ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/37

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-02-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Οργανισμού Διοικήσεως και Λειτουργίας του εν Φιλιατροίς Ιδρύματος Περιθάλψεως Ανιάτων Μεσσηνίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Περιθάλψεως Ανιάτων Μεσσηνίας» μετονομάζεται σε «Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Μεσσηνίας» και το άρθρο 1 του Π.Δ. 156/73 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1» Τίτλος, Έδρα, Εποπτεία. Το μετονομαζόμενο Ν.Π.Δ.Δ. «Ίδρυμα Περιθάλψεως Ανιάτων Μεσσηνίας» με την νέα επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Μεσσηνίας» εδρεύει στα Φιλιατρά Μεσσηνίας και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.
Άρθρο 2 "Τα άρθρα 2 και 4 του Προεδρικού Διατάγματος 156/73 αντικαθίστανται και συγχωνεύονται σε ένα άρθρο το 2, ενώ το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 585/84 καταργείται. «Άρθρο 2» Σκοπός. Σκοπός του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασ [...]"
1.  
  Η παροχή υπηρεσιών Αποθεραπείας και Φυσικής Αποκατάστασης σε Άτομα με Ειδκές Ανάγκες, εσωτερικά ή εξωτερικά, από όλα τα διαμερίσματα της Χώρας και κατά προτίμηση από το Νομό Μεσσηνίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οποία πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική υστέρηση χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα και τις μεθόδους της Φυσικής Αποκατάστασης. Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού μπορεί να λειτουργεί Ξενώνα Αποκατάστασης δυναμικότητας 50 ατόμων, για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες που χρειάζονται επανέλεγχο ή ειδική εκπαίδευση για την αποκατάσταση τους.
2.  
  Η παροχή υπηρεσιών για τη διημέρευση και την ημερήσια φροντίδα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της προηγούμενης παραγράφου
3.  
  Η παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και των οικογενειών τους
4.  
  Η υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων ή μη από την Ευρωπαϊκή Ένωση:
 1. Για την έρευνα θεμάτων που αφορούν Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 2. Πα την ενημέρωση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και μη, πάνω σε θέματα αγωγής υγείας, τεχνολογικών βοηθημάτων
 3. Για την προεπαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελματικό προσανατολισμό και επαγγελματική κατάρτιση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 4. Για την λειτουργία προστατευμένων εργαστηρίων
 5. Για την κατ οίκον περίθαλψη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και την ένταξη τους στην Κοινότητα
 6. Για την λειτουργία κινητών μονάδων Αποθεραπείας -Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης
Άρθρο 3 "Μεταβατική Διάταξη."
1.  
  Το προσωπικό που υπηρετούσε στο «Ίδρυμα Περιθάλψεως Ανιάτων Μεσσηνίας» εξακολουθεί να, υπηρετεί στο κατά το άρθρο 1 του παρόντος μετονομαζόμενο Ν.Π.Δ.Δ., μέχρι της καθ οιονδήποτε τρόπο αποχωρήσεως του και να διέπεται από το ίδιο υπηρεσιακό καθεστώς. Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 και 3 του Ν. 2082/ 1992(ΦΕΚ158/Α/92).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 παρ. 1 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/92).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 με το οποίο καθορίζεται ο έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/Α/92) και τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997.
 • Την με αριθμό ΔΙΔΚ/Φ. 1/20199/5.9.97 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 801/Β/97), όπως συμπληρώθηκε με την όμοια αρ. Δ1ΔΚ/Φ.1/23470/20.10.97 (ΦΕΚ 924/Β/97).
 • Την με αριθμό 1107147/1239/006Α/7.10.1996 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922/Β/96).
 • Την με αριθμό ΔΥ3α/οικ. 878/4.10.1996 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Εμμανουήλ Σκουλάκη και Θεόδωρο Κοτσώνη» (ΦΕΚ 924/Β/96).
 • Την με αριθμό 8/12.8.1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ιδρύματος Περιθάλψεως Ανιάτων Μεσσηνίας».
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται καμμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την με αριθμό 146/1997 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΥ3Α/ΟΙΚ.878 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΥ3Α_ΟΙΚ_878 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. 1992/2072 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1973/156 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/156 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία