ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/369

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-11-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-11-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-10-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 452/1995 «Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού» (Α~ 265).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το Π.Δ. 452/1995 (Α~ 265) τροποποιείται ως ακολούθως:"
1.  
  Το άρθρο 2 παρ. 3 περίπτ. ε) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Ειδικεύει επιστήμονες, ερευνητές στους τομείς δραστηριότητάς του και παρέχει κάθε μορφής επιστημονική συμπαράσταση στο έργο τους
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως θ) της παρ. 3 του άρθρου 2 διαγράφεται.
3.  
  Η περίπτωση ι) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 διαγράφεται και η περίπτωση κ) αναριθμείται σε περίπτωση ι)
4.  
  Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής: Φορέας Συμμετοχής Στο Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρωπίνου Δυναμικού συμμετέχει ως φορέας το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Ο ανωτέρω φορέας έχει πρόσβαση στις επιστημονικές μελέτες και έρευνες του Ινστιτούτου» 5) Το άρθρο 5 παρ. 2 περίπτ. γ) αντικαθίσταται ως εξής:« 1 Δύο ερευνητές που προτείνονται από το σύνολο των ερευνητών του Ε.Π.Ι.
6.  
  Η περίπτωση δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 διαγράφεται. 7) Το άρθρο 5 παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής: «Το ύψος των κατ’ έτος αποδοχών του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. εντός του πλαισίου της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας και των οικονομικών δυνατοτήτων του Ινστιτούτου και δεν θα υπερβαίνει:.
 1. για τον Διευθυντή το 50% των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών της οργανικής του θέσης
 2. για τον Αναπληρωτή Διευθυντή το 90% των αποδοχών του Διευθυντή του Ινστιτούτου».
 3. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2083/92, «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α~ 159), όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 4 και 17 του άρθρου 7 του Ν. 2158/93 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλες διατάξεις (Α~ 109).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α~ 38). 3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 202/98 (Α~ 162) «Μετονομασία του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών».
 • Την αριθ. 1107147/1239/0006Α/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β~ 922).
 • Την πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (συνεδρίαση 8/20.6.1996) και την εισήγηση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (συνεδρίαση 1.7.1996) και την πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του τμήματος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 6/28.1.97) για την τροποποίηση του Π.Δ. 452/1995, (Α~ 265).
 • Το γεγονός ότι δεν διατύπωσε τη γνώμη του το Διαπανεπιστημιακό Συμβούλιο Έρευνας, αν και ζητήθηκε με το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β 73/8.1.97) και ότι έχει παρέλθει άπρακτος η προθεσμία του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82, η οποία εφαρμόζεται και για την ίδρυση - τροποποίηση Ε.Π.Ι. σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 17 του άρθρου 28 του Ν. 2083/92 (Α~ 159).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 316/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις. 1993/2158 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού. 1995/452 1995
Μετονομασία του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 1998/202 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία