ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/387

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-11-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-11-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-11-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 225/1986 «Σύσταση και λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε)» ΦΕΚ 91/Α/86.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 3 του Π.Δ. 225/1986 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Π.Τ. διοικούνται από επταμελείς (7) Τοπικές Διοικήσεις (Τ.Δ.) που αποτελούνται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Οικονομικό Επόπτη και τρεις (3) Συμβούλους .
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του Π.Δ. 225/1986 αντικαθίσταται ως εξής: 5 Κάθε συνδυασμός μπορεί να συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο του μέχρι δέκα (10) υποψηφίους
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 16του Π.Δ. 225/1986 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να βάζει σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους ενός συνδυασμού, κατ ανώτατο όριο πέντε (5)
Άρθρο 4
1.  
  Στο άρθρο 25 του Π.Δ. 225/1986 γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται πλειοψηφία τεσσάρων (4) μελών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». β) στην παράγραφο 8 διαγράφεται η φράση «εκτός από την περίπτωση της επομένης παραγράφου». γ) η παράγραφος 9 καταργείται δ) η παράγραφος 10 αναριθμείται ως παράγραφος 9.
Άρθρο 5
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Π.Δ. 225/1986 αντικαθίσταται ως εξής: Με απόφαση του Προέδρου ή με πρόταση τεσσάρων (4) μελών, οι Τοπικές Διοικήσεις συνεδριάζουν οποτεδήποτε για την συζήτηση των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη με πρωτοβουλία του Προέδρου ή των μελών που ζήτησαν τη σύγκλιση
Άρθρο 6
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του Π.Δ. 225/1986 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι Τοπικές Διοικήσεις βρίσκονται σε απαρτία, συνεδριάζουν και αποφασίζουν νόμιμα, εφόσον παρευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη
Άρθρο 7
1.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 29 του Π.Δ. 225/1986 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Καμμία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν δεν συγκεντρώνει τρεις (3) τουλάχιστον ψήφους υπέρ αυτής.« 3 Εφόσον πρόκειται να ληφθεί απόφαση για προσωπικό θέμα μέλους της Τ.Δ. ή εφόσον ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη για οποιοδήποτε θέμα, η απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων .
Άρθρο 8
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6του άρθρου 30του Π.Δ. 225/1986 αντικαθίσταται ως εξής: 6 Η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου ακολουθείται και σε περίπτωση υποβολής πρότασης αντικατάσταση του Προέδρου από τρία (3) τουλάχιστον μέλη
Άρθρο 9
1.  
  Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Π.Δ. 225/1986, αντί της λέξης και του αριθμού «δύο (2)» τίθεται «τρεις (3)».
Άρθρο 10
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 1100/1980 «περί ιδρύσεως 4026 οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας» (ΦΕΚ 295 Α/1980) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1479/1984 «τροποποιήσεις του Ν. 1100/1980 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145 Α/1984). β) του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.95).
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ1/20199/5.9.97 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 801 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΔΚ/Φ1/23470/20.10.97, ομοία απόφαση (ΦΕΚ 924Β).
 • Την από ΣΤ92/2.6.98 σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Ε. που ανέρχεται στο ύψος των 14.000.000 δρχ. ετησίως (Κ.Α.Ε. 0264).
 • Την 534/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ1_20199 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ1/23470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ1_23470 1997
ΝΟΜΟΣ 1980/1100 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1100 1980
ΝΟΜΟΣ 1984/1479 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1479 1984
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/225 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/225 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία