ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/39

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 Α) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση α της παρ. 7 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι σε χηρεία, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων)
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παρ. 8 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/97, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Π.Δ. 100/96 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δέκα κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, θ, Ι, και οι σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δώδεκα (12) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων αυτών, οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, με βάση τα παρακάτω κριτήρια (ί) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων, (ii) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών, (iii) την οργανικότητα, (ίν) την απόστασή τους από την έδρα του Νομού, (ν) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και (νί) το υψόμετρο
3.  
  Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ της παρ. 8 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, υπολογίζονται 1, 2, 3,4, 5,6,7,8,9,10,11 και 12 μονάδες μετάθεσης αντίστοιχα
Άρθρο 2 "Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."
1.  
  Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος
 • Τις διατάξεις του άρθρου 16 Κεφ. Β παρ. 8 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α) όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α).
 • Τις διατάξεις της παρ. 6 της αριθμ. Γ. 3345/1988 (ΦΕΚ 649 Β/1988) απόφασης που κυρώθηκε με το Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 Α), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (ΦΕΚ 154 Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 Α).
 • Το γεγονός ότι με τις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 26/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/3345 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/3345 1988
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1824 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1824 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων. 1996/100 1996
Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1996/50 1996
Τροποποίηση του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1997/100 1997
Περί του εκπαιδευτικού προσωπικού του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών (ΚΕΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε). 1997/50 1997