ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/385

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-11-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-11-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-11-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.190/1996 (Α’ - 153) αντικαθίσταται ως εξής : 1. Η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας εδρεύει στον νομό Αττικής, λειτουργεί σε επίπεδο Αστυνομικής Διεύθυνσης και υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία. Παράρτημα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, σε επίπεδο Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης, το οποίο υπάγεται διοικητικά σε αυτή, λειτουργεί στο νομό Θεσσαλονίκης. Τα Τμήματα της Σχολής και του Παραρτήματος αυτής είναι ισότιμα με Αστυνομικά Τμήματα.
2.  
  Στο άρθρο 2 του ιδίου π.δ. προστίθεται παρ. 3, ως εξής : 3. Στο Παράρτημα της Σχολής μετεκπαιδεύονται αστυνομικοί των υπηρεσιών που εδρεύουν στη περιφέρεια της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης στο ως άνω Παράρτημα δύναται να μετεκπαιδεύονται και αστυνομικοί των υπηρεσιών που εδρεύουν στην περιφέρεια της ‘ Ηπείρου και των νήσων Κέρκυρας, Λευκάδας και Λήμνου, εφόσον επιθυμούν .
Άρθρο 2
1.  
  Στο άρθρο 3 του π.δ.190/1996 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής : 6. Το Παράρτημα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας συγκροτείται από : α. Το Επιτελείο, το οποίο διαρθρώνεται εσωτερικά στα εξής γραφεία : (1) Εσωτερικών Λειτουργιών. (2) Σπουδών - Δημοσίων Σχέσεων. (3) Διαχείρισης Χρηματικού - Υλικού. Οι αρμοδιότητες των παραπάνω γραφείων είναι αυτές που ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος. β.Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης : (1)Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών. (2) Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων. (3) Ξένων Γλωσσών. (4) Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών. (5) Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων - Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων. Σε κάθε Τμήμα από τα ανωτέρω λειτουργεί γραφείο Γραμματείας, το οποίο έχει ως αποστολή την γραμματειακή εξυπηρέτηση αυτού και την υποβοήθηση του έργου του Επιτελείου. Τα τμήματα αυτά λειτουργούν μόνο εφόσον ο αριθμός των σπουδαστών είναι μεγαλύτερος των 10 για το Τμήμα Ξένων Γλωσσών και των 20 για τα λοιπά Τμήματα. Ως προς τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας των τμημάτων αυτών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 14 έως 20, 22 έως 28, 29 έως 39, 40 και 41 του παρόντος διατάγματος, αντίστοιχα .
Άρθρο 3
1.  
  Στο άρθρο 14 του π.δ.190/1996 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4. Όσοι εκ των αξιωματικών είναι απεσπασμένοι σε Υπηρεσίες του εξωτερικού ή σε Διεθνείς Οργανισμούς καλούνται για μετεκπαίδευση στην αμέσως μετά τη λήξη της απόσπασης εκπαιδευτική σειρά ανεξαρτήτως της τυχόν προαγωγής τους στον επόμενο βαθμό .
2.  
  Το άρθρο 15 του ιδίου π.δ. αντικαθίσταται ως εξής :.
Άρθρο 4
1.  
  Στο άρθρο 16 του π.δ.190/1996 προστίθεται παρ. 4, ως εξής : 4. Δύο εβδομάδες προ τη λήξεως της μετεκπαίδευσης πραγματοποιείται ευρεία συζήτηση (συνδιάσκεψη) μεταξύ των μετεκπαιδευομένων Αστυνόμων Β’ με ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, που έχουν σχέση με την καθημερινή επαγγελματική τους ενασχόληση και διατυπώνονται εισηγήσεις και προτάσεις στα ως άνω θέματα. Στα θέματα προς συζήτηση περιλαμβάνονται ιδίως : (1) Σύγχρονος τρόπος διοικήσεως (Μanagement). (2)Αστυνομικές Επιχειρήσεις επί πραγματικών περιστατικών. (3) Διοικητική μέριμνα. (4) Οργάνωση - λειτουργία υπηρεσιών. (5) Σύγχρονη αντιμετώπιση μορφών εγκληματικότητας. (6) Τεχνική επικοινωνίας - ανακοινώσεων και συνεντεύξεων στα Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας επί θεμάτων που αφορούν την Αστυνομία. Στη συζήτηση δύναται να προσκαλούνται διακεκριμένοι επιστήμονες, καθηγητές Πανεπιστημίων, ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί Ενόπλων Δυνάμεων και Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στελέχη Αστυνομιών άλλων κρατών, οι οποίοι μεταφέρουν τις γνώσεις και εμπειρίες των ώστε να διαμορφώνεται ορθή επαγγελματική αντίληψη και επιχειρησιακή ικανότητα στους μετεκπαιδευόμενους. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης δύναται να γίνονται προβολές ταινιών και να χρησιμοποιείται το κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό. Επί των θεμάτων που συζητούνται τηρούνται πρακτικά για περαιτέρω αξιοποίηση από τη Σχολή.
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 17 του π.δ.190/1996 αντικαθίσταται ως εξής ‘.
Άρθρο 6 "Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 19 του π.δ.190/1996 αντικαθίσταται ως εξής : 1. Οι ατομικές εργασίες μετά την βαθμολόγησή τους παραδίδονται στον προϊστάμενο του Τμήματος ή Γραφείου Σπουδών - Δημοσίων Σχέσεων, κατά περίπτωση, με φροντίδα και ευθύνη του [...]"
2.  
  Μετά το προσδιορισμό του βαθμού επίδοσης των σπουδαστών, η Σχολή καταρτίζει πίνακες ευδοκίμως και μη αποφοιτησάντων σπουδαστών σε δύο αντίτυπα, τους οποίους υποβάλλει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για κύρωση από τον προϊστάμενο του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης. Μετά την κύρωση το ένα αντίτυπο των πινάκων αποστέλλεται στη Σχολή και το δεύτερο τηρείται στο αρχείο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Επικυρωμένο αντίγραφο του πίνακα αποστέλλεται στις Υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται οι σπουδαστές.
3.  
  Η επίδοση καταχωρείται στα ατομικά έγγραφα των σπουδαστών, αναγράφεται υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας των αξιωματικών και συνεκτιμάται στις κρίσεις αυτών για προαγωγή από τα αρμόδια Συμβούλια
Άρθρο 7
1.  
  Οι παρ. 1 και 6 του άρθρου 44 του π.δ.190/1996, αντικαθίσταται ως εξής : 1. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Υποδιοικητή της Σχολής, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών - Δημοσίων Σχέσεων, τον Διοικητή του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών ή Ανθυπαστυνόμων ή Ξένων Γλωσσών της Σχολής, κατά περίπτωση, δύο καθηγητές και τον αρχαιότερο μετεκπαιδευόμενο της έδρας της Σχολής ως εκπρόσωπο αυτών. Καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου εκτελεί ο Υποδιοικητής της Σχολής. Ως Γραμματέας του Συμβουλίου, χωρίς ψήφο, ορίζεται κατώτερος αξιωματικός . 6. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο έχει και πειθαρχική δικαιοδοσία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 20 παρ. 2, 28 παρ. 3 και 38 παρ. 5 του παρόντος. Στις περιπτώσεις αυτές το Συμβούλιο συγκροτείται μόνο από τον Υποδιοικητή της Σχολής, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών - Δημοσίων Σχέσεων και τον Διοικητή του οικείου Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών ή Ανθυπαστυνόμων ή Ξένων Γλωσσών της Σχολής ή του Παραρτήματος, κατά περίπτωση.
Άρθρο 8
1.  
  Τα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων Νέας Φιλαδέλφειας και Αμαρουσίου εφεξής καταργούνται
Άρθρο 9
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 49 του π.δ.319/1995 (Α’ - 174) προστίθεται εδάφιο ως εξής : Σε περίπτωση που το ανωτέρω προσωπικό δεν επαρκεί, μπορεί να διατίθενται για φρούρηση μετά το πέρας της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης και κατά τον εκτός ωρών διδασκαλίας μαθημάτων χρόνο και οι εξ ιδιωτών προερχόμενοι δόκιμοι υπαστυνόμοι πρώτου και δεύτερου έτους .
Άρθρο 10
1.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του π.δ.585/1985 (Α’ - 205), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ.80/1993 (Α’ - 35), προστίθεται εδάφιο ι’ως εξής : ι. Διατάσσει σε εκτέλεση υπηρεσίας Αξιωματικού Επόπτη εκ περιτροπής τους Αστυνομικούς Υποδιευθυντές και Αστυνόμους Α’ και Β’ που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Αστυνομικής Ακαδημίας, οι οποίοι ελέγχουν τα όργανα φρουράς όλων των Σχολών, των Τμημάτων αυτών και των Υπηρεσιών που υπάγονται στην Αστυνομική Ακαδημία και λειτουργούν στην Αττική.
2.  
  Στο άρθρο 2 του ιδίου π.δ. προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής : .
4.  
  Στην Αστυνομική Ακαδημία λειτουργεί το Μουσείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο οποίο φυλάσσονται στοιχεία ιστορικού και εγκληματολογικού ενδιαφέροντος, για πληρέστερη επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευομένων και μετεκπαιδευομένων στις αστυνομικές Σχολές πάνω στις μεθόδους και τα μέσα διάπραξης των εγκλημάτων. Τα θέματα λειτουργίας του Μουσείου και η μέριμνα για τον εμπλουτισμό και τη συντήρηση του μουσειακού υλικού ρυθμίζονται με διαταγή του διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας.
Άρθρο 11 "Μεταβατική διάταξη"
1.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η μετεκπαίδευση των Αστυνόμων Β’ στο ΤΕΜΕΣ αρχίζει εντός μηνός από τη λήξη των δημοτικών εκλογών τρέχοντος έτους
Άρθρο 12 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 18 και21 του π.δ.190/1996 και οι διατάξεις των άρθρων 3 έως και 124 του π.δ.585/1985, όπως ισχύουν και δεν έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 40 του π.δ.80/1993 (Α’ - 35).
Άρθρο 13 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η λειτουργία του Παραρτήματος της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας αρχίζει την 1-1-1999. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
Άρθρο 15 "Διάρκεια μετεκπαίδευσης"
1.  
  Η μετεκπαίδευση έχει διάρκεια από 3 έως 6 μήνες και αρχίζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου. Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με διαταγή του προϊσταμένου του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μετεκπαιδευομένων κάθε τάξης είναι μεγάλος, μπορεί με την ίδια διαταγή να κατανέμονται σε δύο Τμήματα με τη λειτουργία του δευτέρου Τμήματος μετά τη λήξη της μετεκπαίδευσης του πρώτου .
Άρθρο Άρθρο17 "Έλεγχος επίδοσης"
1.  
  Η επίδοση των σπουδαστών ελέγχεται με βάση την ατομική τους εργασία. Ο βαθμός επίδοσης του κάθε σπουδαστή προσδιορίζεται ως ακολούθως : Άριστα : 18,001 - 20, Πολύ καλά : 15,001 - 18, Καλά : 12,001 - 15, Μέτρια : 10,001 - 12, Απαράδεκτα : 0 - 9,999. Όσοι λαμβάνουν βαθμό της κλίμακας από άριστα έως και καλά θεωρούνται ευδοκίμως αποφοιτήσαντες από τη Σχολή .
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4, 3 παρ. 4 και 5 παρ. 3 και 4 του ν.2226/1994 Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις (Α΄- 122).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.1, εδάφια α’ και στ’ του ν.1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α’ - 152), όπως το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α’ - 49).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 82/1993 Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση των κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης (Α’ - 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ‘ Όργανα (Α’ - 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α’ - 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.2469/1997 (Α’ - 38).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1107147/1239/006Α/4-10-1996 (Β’ - 922/7.10.1996) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη ύψους 116.000.000 δρχ. περίπου για το έτος 1999 και 92.000.000 δρχ περίπου για το έτος 2000 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες του έτους 1999 θα προβλέπονται και θα καλύπτονται από τους Κ.Α.Ε. Ο517,0535, 0721,0813, 0823, 0824, 0831, 0832, 0845, 0864, 0869, 1111, 1123, 1131, 1141, 1211, 1212, 1219, 1231, 1321, 1322, 1329, 1431, 1511, 1512, 1693, 1699, 1711, 1712, 1713, 1722, 1723, 1725, 1729 και1731 του Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ. 43110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ του έτους αυτού. Οι δαπάνες του έτους 2000 και για καθένα από τα επόμενα έτη θα προβλέπονται και θα καλύπτονται από τους Κ.Α.Ε. 0517, 0535, 0721, 0813, 0823, 0824, 0831, 0832, 0845, 0864, 0869, 1111, 1123, 1211, 1212, 1219, 1231, 1321, 1322, 1329, 1511, 1512, 1693, 1699 των κατ’ έτος προϋπολογισμών εξόδων του ανωτέρω Υπουργείου (Ε.Φ. 43110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ).
 • Την υπ’ αριθμ.565/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών, α π ο φ α σί ζ ο υ μ ε :
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-11-19 Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/258
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/006Α/4-10-1996(Β’-922 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α_4-10-1996(Β’-922 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/585 1985
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης και προέλευσης του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση των Π.Δ. 585/1985 (Α 205) και Π.Δ. 496/1987 (Α 229). 1993/80 1993
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 1995/319 1995
Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα. 1996/190 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση του π.δ. 190/1996 (Α΄- 153) και άλλες διατάξεις. 2008/100 2008
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικούπροσωπικού. 2010/84 2010