ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/367

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-11-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-11-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-10-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του από 31.12.1942 Διατάγματος (ΦΕΚ Α~ 44) «Περί καθορισμού τύπου κλάσεων και χρόνου εφαρμογής του υπέρ των Μετοχικών Ταμείων των Πολεμικών Υπουργείων καθιερωθέντος υπό του Ν.Δ. 1938/42 ειδικού ενσήμου» (ΦΕΚ Α~ 289) όπως ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 2 του από 31.12.1942 Διατάγματος (ΦΕΚ Α΄ 44) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του από 3.8.1957 Βασιλικού Διατάγματος (ΦΕΚ Α΄ 156), το άρθρο 1 παρ. 2 του υπ’ αριθ. 54/1985 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Α΄ 21) και το άρθρο μόνο του υπ’ αριθ. 34/1992 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Α΄ 21) και το άρθρο μόνο του υπ’ αριθ. 34/1992 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Α΄17) αντικαθίσταται ως εξής: Το ένσημο των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας διακρίνεται σε πέντε (5) κλάσεις. 1η Κλάση των τριάντα (30) δραχμών, αποχρώσεως κίτρινου. 2η Κλάση των πενήντα (50) δραχμών, αποχρώσεως φαιού ανοικτού. 3η Κλάση των εκατό (100) δραχμών, αποχρώσεως ερυθρού. 4η Κλάση των πεντακοσίων (500) δραχμών, αποχρώσεως πρασίνου. 5η Κλάση των χιλίων (1.000) δραχμών, αποχρώσεως κυανού.
Άρθρο 2
1.  
  Η κυκλοφορία και επικόλληση των καταργουμένων ενσήμων κλάσεων πέντε (5) και δέκα (10) δραχμών επιτρέπεται μέχρι την εξάντλησή τους και πάντως όχι αργότερα της 31.12.1998. Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 5 του Ν.Δ. 1938/42 «περί συμπληρώσεως της περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού Νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 289) που κυρώθηκε με την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 331/1946 (ΦΕΚ Α΄ 185).
 • Το άρθρο 25 και η παρ. 6α του άρθρου 10 του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35)
 • Το αριθ. 363/97 Π.Δ. «Διατήρηση εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α’ 241/28.11.1997).
 • Τη με αριθ. 7/ΕΗΔ/2.4.1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΣ.
 • Τη με αριθ. 3 Γνωμάτευση της 16ης/1998 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ).
 • Τη με αριθ. 29261/7 Οκτωβρίου 1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β΄ 933)
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄154) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄38).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα προκαλείται οικονομική επιβάρυνση του Προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Στρατού ύψους δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) δρχ. εις βάρος του ΚΑΕ 1241, οικονομικού έτους 1998.
 • Τη με αριθ. 517/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1946/331 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/331 1946
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/29261 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/29261 2007
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1942/1938 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1942/1938 1942
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/54 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/54 1985
Τροποποίηση του από 31.12.1942 Διατάγματος (ΦΕΚ Α 44/43) «Περί καθορισμού τύπου, κλάσεων και χρόνου εφαρμογής του υπέρ των Μετοχικών Ταμείων των Πολεμικών Υπουργείων καθιερωθέντος υπό του ΝΔ 1938/42 Ειδικού Ενσήμου (ΦΕΚ Α 289), όπως ισχύει. 1992/34 1992
Διατήρηση εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί Ν.Π.Δ.Δ. 1997/363 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία