ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/372

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-11-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-11-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-10-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας, που αναφέρεται στη χρήση επωνυμιών και προσωνυμιών στα φροντιστήρια, προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 48, 52, 58 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή των διατάξεων του Α.Ν. 284/68 (Α’ 32) και του Α.Ν. 2545/40 (Α’ 287), προς τις διατάξεις των άρθρων 7. 48, 52, 58 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, με την κατάργηση της απαγόρευσης χρήσης ξενόγλωσσων επωνυμιών και προσωνυμιών.
Άρθρο 2
1.  
    Οι επωνυμίες και προσωνυμίες των ιδρυομένων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπηκόους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης φροντιστηρίων, μπορεί να αποδίδονται σε οιανδήποτε γλώσσα και με γραφικούς χαρακτήρες οιασδήποτε γλώσσας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία επιλέγουν οι ενδιαφερόμενοι. Η δυνατότητα της αναγραφής αυτής παρέχεται μόνο εφόσον προηγείται η αναγραφή της επωνυμίας και της προσωνυμίας και στα ελληνικά με ισομεγέθη γράμματα και απαραιτήτως αναγράφεται μόνο στην ελληνική γλώσσα και με ισομεγέθη επίσης γράμματα η λέξη «Φροντιστήριο» και το είδος του Φροντιστηρίου.
Άρθρο 3
1.  
    Οι διατάξεις των Νόμων Α.Ν. 284/68 και του Α.Ν. 2545/40 εξακολουθούν να ισχύουν καθ’ ο μέρος δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυχρονισμό και την ανάπτυξη» (Α’ 101) και του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στο αποθεματικό και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού «ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α’ 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 2367/95 (Α’ 261).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α’ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α’ 38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. 455/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1968/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/284 1968
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1940/2545 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2545 1940
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/284 1968
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία