ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/368

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-11-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-11-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-10-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ/τος 132/1983 (Α΄59) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμα 371/1994 (Α΄210)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο τέλος της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 132/1983 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής : Η ειδική αυτή Υπηρεσία ορίζεται αρμόδια και για την επίβλεψη και τον άμεσο έλεγχο της μελέτης και κατασκευής του ειδικού και σημαντικού έργου ενίσχυσης του συστήματος ύδρευσης της Θεσσαλονίκης από τα νερά του ποταμού Αλιάκμονα
2.  
  Η παράγρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 132/1983, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2 Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία (ΕΥΔΕ) στην κατασκευή του προαναφερθέντος έργου, ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση των δημοσίων έργων
3.  
  Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής γίνεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄137).
Άρθρο 2
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής συνιστώνται τα εξής τμήματα : α. Τμήμα Μελετών, με αρμοδιότητα για όλες τις μελέτες των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών της Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης. β. Τμήμα Κατασκευών, με αρμοδιότητα την εποπτεία και τον έλεγχο κατασκευής των έργων. γ. Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού, με αρμοδιότητα για όλα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα της ΕΥΔΕ.
Άρθρο 3
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στα έργα της ΕΥΔΕ συνιστάται Τμήμα Κατασκευής Έργων
Άρθρο 4 "Το άρθρο 2 του π.δ. 132/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως :"
1.  
  Της ΕΥΔΕ και των Τμημάτων Μελετών και Κατασκευών, προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, του δε τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού, ελλείψει τούτου ΤΕ Διοικητικού και ελλείψει τούτου ΔΕ Διοικητικού
2.  
  Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ ή ο αναπληρωτής του συμμετέχει στα αρμόδια τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ως εισηγητής, χωρίς ψήφο, για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔΕ
3.  
  Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κατασκευών της Προϊσταμένης Αρχής
Άρθρο 5
1.  
  Οι θέσεις προσωπικού της ΕΥΔΕ καθορίζονται σε ογδόντα (80) υπαλλήλους και κατανέμονται κατά κλάδους και κατηγορίες στις ακόλουθες ειδικότητες :
 1. Κατηγορίας ΠΕ ΘΕΣΕΙΣ Πολιτικών Μηχανικών 10 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2 Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 5 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 5 Χημικών Μηχανικών 2 Χημικών 2 Μηχανικών Γεωλογίας Γεωτεχνικής 2 Διοικητικού Οικονομικού 2 Γεωλόγων 2 Γεωπόνων Δασολόγων 1
 2. Κατηγορίας ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 7 Διοικητικού Λογιστικού 2 Πληροφορικής 1 Τεχνολογίας Γεωπονίας 1
 3. Κατηγορίας ΔΕ Τεχνικού 15 Προσωπικού Η/Υ 2 Διοικητικού Λογιστικού 6 Δακτυλογράφων - Στενογράφων 3
 4. Κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Επιμελητών) 3 Προσωπικού Καθαριότητας 2 Εργατών 5 ΣΥΝΟΛΟ:
 5. 80
2.  
  Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μονίμους ή με σύμβαση υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα, που σχετίζονται με την κατασκευή ή τη χρήση των έργων και όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες ή δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό αναλόγων προσόντων με ειδικό επιστημονικό προσωπικό απαιτουμένων ειδικοτήτων που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις
Άρθρο 6
1.  
  Η διάρκεια λειτουργίας της ανωτέρω Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων και των Τμημάτων αυτής παρατείνεται μέχρι 31-12-2001
Άρθρο 7
1.  
  Οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί μέχρι σήμερα σε άλλες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και αφορούν την εκτέλεση (μελέτη - κατασκευή) των έργων Αποχέτευσης και Επεξεργασίας λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης αρχίζουν να ασκούνται από την ΕΥΔΕ μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σ΄ αυτό. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 679/1977 (Α΄ 245) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 23 του ν.1418/1984 (Α΄ 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29α΄ του ν.1558/1985 (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 679/1977 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 2229/1994 (Α΄ 138).
 • Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του π.δ. 371/1994 (Α΄ 210), με το οποίο παρατάθηκε η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας μέχρι 31.12.1999.
 • Την γνωμοδότηση αριθμ. 533/1998 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/132 1983
Παράταση λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης. 1994/371 1994