Εσωτερικός κανονισμός της Νεογνολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα της κλινικής προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Την πώληση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Τις πιστώσεις, που διατίθενται από την Ιατρική Σχολή με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του Ν. 2083/1992 (Α~ 159). δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τους σκοπούς της κλινικής.
Άρθρο Άρθρο1 "Αντικείμενο"
1.  
  Η ιδρυθείσα κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 459/1987 (Α215) και της Υπουργικής Απόφασης Β1/3.1.1991 (Β 201) Νεογνολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά των ειδικών μονάδων αυτής Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, η οποία έχει κατανεμηθεί στον Τομέα Υγείας του Παιδιού, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα αντικείμενα της Γενικής Νεογνολογίας και Περιγεννετικής Ιατρικής.
Άρθρο Άρθρο2 "Αποστολή"
1.  
  Η κλινική μετά των ειδικών μονάδων της έχει ως αποστολή:
 1. Την κάλυψη των διδακτικών και, ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής καθώς και Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα αντικείμενα δραστηριότητάς τους
 2. Την εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική και οι μονάδες της
 3. Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών
 4. Την παροχή τριτοβάθμιας περίθαλψης και νοσηλείας σε νεογνά και παιδιά με παθολογικά προβλήματα
 5. Την εκτέλεση κλινικών πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων
 6. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 7. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της
2.  
  Το έργο που παρέχει η κλινική μετά των μονάδων αυτής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό και κλινικό : α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, την εκπαίδευση ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών και την εκπαίδευση άλλων λειτουργών υγείας. Η εκπαίδευση των φοιτητών, επιτελείται από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό και είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές παράλληλα, με την εκπαίδευση παρακολουθούν τις ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες της κλινικής και των μονάδων της. Η εκπαίδευση των ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στην διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση. β) Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη των νεογνών και παιδιών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στην κλινική και στις μονάδες της. Οι υπηρεσίες είναι διαγνωστικές και θεραπευτικές. Η περίθαλψη των νοσηλευομένων νεογνών και παιδιών συνίσταται στην κλινική διάγνωση, την παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση, την θεραπευτική αγωγή και τη φροντίδα τους μέχρι της εξόδου τους από το νοσοκομείο.
Άρθρο Άρθρο3 "Προσωπικό"
1.  
  Η κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο Νοσοκομείο όπου λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από τον διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής Σχολής που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), νοσηλευτές, των οποίων το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της κλινικής. Η τοποθέτηση στην κλινική των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και των μελών του ειδικού διοικητικού και τεχνικού προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ.1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α~ 159), ενώ των υπολοίπων με τη διαδικασία που ορίζεται στον οργανισμό του Νοσοκομείου, που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί η κλινική, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Α3 β/οικ.14136/8.8.86 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Υ 4α/5152/94/24.8.95 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας (Β 759).
Άρθρο Άρθρο4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Η κλινική διευθύνεται από διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής Σχολής και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν.1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση της ιατρικής Σχολής και στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Υγείας του Παιδιού του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η κλινική, η μέριμνα για την παροχή του νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των εσόδων της κλινικής, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση για τον ορισμό υπευθύνων στις ειδικές μονάδες, στα αναλώσιμα υλικά και στο κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εξερχομένου εγγράφου. Τα κριτήρια επιλογής των υπευθύνων αφορούν κυρίως την επιστημονική δραστηριότητα τους στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η οικεία μονάδα. Ο διευθυντής μπορεί να καλεί τους υπεύθυνους των μονάδων όταν συζητούνται θέματα της μονάδας τους, να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σ αυτούς και να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ειδικών θεμάτων.
Άρθρο Άρθρο5 "Εγκατάσταση - Λειτουργία"
1.  
  Η Νεογνολογική Κλινική έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, σύμφωνα με την κοινή Υπουργική απόφαση Υ4α/10528/15.12.97 ( Β 211).
2.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες. Ο διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν από τη , διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
4.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α 112).
Άρθρο Άρθρο7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την κλινική είναι τα εξής: - Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας. - Βαθμολόγιο φοιτητών. - Αρχείο ασθενών. - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. - Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων. - Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. - Βιβλίο μεταβολής προσωπικού. - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για τις ανάγκες της Κλινικής. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 παρ.1 και 7 παρ.5 του Ν. 1268/1982 Για τη δομή και λειτουργία των Α. Ε. Ι. (Α’ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.2 του Ν.1404/1983 °Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι. (Α 173), β) του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996 (Α 48). 2.Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση 5η /7.4.1998).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (29Α του Ν.1558/ 1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081 /1992 - Α 154 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 (α) του Ν.2469/1997 - Α~ 38) και
 • Την 487/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1986/3Β/ΟΙΚ.14136 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/3Β_ΟΙΚ_14136 1986
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/Β1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/Β1 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/4Α/5152/94 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/4Α_5152_94 1995
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/459 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/459 1987
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία