ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/376

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-11-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-11-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-11-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το καταβαλλόμενο στους σμυριδορύκτες Νάξου εργατικό δικαίωμα εξορύξεως και μεταφοράς της σμύριδος ανά παραδιδόμενο στο Δημόσιο στατήρα καθορίζεται ως εξής: α) Πρώτη ποιότητα από 359,14 σε 377,09 από 1.1.1998 έως 31.12.1998. β) Δεύτερη ποιότητα από 309,47 σε 324,94 από 1.1.1998 έως 31.12.1998. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την 520/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας και με πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 48.470.988 δρχ. για το οικονομικό έτος 1998. Για τη δαπάνη αυτή έχει εγγραφεί πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα 35/120 ΚΑΕ 3323 για την πληρωμή του σμυριδεργατικού δικαιώματος.
 • Η δαπάνη για την επόμενη πεναετία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 298.455.295 και θα αντιμετωπίζεται εφόσον κριθεί αναγκαία η παραλαβή σμύριδος από το δημόσιο για τα προσεχή έτη από πιστώσεις που θα εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 παρ. 2 του από 5.9.1935 Π.Δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων περί Ναξίας σμύριδος» (ΦΕΚ 408/τ.Α΄/αναδ. 429/28.9.1935). β) Του άρθρου 145 παρ. 2 του Ν.Δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ 277/τ.Α΄/5.10.1973) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 857/1978 (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/30.12.1978). γ) Του Β.Δ. 594/61 «Περί τρόπου καθορισμού του εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς σμύριδος» (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/31.8.1961). δ) Του άρθρου 1 παρ. 5 εδαφ. δ του Π.Δ. 129/92 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητος Υπουργείων» (ΦΕΚ 65/τ.Α΄/13.4.1992).
 • Το Π.Δ. 574/82 «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 104/τ.Α΄).
 • Το Π.Δ. 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/τ.Α΄/9.9.1985).
 • Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/1.2.1996).
 • Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27.11.1995).
 • Την 1107147/1239/006Α/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922/τ.Β΄/7.10.1996).
 • Την Δ8/Δ/Φ36.2/οικ. 10805/18.6.1998 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης «Αύξηση εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς σμύριδος Νάξου».
 • Το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Ε.τ.Κ/Α/164/ 30.9.1992), με το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο, το άρθρο 29Α΄, στο Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/1997).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-11-16 Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/255
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/Δ8/Δ/Φ36.2/ΟΙΚ.10805 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/Δ8_Δ_Φ36_2_ΟΙΚ_10805 1998
ΝΟΜΟΣ 1978/857 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/857 1978
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/574 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/574 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων. 1992/129 1992
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/594 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/594 1961
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία