ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/377

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-11-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-11-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-11-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της περιφέρειας αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Λέρου και του Υπολιμεναρχείου Πάτμου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περιφέρεια αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Λέρου που καθορίσθηκε με την παρ. 2 περ. β του άρθρου 1 του Β.Δ. 215/73 (65/τ.Α΄) και τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 524/88 (236/τ.Α΄) ορίζεται εκ νέου ως εξής: Λιμεναρχείο Λέρου: Η νήσος Λέρος, οι νησίδες Λειψοί, Φαρμακονήσι, Λέβιθα και Κίναρος καθώς και οι παρακείμενες σ’ αυτές βραχονησίδες.
2.  
  Η περιφέρεια αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχείου Πάτμου που καθορίσθηκε με το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 524/88 (236/τ.Α΄) τροποποιείται ως εξής: Υπολιμεναρχείο Πάτμου: Η νήσος Πάτμος, οι νησίδες Αγαθονήσι και Αρκοί καθώς και οι παρακείμενες σ’ αυτές βραχονησίδες.
3.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός Λειψών που ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 125/96 (91/τ.Α΄) υπάγεται στην Λιμενική Αρχή Λέρου με την κατά τόπον αρμοδιότητα που ορίζεται στην παρ. 1 του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 140 του Ν.Δ. 187/73 «Περί κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (261/τ.Α΄).
 • Το άρθρο 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (137/τ.Α΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (154/τ.Α΄) και το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (38/τ.Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Το άρθρο 1 περ. ΙΙΙ 2 του Π.Δ. 55/96 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (48/τ.Α΄).
 • Την αριθ. 529/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/524 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/524 1988
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/215 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/215 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία