ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/389

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-11-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-06-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-11-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανακαθορισμός του ανωτάτου ορίου του παρεχόμενου από το Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων - Ο.Λ.Π. εφάπαξ βοηθήματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το προβλεπόμενο από τις καταστατικές διατάξεις του"
1.  
  Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ο.Λ.Π. εφάπαξ βοήθημα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριακονταπενταπλάσιο του βασικού μισθού του 11ου Μ.Κ. της κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μετά χρονοεπιδόμστος 60%.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1.1.1998. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την εκπονηθείσα τον Απρίλιο 1998 αναλογιστική μελέτη και την από 18.5.1998 οικονομική έκθεση της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, που διατυπώθηκε κατά την 41η/9.9.1998 συνεδρίαση του της ΚΘ΄ περιόδου.
 • Τις 492/1998 και 564/1998 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 1140/1981 (Α΄68).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 εδ. ιε, 26 παρ. 1 του Ν. 1558/1985 (Ά 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 30του Ν. 1027/1980 (Α΄49), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1275/1982 (Ά 100) και 43 του Ν. 1469/1984 (Α΄ 111).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/1995 (Ά 201). δ.Τις διατάξεις του άρθρου 15του Π.Δ/τος213/1992 (Α΄ 102).
 • Τις διατάξεις του άρθ. 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθ. 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄
 • Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Τ.Π.Υ.-Ο.Λ.Π. ύψους 100.000.000 δρχ. για το τρέχον έτος, για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του Ταμείου στους Κ.Α.Ε. 0631 και 0641. Για τα επόμενα έτη προβλέπεται να προκληθεί εις βάρος των προϋπολογισμών του Ταμείου, δαπάνη ύψους 100.000.000 δρχ. ετησίως για τα 5 πρώτα έτη της εφαρμογής, για την οποία θα εγγραφούν σχετικές πιστώσεις στους ανάλογους κωδικούς των προϋπολογισμών των ετών αυτών, αντιστοίχως.
 • Την απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων- Ο.Λ.Π. που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 24.3.1998.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1027 1980
ΝΟΜΟΣ 1981/1140 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1140 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1275 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1275 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1469 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία