Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών τα ακόλουθα εργαστήρια: α) Τεχνολογίας και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Τεχνολογίας και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών με ιδιαίτερη έμφαση στη σχεδίαση και ανάλυση υπολογιστικών συστημάτων από μικροϋπολογιστές έως υπερυπολογιστές, στη σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων από επίπεδο τρανσίστορ έως και σύνθεση υψηλού επιπέδου (Ηigh leνel Synthesis), στη μελέτη της απόδοσης και της αξιοπιστίας των ψηφιακών συστημάτων και στις τεχνικές αύξησής τους, στο συσχεδιασμό υλικού λογισμικού (Ηardware - Sοftware cοdesign), στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων ειδικού σκοπού για συγκεκριμένες εφαρμογές όπως τηλεπικοινωνίες, πολυμέσα κ.α. β) Μικροηλεκτρονικής το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της μικροηλεκτρονικής με ιδιαίτερη έμφαση στη σχεδίαση VLSΙ κυκλωμάτων με διάφορες τεχνικές και τεχνολογίες (CΜΟS, ΒiCΜΟS, GaΑS κ.α.), στη σχεδίαση κυκλωμάτων χαμηλής κατανάλωσης, στην ανάπτυξη τεχνικών ελέγχου της ορθής λειτουργίας VLSΙ κυκλωμάτων και στον σχεδιασμό για εύκολο έλεγχο, σχεδιασμό και υλοποίηση εργαλείων (CΑD) για σχεδιασμό και έλεγχο VLSΙ κυκλωμάτων. γ) Βάσεων Δεδομένων το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα βάσεων δεδομένων όπως μοντέλα και συστήματα βάσεων δεδομένων ψηφιακές βιβλιοθήκες, τεχνολογία λογισμικού για την ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων, βάσεις δεδομένων γλωσσικής τεχνολογίας και μεγάλου όγκου πληροφορίας, ανάπτυξη, ποιοτικός έλεγχος, διαχείριση και συντήρηση βάσεων δεδομένων ή και προδιαγραφές αυτών, επικοινωνία με το χρήστη, χρήση τεχνολογιών φυσικής γλώσσας, εφαρμογές της τεχνολογίας βάσεων δεδομένων στη δημόσια διοίκηση, υγεία, πολιτιστική κληρονομιά και εκπαίδευση, προστασία των πολιτών από την κακή χρήση βάσεων δεδομένων. δ) Συνδυαστικών Αλγορίθμων το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα θεωρίας υπολογισμού, διακριτών μαθηματικών και λογικής. ε) Επεξεργασίας Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων και εικόνων, των ψηφιακών τηλεπικοινωνιών και των δικτύων υπολογιστών με ιδιαίτερη έμφαση (ι) στην ψηφιακή επεξεργασία σημάτων και εικόνων όπως: Βασικά θέματα θεωρίας σημάτων και συστημάτων, αλγόριθμοι επεξεργασίας σημάτων και ταυτοποίησης συστημάτων, θεωρητική μελέτη αλγορίθμων, σχεδιασμός μονοδιάστατων και πολυδιάστατων ψηφιακών φίλτρων, επεξεργασία και ανάλυση ψηφιακών εικόνων, μοντελοποίηση και κωδικοποίηση φωνής, επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων, περιβάλλοντα εξομοίωσης και υλοποίησης εφαρμογών (ιι) στις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες όπως: Θεωρία πληροφοριών και τεχνικές κωδικοποίησης πηγής, επικοινωνίες δεδομένων σε βασική ζώνη και σε ζώνη διέλευσης, ψηφιακές τεχνικές διαποδιαμόρφωσης, κώδικες ελέγχου σφαλμάτων, συστήματα προσωπικής επικοινωνίας, αλγοριθμικές τεχνικές εξίσωσης καναλιού και ανάκτησης συμβολοσειράς, ακύρωση ανακλάσεων σε ασύρματα και καλωδιακά μέσα, επεξεργασία σημάτων σε οπτικές επικοινωνίες, περιβάλλοντα εξομοίωσης και υλοποίησης εφαρμογών (ιιι) στα δίκτυα υπολογιστών: Χρήση βασικών και προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών, προγραμματισμός κατανεμημένων εφαρμογών, σχεδίαση σύγχρονων τοπικών δικτύων και δικτύων ευρείας έκτασης, διαχείριση τοπικών δικτύων και δικτύων ευρείας έκτασης, οπτικά δίκτυα, δίκτυα ΑΤΜ, πρωτόκολλα δικτύων υψηλών ταχυτήτων, συστήματα επικοινωνίας πολυμέσων. στ) Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: δομές δεδομένων, προχωρημένες δομές δεδομένων και γραφικά, μοντέλα και ανάλυση υπολογιστικών συστημάτων. ζ) Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, στα γνωστικά αντικείμενα του λογισμικού συστημάτων και εφαρμογών των νέων τεχνολογιών στα οποία περιλαμβάνονται επί μέρους θέματα όπως: Οι μέθοδοι, οι αλγόριθμοι, το λογισμικό συστημάτων και τα εργαλεία λογισμικού, οι αρχιτεκτονικές των συστημάτων υψηλών επιδόσεων, τα παράλληλα συστήματα και οι διανυσματικοί υπολογιστές (υπερυπολογιστές), οι αριθμητικοί αλγόριθμοι και μέθοδοι, ο επιστημονικός υπολογισμός και η υπολογιστική μεγάλης κλίμακας, τα περιβάλοντα επίλυσης προβλημάτων και τα συστήματα δι’ επαφής με τους χρήστες (interfaces) για αυτόνομη ή δικτυακή χρήση, λογισμικό και εφαρμογές πολυμέσων και υπερμέσων καθώς και εφαρμογές στην τεχνολογία, την οικονομία και την κοινωνία. η) Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα σχεδίασης, ανάλυσης και υλοποίησης αλγορίθμων και εφαρμογών για κατανεμημένα συστήματα, δίκτυα πολυμέσων και υπερμέσων, ΙΝΤΕRΝΕΤΤ και WWW - based εφαρμογές και αλγόριθμοι, σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού για τα υψηλότερα επίπεδα ΙSΟ/ΟSΙ και ΤCΡ/ΙΡ, σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για νέες υπηρεσίες (τηλεεργασία, εκπαίδευση και απόσπαση, τηλεσυνεργασία, τηλεδιάσκεψη κ.λπ.), σχεδίασης, ανάλυσης και υλοποίησης νέων πρωτοκόλλων και αλγορίθμων και ανάπτυξης λογισμικού σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων (οπτικά, ΑΤΜ κ.λπ.). θ) Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνητής Νοημοσύνης το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα ανάπτυξης και εφαρμογής μεγάλης κλίμακας πληροφοριακών συστημάτων και στην εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης για ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων όπως: ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης ροής διεργασιών (wοrkflοw systems), αναδιάρθρωση επιχειρηματικών διαδικασιών (business prοcess reengineering), ανάλυση χρηματιστηριακών δεδομένων με χρήση νευρωνικών δικτύων, σχεδίαση αρχιτεκτονημάτων δεδομένων (data warehοuses), ανάλυση οικονομικών και εμπορικών δεδομένων με χρήση μεθόδων αναλυτικής επεξεργασίας (ΟLΑΡ) και με χρήση πολυδιάστατων βάσεων δεδομένων και θέματα εξόρυξης δεδομένων (data mining).
Άρθρο 2 "Αποστολή Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή:"
1.  
  Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται
2.  
  Το σχεδιασμό και την εκτέλεση πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση τεχνικής και μεθόδων για την ανάπτυξη της Τεχνολογίας και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3.  
  Την κάθε μορφής συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των εργαστηρίων, μέσα σε πνεύμα αμοιβαίοτητας και συλλογικής εργασίας
4.  
  Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή σε θέματα με τα οποία ασχολείται το κάθε εργαστήριο
5.  
  Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων
6.  
  Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις δατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του ν. 2083/92 (Α΄ 159).
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 (Α’ 159).
2.  
  Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (πτοπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου του εργαστηρίου εγγράφου.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση- Λειτουργία"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαία για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί, και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), όπως έχει επεκταθεί σε όλα τα Α.Ε.Ι. με το άρθρο 2 παρ. 1 (δ) του ν. 1674/1986 (Α’ 203).
6.  
  Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος ΕΔΤΠ τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου
Άρθρο 6 "Εργαστηριακές ασκήσεις"
1.  
  Γενικά Οι εργαστηριακές ασκήσεις γίνονται με σκοπό να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τεχνικές και μεθοδολογία. Οι ημέρες και ώρες των ασκήσεων των φοιτητών καθορίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των φοιτητών πρέπει να τηρείται επακριβώς. Ανώτατο όριο καθυστέρησης 15 λεπτά κατά την προσέλευση. Η αποχώρηση γίνεται με τη λήξη του εργαστηριακού χρόνου ή άλλως μετά την ολοκλήρωση της άσκησης. Η απομάκρυνση των φοιτητών από το εργαστήριο την ώρα της άσκησης δεν επιτρέπεται εκτός αν δοθεί άδεια από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.
2.  
  Μελέτη, εξέταση και διεξαγωγή ασκήσεων. Ο ασκούμενος φοιτητής οφείλει να γνωρίζει το θεωρητικό μέρος της άσκησης προετοιμαζόμενος κατάλληλα, εφόσον έχει ενημερωθεί από το προσωπικό του εργαστηρίου. Ο τρόπος εκτίμησης της θεωρητικής και πρακτικής απόδοσης κάθε φοιτητή καθώς και η βαθμολογία του καθορίζονται από το εργαστήριο.
3.  
  Παραλαβή υλικού και οργάνων Τα όργανα και τα υλικά για τις ασκήσεις, διατίθενται από το εργαστήριο. Οι ασκούμενοι φοιτητές υποχρεώνονται μετά το πέρας των εργαστηριακών ασκήσεων να παραδώσουν τα όργανα και τα υλικά στην κατάσταση που τα παρέλαβαν. Τα όργανα δεν χρησιμοποιούνται από τους φοιτητές πριν δοθούν οδηγίες από τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΤΠ, είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση τους και αναφέρουν κάθε τυχόν βλάβη στους υπεύθυνους. Μετά το πέρας της άσκησης τα όργανα καθαρίζονται και τακτοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του προσωπικού του εργαστηρίου. Σε περίπτωση απώλειας εργαστηριακού υλικού οφείλουν να το αντικαταστήσουν.
4.  
  Τάξη και καθαριότητα Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου: δεν επιτρέπεται η παρουσία ξένων προσώπων στο εργαστήριο κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, το κάπνισμα από οποιοδήποτε ευρισκόμενο στον εργαστηριακό χώρο, η λήψη τροφών και ποτών ως και η διατήρησή τους στον εργαστηριακό χώρο. Οι φοιτητές οφείλουν να διατηρούν την εργαστηριακή θέση τους καθαρή, να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού στους διαφόρους χειρισμούς και να μην εκτελούν πειράματα ή μετρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ή δεν έχουν υποδειχθεί από τους υπευθύνους του εργαστηρίου.
5.  
  Ασφάλεια φοιτητών Η ασφάλεια των ασκουμένων αποτελεί πρώτιστο μέλημα των υπευθύνων του εργαστηρίου με την προϋπόθεση ότι οι ασκούμενοι φοιτητές, έχουν πλήρη γνώση της άσκησης πριν την έναρξη του εργαστηρίου και τηρούν τους βασικούς κανόνες ασφαλείας
6.  
  Υποχρεώσεις προσωπικού Οι υπεύθυνοι των ασκήσεων οφείλουν να προσέρχονται τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την έναρξη των ασκήσεων και μαζί με το ΕΔΤΠ να φροντίζουν για την προετοιμασία του χώρου και των συσκευών, ώστε απρόσκοπτα να αρχίζει η άσκηση των φοιτητών στην καθορισμένη ώρα. Σε όλη τη διάρκεια των ασκήσεων οι υπεύθυνοι των ασκήσεων οφείλουν να παρευρίσκονται στο εργαστήριο.
Άρθρο 7 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 Π.Δ. 159/1984. δ) Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του Ν. 2083/1992. ε) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς των εργαστηρίων.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από κάθε εργαστήριο είναι τα εξής: Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας, βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173). β) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247). γ) του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 (Α΄ 37), όπως αυτό προστέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/97 (Α΄ 38). δ) του άρθρου 1 του π.δ. 55/96 (Α΄ 48). ε) της αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 922).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (12/14.4.1992, 4/6.10.94 και 4/19.12.97).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 4.500.000 δρχ. περίπου για τα λειτουργικά έξοδα των εργαστηρίων η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΑΕ 4121), χωρίς αύξηση της Κρατικής Επιχορήγησης. Η ανωτέρω δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος, ανέρχεται στο ύψος των 2.250.000 δρχ. περίπου και θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την αριθμ. 408/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1674 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1674 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία