Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού της Β’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής και Χειρουργικής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Η κλινική διευθύνεται από τον διευθυντή της ο οποίος είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ. Ε.Π.Ν.) της Ιατρικής Σχολής ο οποίος έχει οριστεί με διαδικασία του, άρθρου 28 παρ.22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν.1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής και στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Χειρουργικής του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της κλινικής και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της επιστημονικής επιτροπής του νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η κλινική για την παροχή του νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση την οικονομική διαχείριση των εσόδων τής κλινικής, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση στο αρμόδιο όργανο για τον ορισμό των υπευθύνων για τις ειδικές μονάδες τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.
3.  
  Ειδικότερα επιστημονικός υπεύθυνος στη μονάδα μαστού ορίζεται μέλος ΔΕΠ - χειρούργος από τους υπηρετούντες στην κλινική με αποδεδειγμένη επιστημονική γνώση των αντικειμένων της μονάδας ειδική μετεκπαίδευση και μακρόχρονη εμπειρία. ο επιστημονικός υπεύθυνος ασκεί τα εξής καθήκοντα:.
 1. μεριμνά για τη χωροταξική υποδομή της μονάδας και τον συντονισμό της λειτουργίας του εξοπλισμού της (Μαστογράφος, Υπερηχογράφος, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Τράπεζα ιστών κ.λ.π.).
 2. μεριμνά για τη στελέχωση και την ειδική εκπαίδευση του προσωπικού
 3. συντονίζει το διδακτικό ερευνητικό και ιατρικό προσωπικό της μονάδας
 4. φροντίζει για την εκπλήρωση της αποστολής της Μονάδος
 5. είναι υπεύθυνος για τη παροχή υπηρεσιών και για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της μονάδας στα πλαίσια της Κλινικής και του Νοσοκομείου, όπου λειτουργεί
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα της κλινικής προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από την Ιατρική Σχολή με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του Ν. 2083/1992 (Α 159). δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς της κλινικής.
Άρθρο Άρθρο1 "Αντικείμενο"
1.  
  Η κατά τις διατάξεις του Β.Δ. 577/1965 (Α 128) Κλινική Β Προπαιδευτικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που έχει κατανεμηθεί στον Τομέα Χειρουργικής με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/832/1985 (β 597) εξυπηρετεί διδακτικές ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα επιστημονικά αντικείμενα αυτής τα οποία συνίστανται στη γενική χειρουργική, χειρουργική ενδοκρινών αδένων, χειρουργική μαστού, πλαστική χειρουργική, χειρουργική θώρακος και αγγειακή χειρουργική. Η Κλινική συγκροτείται απο την κυρίως κλινική την ειδική μονάδα μαστού και τα εξωτερικά ιατρεία.
Άρθρο Άρθρο2 "Αποστολή"
1.  
  Η κλινική μετά των ειδικών μονάδων της έχει ως αποστολή:
 1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής καθώς και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών στα αντικείμενα δραστηριότητάς της
 2. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική και μονάδα αυτή
 3. Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών
 4. Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος
 5. Την εκτέλεση κλινικών πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων
 6. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 7. Τη συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικώς δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής
 8. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής, των υπολοίπων κλινικών των νοσοκομείων αλλά και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
 9. Θ) Ειδικότερα η μονάδα Μαστού έχει επιπρόσθετα ως αποστολή τη δημιουργία σύγχρονου αρχείου ασθενών, την καταγραφή ευρημάτων και στοιχείων για περαιτέρω συστηματική μελέτη και προαγωγή της βασικής και κλινικής έρευνας στον καρκίνο και τις καλοήθεις παθήσεις των μαστών είτε αυτοτελώς ή σε συνεργασία με ομοειδείς μονάδες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στα πλαίσια συνεργασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
2.  
  Το εκπαιδευτικό έργο της κλινικής περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, την εκπαίδευση ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών και την εκπαίδευση άλλων λειτουργών υγείας
 1. Η εκπαίδευση των φοιτητών, επιτελείται από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό της κλινική, με τη συνδρομή άλλων πανεπιστημιακών κλινικών εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο.
 2. Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι Θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.
 3. Παράλληλα, με την εκπαίδευση οι φοιτητές παρακολουθούν τις ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες της κλινικής, και των μονάδων αυτής.
 4. Η εκπαίδευση των ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική.
 5. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στην διαγνωστική, και θεραπευτική αγωγή.
 6. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση.
 7. Για τους ειδικευόμενους ιατρούς καταρτίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης και άσκησης που περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή τους στο κλινικό έργο.
3.  
  Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη των ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στην κλινική και στις μονάδες της: Οι υπηρεσίες της κλινικής είναι διαγνωστικές και θεραπευτικές. Η περίθαλψη των νοσηλευομένων συνίσταται στην κλινική διάγνωση, την παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση την προεγχειρητική προετοιμασία της χειρουργικής αντιμετώπισης καθώς, και την μετεγχειρητική φροντίδα μέχρι της εξόδου του ασθενούς από την κλινική. Επίσης περιλαμβάνει την παρακολούθηση ειδικών κατηγοριών ασθενών όπως καρκινοπαθείς, αγγειακοί ασθενείς στα εξωτερικά ιατρεία της.
Άρθρο Άρθρο3 "Προσωπικό"
1.  
  Η κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική, Σχολή και στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» όπου έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί η κλινική. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από τον διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής Σχολής που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικεύομενους και ειδικευμένους ιατρούς. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), νοσηλευτές, των οποίων το έργο καθορίζεται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της κλινικής. Η τοποθέτηση στην κλινική των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και των μελών του Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού γίνεται με την διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α 159), ενώ των υπολοίπων μελών με την διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του οργανισμού του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» στο οποίο έχει εγκατασταθεί η κλινική.
Άρθρο Άρθρο5 "Εγκατάσταση - Λειτουργία"
1.  
  Η κλινική έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»
2.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες. Ο διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
4.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α 112).
Άρθρο Άρθρο7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την κλινική είναι τα εξής: - Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας. - Βαθμολόγιο φοιτητών. - Αρχείο ασθενών. - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. - Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων. - Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. - Βιβλίο μεταβολής προσωπικού. -Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο προβλέπεται από επί μέρους ειδικές διατάξεις. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 παρ.1 και 7 παρ.5 του Ν.1268/1982 Για τη δομή και λειτουργία των Α. Ε. Ι. (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.2 του Ν.1404/1983 Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι. (Α 173), β) του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996 (Α 48). 2.Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 5.2.1997).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (29Α του Ν.1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 (α) του Ν. 2469/1997 - Α 38).
 • Την 244 /1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1965/577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/577 1965
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία