ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/38

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση κατά το ποσό των δύο δισεκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (2.980.000.000) δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εγκρίνεται η από 29 Δεκεμβρίου 1997 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.) Α.Ε. με την οποία αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠ Α.Ε. κατά δύο δισεκατομμύρια εννιακόσια ογδόντα εκατομμύρια (2.980.000. [...]"
1.  
    Με την αύξηση αυτή των δύο δισεκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (2.980.000.000) δραχμών το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠ Α.Ε. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων είκοσι τεσσάρων δισεκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (224.760.000.000) δρχ. διηρημένο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα δύο (44.952) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δρχ. η κάθε μία.
Άρθρο 2
1.  
    Το Διάταγμα αυτό ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 4 Μαρτίου 1998 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (2).
  • Τις διατάξεις του άρθρου θ ως άρθρου του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν. 87/1975 καταστατικού «Περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου» (ΦΕΚ 152/Α/1975).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη ύψους (2.960.000.000) δραχμών σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το οικονομικό έτος 1997, η οποία έχει ήδη καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 1997, με φορέα 35, τομέα 875, κωδικό αριθμό εξόδου 8300/8397.
  • Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/ 1996).
  • Την αρ. 69/12.2.1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης,