ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/388

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-11-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-11-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-11-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Θέση σε κυκλοφορία νέων μεταλλικών κερμάτων των 50 δρχ. ως αναμνηστικών και καθορισμός των κυρίων γνωρισμάτων τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τίθενται στην κυκλοφορία νέα μεταλλικά κέρματα αξίας 50 δραχμών ως αναμνηστικά με την ευκαιρία ανακήρυξης από τη Βουλή του έτους 1998 ως «Έτος Ρήγα Φεραίου & Διονυσίου Σολωμού». Οι παραστάσεις των ανωτέρω Κερμάτων έχουν ως ακολούθως: Α. Στην πρόσθια όψη (κοινή και για τα δύο κέρματα) απεικονίζεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας (Εθνόσημο) με την αναγραφή στο πάνω μέρος, κυκλικά των λέξεων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Κάτω από το έμβλημα η ονομαστική αξία του κέρματος: 50 αριστερά από τον αριθμό, σε συντομογραφία η λέξη δραχμές ΔΡΧ. και δεξιά του αριθμού το Ανθέμιο, σήμα του Νομισματοκοπείου. Β. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται:.
 1. Στο 50% της ποσότητας των κερμάτων (τεμάχια 2.500.000) στο Κέντρο το πορτρέτο του Ρήγα Φεραίου και πάνω από αυτό κυκλικά, αναγράφονται οι λέξεις:
 2. «ΕΤΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ».
 3. Στην αρχή και στο τέλος των λέξεων ορίζοντα υπάρχουν οι χρονολογίες 1798-1998 αντίστοιχα.
 4. Στο άλλο 50% της ποσότητας των Κερμάτων (τεμάχια 2.500.000) στο Κέντρο το πορτρέτο του Διονυσίου Σολωμού και πάνω από αυτό, κυκλικά, αναγράφονται οι λέξεις:
 5. «ΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ».
 6. Στην αρχή και στο τέλος των λέξεων οριζόντια υπάρχουν οι χρονολογίες 1798-1998 αντίστοιχα.
2.  
  Τα παραπάνω κέρματα των 50 δραχμών τυπώνονται εφάπαξ σε ποσότητα 5.000.000 τεμαχίων, κυκλοφορούν παράλληλα με τα ίσης αξίας μεταλλικά κέρματα που τέθηκαν σε κυκλοφορία με το αριθ. 424/86 Π.Δ. καλύπτοντας τις συναλλακτικές ανάγκες σε κέρματα των 50 δραχμών μέχρι πλήρους απορρόφησής τους και έχουν την ίδια σύνθεση κράματος και τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα κυκλοφορούντα.
3.  
  Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο Π.Δ. 426/2.12.1986.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό των Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου δεύτερου του Ν.Δ. 488/74 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως, δι ής ρυθμίζονται τα της Κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (Α 203/1974).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. ά του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
 • Την αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 (Β΄ 922) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Ότι από τις διατάξεις του προκαλείται εφάπαξ δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού 65.000.000 δραχμών περίπου, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 3331 του Ειδικού Φορέα 23-110 οικονομικού έτους 1998 και ότι επίσης θα επέλθει αύξηση εσόδων του Δημοσίου από δραχμές 250.000.000.
 • Την 578/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού των Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/488 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/488 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/424 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/424 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/426 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/426 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία