριμένων αναγκών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (για παιδιά 8-12 ετών).«Στοιχειώδης γνώση».
Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α1 για παιδιά 8-12 ετών, ανάλογα με τις γνωστικές δεξιότητες της ηλικίας τους, μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν απλά κείμενα (π.χ. μηνύματα, απλές περιγραφές) σε γραπτό ή προφορικό λόγο πάνω σε πολύ οικεία θέματα.
Μπορούν να συνδιαλλαγούν στοιχειωδώς με συνομηλίκους και ενηλίκους για ζητήματα που αφορούν στους ίδιους και άλλους υπό την προϋπόθεση οι συνομιλητές να μιλούν αργά και καθαρά και να είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν.
ΕΠΙΠΕΔΟ Α2.«Βασική γνώση».
Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α2 μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και σχετίζονται με θέματα που τους αφορούν άμεσα (βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, εργασία, αγορές, κ.ά).
Επίσης μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες για οικεία θέματα, να κατανοούν την κεντρική ιδέα εντοπίζοντας συγκεκριμένες λεπτομέρειες απλών κειμένων και να είναι σε θέση να συνθέσουν απλά αφηγηματικά και περιγραφικά κείμενα περιορισμένης θεματολογίας.
ΕΠΙΠΕΔΟ Β1.«Μέτρια γνώση».
Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Β1 μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν λόγο με καθημερινές εκφράσεις πάνω σε οικεία θέματα (σπίτι, εργασία, σχολείο, ελεύθερο χρόνο) ανταποκρινόμενοι σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών λειτουργιών.
Επίσης μπορούν να περιγράφουν γεγονότα, εμπειρίες, φιλοδοξίες και ελπίδες, να αφηγούνται και να επιχειρηματολογούν με απλό τρόπο πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος τονίζοντας τα σημεία που θεωρούν σημαντικά και δίνοντας κάποιες λεπτομέρειες, να χειρίζονται καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σε περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα και να κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης, εφόσον η ομιλία είναι καλά οργανωμένη συνοψίζοντας απλά κείμενα.
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2.«Καλή γνώση».
Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Β2 μπορούν να κατανοήσουν τις κύριες ιδέες σύνθετων κειμένων σε θέματα αφηρημένα ή συγκεκριμένα.
Επίσης μπορούν να εκφραστούν προφορικά ή γραπτά με ευχέρεια σε ευρύ φάσμα θεμάτων με υψηλό βαθμό ελέγχου της γραμματικής υιοθετώντας το κατάλληλο επίπεδο τυπικότητας ανάλογα με τις περιστάσεις, να παραγάγουν σαφή, λεπτομερή περιγραφικά, αφηγηματικά κείμενα και επιχειρήματα ακολουθώντας τις καθιερωμένες συμβάσεις κάθε κατηγορίας κειμένου, υπογραμμίζοντας τα σημαντικά σημεία και δίνοντας συναφείς υποστηρικτικές λεπτομέρειες και να είναι σε θέση επιχειρηματολογώντας να υποστηρίζουν την άποψή τους.
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1.«Πολύ καλή γνώση».
Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Γ1 μπορούν να κατανοήσουν ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων και συζητήσεων, έχοντας γνώση της συναισθηματικής, μεταφορικής και παιγνιώδους χρήσης της γλώσσας.
Επίσης μπορούν να εκφραστούν άνετα και αυθόρμητα, συνήθως χωρίς να φαίνεται πως αναζητούν την κατάλληλη έκφραση, να παραγάγουν σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2.«Άριστη γνώση».
Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Γ2 μπορούν να κατανοήσουν σχεδόν όλα όσα ακούν ή διαβάζουν, εφόσον αυτά περιέχουν πολλά στοιχεία της καθομιλουμένης, να αναγνωρίσουν υπονοούμενες σημασίες, έχοντας τη δυνατότητα να (ανα)συνθέσουν και να συνοψίσουν κείμενα με επιχειρήματα, περιγραφές ή αφηγήσεις σε ύφος κατάλληλο για την παρουσίαση του κειμένου, να εκφραστούν αυθόρμητα με άνεση και ακρίβεια διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμη και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.
Ο/Η υποψήφιος/α διαγωνίστηκε επιτυχώς στα εξής-σε ειδικές περιπτώσεις διαγράφεται και σφραγίζεται η δεξιότητα που εξετάστηκε.
 • Κατανόηση Γραπτού Λόγου
 • Χρήση Γλώσσας (για τα επίπεδα Β2, Γ1, Γ2)
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου
 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου
 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου
 • Αντικατάσταση
  1.
  Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει την ευθύνη.α) της σύνταξης των θεμάτων των εξετάσεων για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας και την αποστολή τους στα εξεταστικά κέντρα, β) της έκδοσης ετήσιου προγράμματος εξετάσεων, του ορισμού εξεταστικών περιόδων και του ορισμού της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, γ) της επίλυσης οποιουδήποτε προβλήματος σχετικού με τις εξετάσεις .
  Αντικατάσταση
  A/2014/31
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
  ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
  Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
  Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
  Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις. 2011/3911 2011
  Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις. 2013/4115 2013
  Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. 2014/4251 2014
  Τροποποίηση του π.δ. 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών (Α΄ 242). 2010/60 2010
  Όροι και προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. 2013/159 2013
  Τροποποίηση του π.δ. 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών (Α΄242)» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 60/2010 (Α΄98). 2014/21 2014