ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/378

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-11-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-11-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-11-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της κατά τόπον αρμοδιότητας των ΣΤ΄ και Θ΄ Λιμενικών Τμημάτων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι περιφέρειες αρμοδιότητας των ΣΤ΄ και Θ΄ Λιμενικών Τμημάτων που είχαν καθορισθεί με τα Προεδρικά Διατάγματα 828/78 (192/τ.Α΄) και 111/82 (18/τ.Α΄) τροποποιούνται ως εξής: ΣΤ΄ Λιμενικό Τμήμα: Από τις ακτές της Μαρίνας Αλίμου μέχρι τα όρια μεταξύ των Δήμων Βουλιαγμένης και Βούλας. Θ΄ Λιμενικό Τμήμα: Από το πέρας του 43ου χιλιομέτρου της δημοσίας οδού Αθηνών - Σουνίου μέχρι τα όρια μεταξύ των Δήμων Βουλιαγμένης και Βούλας.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 140 του Ν.Δ. 187/73 «Περί κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (261/τ.Α΄).
 • Το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 672/77 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 530/70 περί Λιμενοφυλάκων και ετέρων τινών διατάξεων» (235/τ.Α΄).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 του Ν.Δ. 2504/53 «περί συστάσεως Λιμενικών Τμημάτων εν της περιφερείας δικαιοδοσίας των Κεντρικών Λιμεναρχείων» όπως ισχύουν σήμερα (208/τ.Α΄)».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (137/τ.Α΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (154/τ.Α΄) και το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (38/τ.Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Το άρθρο 1 περ. ΙΙΙ 2 του Π.Δ. 55/96 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (48/τ.Α΄).
 • Την υπ’ αριθ. 4122.1/6/98/28.8.98 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος «Τροποποίηση της κατά τόπον αρμοδιότητας των ΣΤ΄ και Θ΄ Λιμενικών Τμημάτων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά».
 • Την υπ’ αριθ. 528/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/828 1978
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2504 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2504 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία