ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/383

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-11-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-11-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-11-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τα εξής Εργαστήρια τα οποία εξυπηρετούν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο αντικείμενο που καλύπτει κάθε ένα από αυτά ως ακολούθως: α) Εργαστήριο Ανατομίας, το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας, τη μελέτη και έρευνα της φυσιολογικής μορφής και της αδρής δομής των μερών και οργάνων του ανθρώπινου σώματος και των σχέσεων μεταξύ τους. β) Εργαστήριο Φυσιολογίας, το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη μελέτη και έρευνα στους ζωντανούς οργανισμούς και κυρίως στον άνθρωπο, των ζωτικών διεργασιών και ρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού και της ανταλλαγής ουσιών, ενεργειών και πληροφοριών τόσο στον ίδιο τον οργανισμό όσο και μεταξύ αυτού και του περιβάλλοντος. Β΄ Εσωτερικός Κανονισμός.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή: α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου στα θέματα με τα οποία ασχολείται το εργαστήριο. β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο. γ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών. δ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ε) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του προσωπικού των Εργαστηρίων.
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Κάθε εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), του Τμήματος Νοσηλευτικής, μέλη του Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ), νοσηλευτές και λοιπούς επιστήμονες, που τοποθετούνται στα εργαστήρια
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/82 και επί πλέον: Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας, τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου και μεριμνά για την εφαρμογή τους, μεριμνά για την υλοποίηση αποφάσεων οργάνων διοίκησης του νοσοκομείου σε περίπτωση εγκατάστασης και λειτουργίας σ’ αυτό, διαχειρίζεται κάθε έσοδο που περιέρχεται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μεριμνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, τον ετήσιο απολογισμό του εργαστηρίου, εισηγείται τους υπεύθυνους των αναλωσίμων υλικών και υπογράφει κάθε έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση και λειτουργία"
1.  
  Χώρος εγκατάστασης κάθε εργαστηρίου είναι ο χώρος που παραχωρείται για τη διεξαγωγή του έργου. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, την χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες και στους οποίους τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας. Ο διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων, όπου δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή σε άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
4.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου (άρθρο 18 του Ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 Α΄ 112).
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53). δ) Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Νοσηλευτικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/1992. ε) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από κάθε εργαστήριο είναι τα εξής: — Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας — Βαθμολόγιο φοιτητών — Αρχείο ασθενών — Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, — Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους — Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων — Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 (Α΄ 173). β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247). γ) Του άρθρου 1 παρ. 11 του Π.Δ. 55/1996 (Α΄ 48). δ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85, όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38).
 • Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αρ. 1107147/1239/0006Α/4.10.96 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 922).
 • Τη γνώμη της Γεν. Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 14.5.96).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 800.000 δρχ. η οποία κατά το τρέχον έτος περιορίζεται στις 400.000 δρχ. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΑΕ 4127α7), χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης. Κατά την επόμενη πενταετία η ανωτέρω δαπάνη εξοικονομείται από τα έσοδα του Εργαστηρίου κατά τα ειδικότερα προβελπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Την αριθ. 443/1998, γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία