Οργάνωση της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οργάνωση των υπηρεσιών της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 1 "Διάρθρωση της Γραμματείας"
1.  
  Διοικητικού
 1. από τις Διευθύνσεις:
2.  
  Οικονομικού
3.  
  Προσλήψεων
4.  
  Μηχανοργανώσεως και
 1. το Γραφείο Γραμματείας του Α΄ Τμήματος (Θεσσαλονίκη)
Άρθρο 2 "Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διευθύνσεως Διοικητικού Η Διεύθυνση Διοικητικού αποτελείται από τα Τμήματα: α) Προσωπικού, β) Διοικητικής Μέριμνας"
1.  
  Το Τμήμα Προσωπικού έχει αρμοδιότητα για το χειρισμό των θεμάτων προσωπικού και υπηρεσιακής κατάστασης γενικώς των υπαλλήλων του ΑΣΕΠ. Ειδικότερα έχει την ευθύνη για: -Πρόσληψη προσωπικού. -Τήρηση ατομικών φακέλων των μελών και προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του Α.Σ.Ε.Π. -Μεταβολές προσωπικού. -Χορήγηση αδειών. -Εκθέσεις αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων. -Πειθαρχική διαδικασία. -Λύση υπαλληλικής σχέσης και τα συναφή με την συνταξιοδότηση ζητήματα. -Έκδοση γενικών εγκυκλίων ή ειδικών οδηγιών διοίκησης προσωπικού. -Έκδοση και θεώρηση των ατομικών βιβλιαρίων ασθενείας.
2.  
  Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας έχει αρμοδιότητα για: -Δακτυλογράφηση των εγγράφων, αποφάσεων ή άλλων κειμένων. -Γραμματειακή στήριξη Προέδρου, Αντιπροέδρου, Ολομελειών και υπηρεσιακού συμβουλίου του ΑΣΕΠ. -Καθαρογραφή των αποφάσεων των Ολομελειών και των αποφάσεων ή γνωμοδοτήσεων του υπηρεσιακού συμβουλίου. -Βεβαίωση της ακριβείας αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών. -Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής οποιουδήποτε. -Εξαγωγή και τήρηση στατιστικών στοιχείων για την εν γένει λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π. -Συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται για την ετήσια έκθεση του άρθρου 10 Ν. 2190/1994.-Τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. -Παραλαβή, πρωτοκόλληση και διανομή εισερχόμενης αλληλογραφίας. -Διεκπεραίωση εξερχόμενης αλληλογραφίας. -Ταξινόμηση και τήρηση του γενικού αρχείου της Υπηρεσίας. -Τη μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΑΣΕΠ. -Συντήρηση και επισκευή του κτιριακού και μηχανικού ή άλλου εξοπλισμού πλήν του μηχανογραφικού εξοπλισμού. -Οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης. -Καθαριότητα και εμφάνιση των κτιρίων, των γραφείων και λοιπών χώρων. -Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου. -Μεταφοράπάσης φύσεως αντικειμένων ή προσώπων.
Άρθρο 3 "Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διευθύνσεως ΟικονομικούΗ Διεύθυνση Οικονομικού αποτελείται από τα Τμήματα: α) Οικονομικού, β) Προμηθειών."
1.  
  Το Τμήμα Οικονομικού έχει αρμοδιότητα για την εν γένει οργανωση και λειτουργία του λογιστικού συστήματος και διαχείριση των πάσης φύσεως δαπανών. Ειδικότερα έχει την ευθύνη για: -Κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού. -Εντολή και εκκαθάριση αποδοχών, λοιπών απολαβών και αποζημιώσεων γενικώς των μελών και του προσωπικού. -Εντολή και εκκαθάριση αποζημιώσεων και λοιπών δαπανών των κεντρικών και τοπικών επιτροπών και όσων μετέχουν στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων (άρθρα 15-19 Ν. 2190/1994). -Μέριμνα για την καταβολή αποζημιώσεων και λοιπών δαπανών στα μέλη τοπικών επιτροπών και στους υπαλλήλους περιφερειακών υπηρεσιών ή νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που μετέχουν στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων. -Εντολή και εκκαθάριση κάθε άλλης δαπάνης. -Χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων οικονομικού περιεχομένου.
2.  
  Το Τμήμα Προμηθειών έχει αρμοδιότητα για την εξασφάλιση επάρκειας των απαιτούμενων πάσης φύσεως υλικών για τη λειτουργία της υπηρεσίας. Ειδικότερα έχει την ευθύνη για: -Εκπόνηση κανονισμού για θέματα εφοδιασμού και διαχείρισης υλικού. -Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη προμήθεια υλικών πάσης φύσεως, εισήγηση κατακυρωτικών αποφάσεων και συμβάσεων. -Εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών. -Εκτίμηση και καταγραφή των πάσης φύσεως αναγκών της υπηρεσίας σε έπιπλα, μηχανικό εξοπλισμό, γραφική ύλη, είδη καθαριότητας και λοιπό υλικό και έγκαιρη διατύπωση προς το Τμήμα Οικονομικού αιτημάτων για κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών. -Εκτέλεση των πάσης φύσεως προμηθειών. -Διαχείριση του υλικού (παραλαβή, καταχώριση, αποθήκευση, διανομή). -Ανάθεση εργασιών και παρακολούθηση εκτελέσεώς τους. -Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.
Άρθρο 4 "Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διευθύνσεως ΠροσλήψεωνΗ Διεύθυνση Προσλήψεων αποτελείται από τα Τμήματα: α) Προδικασίας, β) Ελέγχου, γ) Εκτάκτου και Εποχιακού Προσωπικού."
1.  
  Το Τμήμα Προδικασίας έχει αρμοδιότητα για την προετοιμασία των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων και την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών έως και την ανάρτηση των πινάκων διοριστέων. Ειδικότερα έχει την ευθύνη για: -Συγκέντρωση, ταξινόμηση και επεξεργασία, από άποψη πληρότητας, των αιτημάτων δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 2190/1994 για πλήρωση θέσεων. -Σύνταξη των προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων και δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και αποστολή περίληψης στα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. -Μέριμνα για τον εφοδιασμό με τον απαιτούμενο αριθμό προκηρύξεων των υπευθύνων των νομαρχιών. -Ανακοίνωση με έκδοση δελτίου τύπου για την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. -Μέριμνα για τον ορισμό κεντρικής ή και τοπικών επιτροπών ή ειδικών επιτροπών, υπευθύνων παραλαβής αιτήσεων, επιτροπών εξεταστικών και βαθμολογικών κέντρων, βαθμολογητών και λοιπών προσώπων που απαιτούνται για τις σχετικές διαδικασίες και τον εφοδιασμό με τα απαιτούμενα υλικά. -Μέριμνα για τη συγκέντρωση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους στις νομαρχίες, την ταξινόμηση και προώθησή τους στις ομάδες ελέγχου. -Μέριμνα για την μετά τον έλεγχο προώθηση των αιτήσεων στη μηχανογραφική υπηρεσία για την εισαγωγή των στοιχείων στους Η/Υ και την κατάρτιση των οικείων κατά περίπτωση πινάκων. -Οπτική παραβολή των μηχανογραφημένων πινάκων και αποστολή τους στις οικείες νομαρχίες για ανάρτηση. -Μέριμνα για τον έλεγχο των προκηρύξεων των φορέων της παρ.3 άρθρου 1 Ν. 2527/1997. -Τήρηση του σχετικού αρχείου. -Κάθε αλληλογραφία και ενέργεια σχετική με τα ανωτέρω θέματα. 2.Το Τμήμα Ελέγχου έχει αρμοδιότητα για την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ενεργειών ή εργασιών και την έκδοση των αναγκαίων πράξεων από του σταδίου υποβολής των ενστάσεων έως και την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων κατά τα άρθρα 15-19 του Ν. 2190/1994. Ειδικότερα έχει ευθύνη για: -Συγκέντρωση των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 15-19 του Ν. 2190/1994, ταξινόμησή τους κατά νομαρχίες και κατηγορίες προσωπικού και προώθησή τους στις ομάδες ελέγχου για προεισήγηση και ακολούθως στον Πρόεδρο της Ελάσσονος Ολομέλειας για ορισμό εισηγητών Συμβούλων. -Παραλαβή των τελικών πινάκων διοριστέων, έλεγχος και αποστολή για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. -Μέριμνα για τον έλεγχο των πινάκων διοριστέων στους φορείς της παρ.3 άρθρου 1 Ν. 2527/1997. -Αποστολή των οικείων φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στους αρμόδιους για το διορισμό φορείς. -Ενημέρωση με δελτίο τύπου των υποψηφίων για τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων και την αποστολή τους στους οικείους φορείς. -Χορήγηση αποσπασμάτων των αποφάσεων της Ελάσσονος Ολομέλειας στους ενδιαφερόμενους για γνώση. -Τήρηση του σχετικού αρχείου. -Κάθε άλλη αλληλογραφία ή ενέργεια σχετική με τα ανωτέρω θέματα. 3.Το Τμήμα Εκτάκτου και Εποχιακού Προσωπικού έχει αρμοδιότητα για τις διαδικασίες ελέγχου του ΑΣΕΠ κατά την εφαρμογή από τους οικείους φορείς των άρθρων 20 και 21 του Ν. 2190/1994. Ειδικότερα έχει ευθύνη για: -Συγκέντρωση των ανακοινώσεων των φορέων του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 2190/1994 για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και των τυχόν ενστάσεων κατ΄ αυτών, ταξινόμηση και διανομή τους για έλεγχο. -Συγκέντρωση των πινάκων επιλογής προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και των τυχόν ενστάσεων κατ΄ αυτών, ταξινόμηση και διανομή τους για έλεγχο. -Γραμματειακή στήριξη των Συμβούλων στα ανωτέρω θέματα και του Γραφείου Επιθεώρησης του Α.Σ.Ε.Π. Κάθε αλληλογραφία ή ενέργεια σχετική με τα ανωτέρω θέματα.
4.  
  Το προσωπικό των Τμημάτων Προδικασίας και Ελέγχου, λόγω του αλληλένδετου έργου τους, θα χρησιμοποιείται ελεύθερα, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, είτε στο ένα Τμήμα είτε στο άλλο με προφορικές εντολές του αρμόδιου διευθυντή ή του γενικού διευθυντή
5.  
  Οι ομάδες ελέγχου των αιτημάτων των φορέων, των αιτήσεων των υποψηφίων ή των ενστάσεων κατά τις διαδικασίες των άρθρων 15-19 του Ν. 2190/1994 μπορούν να συγκροτούνται από όλους τους υπαλλήλους της Γραμματείας του ΑΣΕΠ, ανεξαρτήτως της Διευθύνσεως που υπηρετούν.
Άρθρο 5 "Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διευθύνσεως Μηχανοργανώσεως Η Διεύθυνση Μηχανοργανώσεως αποτελείται από τα Τμήματα: α)Ανάλυσης και Προγραμματισμού β)Λειτουργίας και Υποστήριξης."
1.  
  Το Τμήμα Ανάλυσης και Προγραμματισμού, έχει αρμοδιότητα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση των μηχανογραφικών εφαρμογών. Ειδικότερα έχει ευθύνη για: -Πλήρη κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των μονάδων του Α.Σ.Ε.Π. από πλευράς ανάλυσης, σχεδιασμού, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης και εφαρμογών. -Σύνταξη σχετικών ειδικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας. Μέριμνα για τη συντήρηση των μηχανογραφικών εφαρμογών. 2.Το Τμήμα Λειτουργίας και Υποστήριξης έχει αρμοδιότητα για την καλή λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος, τη συντήρηση του εξοπλισμού και την εν γένει στήριξη του όλου ηλεκτρονικού συστήματος. Ειδικότερα έχει την ευθύνη για: -Μέριμνα για την εφαρμογή των μηχανογραφικών προγραμμάτων, την καλή λειτουργία και πλήρη αξιοποίηση του εξοπλισμού. -Προετοιμασία των δεδομένων, έλεγχος εισόδου - εξόδου και ασφάλειας του ηλεκτρονικού συστήματος. -Εισαγωγή και ηλεκτρονική επεξεργασία στοιχείων. -Συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού. -Υποστήριξη των ηλεκτρονικών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών και σε εξειδικευμένους τομείς (βάσεις πληροφοριών, επικοινωνίες, υλικό, λογισμικό κ.λ.π.).
Άρθρο Άρθρο6 "Γραφείο Γραμματείας Α΄ Τμήματος Θεσσαλονίκης"
1.  
  Το Γραφείο Γραμματείας του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (Θεσσαλονίκη) έχει την ευθύνη της γραμματειακής στήριξης των Συμβούλων του ΑΣΕΠ στο ανωτέρω Τμήμα και της επιμέλειας για τη συντήρηση του κτιρίου και του εξοπλισμού των γραφείων, την καθαριότητα των χώρων εργασίας και την επάρκεια των απαιτούμενων υλικών μέσων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προσωπικό
Άρθρο 7 "Προσωπικό της Γραμματείας του ΑΣΕΠ 1.Οι θέσεις τακτικού προσωπικού ορίζονται και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως: α) Πενήντα πέντε (55) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμούς Δ΄ - Α΄. β) Πέντε (5) θέσεις κλάδου Π [...]"
2.  
  Προσόντα διορισμού στις θέσεις της παρ.1 ορίζονται τα προβλεπόμενα από το Π.Δ.194/1988 (ΦΕΚ 84Α), όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 8 "Προϊστάμενοι"
1.  
  Της Γενικής Διευθύνσεως της Γραμματείας του ΑΣΕΠ προΐσταται υπάλληλος είτε του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού είτε του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
2.  
  Των Διευθύνσεων Διοικητικού Οικονομικού και Προσλήψεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Της Διευθύνσεως Μηχανοργανώσεως προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
3.  
  Των Τμημάτων Προσωπικού της Διευθύνσεως Διοικητικού, Οικονομικού της Διευθύνσεως Οικονομικού και των Τμημάτων α) Προδικασίας, β) Ελέγχου και γ) Εκτάκτου και Εποχιακού Προσωπικού της Διευθύνσεως Προσλήψεων, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Των Τμημάτων α) Ανάλυσης και Προγραμματισμού και β) Λειτουργίας και Υποστήριξης της Διευθύνσεως Μηχανοργανώσεως προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. Των Τμημάτων Διοικητικής Μέριμνας της Διευθύνσεως Διοικητικού και Προμηθειών της Διευθύνσεως Οικονομικού, προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τελικές και καταργητικές διατάξεις
Άρθρο 9
1.  
  Οι κενές θέσεις της Γραμματείας του ΑΣΕΠ που συνιστώνται με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα καλύπτονται εξ ολοκλήρου με μετατάξεις υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2190/1994.
2.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται τα Προεδρικά Διατάγματα 187/1994 (ΦΕΚ 124 Α΄), 179/1995 (ΦΕΚ 95 Α΄) και 165/1997 (ΦΕΚ 145 Α΄) Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.2 του Ν. 2190/1994. (ΦΕΚ 28Α) και τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α).
 • Την με αριθ.32/1998 πρόταση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού διότι οι συνιστώμενες νέες θέσεις τακτικού προσωπικού της Γραμματείας του ΑΣΕΠ προβλέπεται να καλυφθούν εξ ολοκλήρου με μετατάξεις προσωπικού από δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
 • Την αριθμ. 1107147/1239/0006/4-10-1996 (ΦΕΚ 922/Β/7-10-1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
 • Τη γνωμοδότηση αριθ. 552/14-10-1998 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-11-16 Οργάνωση της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/255
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1994/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/187 1994
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία