Ίδρυση Εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Εργαστηρίων"
1.  
  Ιδρύονται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, τα εξής εργαστήρια: α) Εργαστήριο Βασικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογικής Έρευνας το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της κατασκευής και στάθμισης ψυχολογικών τέστ, μελέτης του εργασιακού χώρου της εκπαίδευσης από ψυχολογική και οργανωσιακή άποψη, της σχέσης εκπαιδευτικού - εκπαιδευόμενου, της ψυχολογικής μελέτης του χώρου εργασίας και των οργανώσεων γενικότερα, της ψυχολογικής μελέτης της οικογενείας, του κοινωνικού ρόλου των φύλων και της έρευνας, ανάλυσης, παρέμβασης, χρήσης και ερμηνείας ψυχομετρικών οργάνων και μετρήσεων. Το εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Ψυχολογίας β) Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της ανάλυσης της λειτουργίας και ανάπτυξης των γνωστικών λειτουργιών, της ανάλυσης της διαδικασίας της μάθησης, της αντίληψης, της μνήμης, της γλώσσας, της σκέψης, και της λύσης προβλημάτων, της ανάλυσης της απόκτησης του προφορικού λόγου της ελληνικής γλώσσας, της ανάλυσης της γνωστικής επεξεργασίας του γραπτού λόγου και της μάθησης ανάγνωσης και γραφής της ελληνικής γλώσσας, της ανάλυσης των μαθησιακών δυσκολιών των Ελλήνων μαθητών και των προβλημάτων μάθησης της γλώσσας, της ανάλυσης της δυσλεξίας και της δυσγραφίας στην ελληνική γλώσσα, της διάγνωσης και αντιμετώπισης της δυσλεξίας στην ελληνική γλώσσα, της ανάπτυξης των κριτηρίων διάγνωσης και αντιμετώπισης της δυσλεξίας και των μαθησιακών δυσκολιών, της ανάπτυξης υλικών και μεθόδων μάθησης της ανάγνωσης και γραφής της ελληνικής γλώσσας και της ανάλυσης της ανάπτυξης και μάθησης μαθηματικών και άλλων εννοιών. Το εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Ψυχολογίας. γ) Εργαστήριο Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της κατανόησης, ανάλυσης, τεκμηρίωσης, εφαρμογής και ανάπτυξης της σχεσιοδυναμικής θεωρίας τόσο στο παιδαγωγικό, όσο και στο κοινωνικό και διανθρώπινο περιβάλλον, της κατανόησης, ανάδειξης και προώθησης της σημασίας του Προσώπου ως θεμελιακού παράγοντα εκπαιδευτικών και κοινωνικών αλλαγών, της κατανόησης, ανάλυσης, τεκμηρίωσης και άσκησης της σχεσιοδυναμικής και προσωποκεντρικής συμβουλευτικής ανηλίκων και ενηλίκων στο εκπαιδευτικό, οικογενειακό, επιχειρησιακό και γενικότερα κοινωνικό πλαίσιο, της μελέτης, ανάλυσης επεξεργασίας και προώθησης της σχεσιοδυναμικής αντίληψης για τη μάθηση, της περαιτέρω ανάλυσης και επεξεργασίας του Σχεσιοδυναμικού Μοντέλου Διδακτικής Εργασίας (ΣΜΟΔΕ) και προώθησης των εφαρμογών του τόσο στον εκπαιδευτικό, όσο και στο συμβουλευτικό - θεραπευτικό χώρο, της καταγραφής, ανάλυσης, ερμηνείας, αντιμετώπισης(και διαμόρφωσης αντίστοιχων παιδαγωγικών προτάσεων) σύγχρονων ενδοσχολικών προβλημάτων (όπως της κόπωσης και της ρουτίνας του εκπαιδευτικού, της επιβολής του στη σχολική τάξη, της αξιολόγησης του μαθητή κ.λπ.), της ανάπτυξης της σχεσιοδυναμικής ικανότητας του ελληνικού σχολείου και της κατασκευής, προσαρμογής, χρήσης, ερμηνείας οργάνων, κλιμάκων και μέσων μέτρησης και αξιολόγησης της σχεσιοδυναμικής ταυτότητας. Το εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Παιδαγωγικής. δ) Εργαστήριο Ιστορικού αρχείου Νεοελληνικής και διεθνούς Εκπαίδευσης το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της καταγραφής και συγκέντρωσης ιστορικού αρχειακού υλικού από τον χώρο της ελληνικής και διεθνούς εκπαίδευσης, της συγκέντρωσης της εκπαιδευτικής νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών συστημάτων ξένων χωρών, της καταγραφής και συγκέντρωσης σχολικών εγχειριδίων και αναλυτικών προγραμμάτων από την ελληνική και διεθνή εκπαίδευση, της συγκέντρωσης κειμένων που αφορούν στην ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική με έμφαση στην εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση) και της συγκέντρωσης και διατήρησης ιστορικού αρχειακού υλικού που αφορά στην τοπική ιστορία. Το εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Παιδαγωγικής. ε) Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γωστικά αντικείμενα της διερεύνησης αναγκών συνεχιζόμενης κατάρτισης και εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς θεσμούς, επιχειρήσεις, ειδικές κοινωνικές ομάδες και άλλους εργασιακούς χώρους, της παραγωγής, ανάπτυξης και εμπειρικού ελέγχου θεωριών για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, της παραγωγής, ανάπτυξης και αξιολόγησης κατάλληλων ερευνητικών εργαλείων, του σχεδιασμού προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης και της παραγωγής σχετικών εκπαιδευτικών υλικών, της εκπαίδευσης επιμορφωτών ενηλίκων, της αξιολόγησης προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης και της ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή: α)Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1. β)Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. γ)Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. δ)Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. ε)Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ.159/1984 (Α΄ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Κάθε εργαστήριο στελεχώνεται από ι) μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που η ειδικότητά τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο, ιι) μέλη του Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) του Τμήματος και ιιι) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου ή ερευνητές ύστερα από αίτηση για τη διεξαγωγή συγκεκριμένης ερευνητικής ή διδακτικής δραστηριότητας.
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από τον διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.22 του ν.2083/1992 (Α 159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του ν.1268/82 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλισμού η υπογραφή κάθε έγγραφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.
Άρθρο 5 "Λειτουργία 1.Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία, από τον εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του [...]"
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες. 4.Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του διευθυντή από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος. 6.Σε κάθε εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη Δ.Ε.Π. του εργαστηρίου αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας, από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστηρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ .Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. (ε) του ν. 2083/1992. ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο Άρθρο7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, - Βαθμολόγιο φοιτητών, - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, - Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και -Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο
Άρθρο Άρθρο8 "Εγκατάσταση"
1.  
  Κάθε εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπιστημίου. Χώροι των εργαστηρίων είναι εκείνοι στους οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. χώροι θεωρούνται επίσης το γραφείο του διευθυντή, καθώς και κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για τη λειτουργία τους. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1.Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ.1 και 7 παρ.5 του ν.1268/1982 (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.2 του ν.1404/1983 (Α΄ 173). β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (Α 247). γ) Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του π.δ. 55/1996 (Α 48). δ) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α 38) ε)Της αριθ. 1107147/1239/066Α/4-10-1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β 922).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 8/15-4-1997). 3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετησίως συνολική δαπάνη ύψους 2.500.000 δρχ. η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΑΕ 4121) χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης. Για το τρέχον οικονομικό έτος, η ανωτέρω δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 1.250.000 δρχ. και θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την αριθμ. 409/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/066Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_066Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία