ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/390

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-11-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 445/93 (ΦΕΚ 185/τ. Α~) για τη λειτουργία των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο 1 του Π.Δ. 445/93 (ΦΕΚ 185 Α~) τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Οι θέσεις του κλάδου ΠΕ ψυχολόγων αυξάνονται από είκοσι (20) σε τριάντα δύο (32)
2.  
  Β~ Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθηνών 2 2 4
 1. Γ~ Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθηνών 2 2 4
 2. Δ~ Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθηνών 2 2 4
 3. Δ/νση Δ/θμιας Ανατ.
 4. Αττικής 2 2 4.
 5. Δ/νση Δ/θμιας Δυτ.
 6. Αττικής 2 2 4.
 7. Δ/νση Δ/θμιας Πειραιά 2 2 4
 8. Δ/νση Δ/θμιας Αχαΐας 2 2 4
 9. Α~ Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσ/νίκης 2 2 4
 10. Β~ Δ/νση Δ/θμιας Ανατ.
 11. Αττικής 2 2 4.
 12. Δ/νση Δ/θμιας Ηρακλείου 2 2 4
 13. Δ/νση Δ/θμιας Ιωαννίνων 2 2 4
 14. Δ/νση Δ/θμιας Λάρισας 2 2 4
 15. Δ/νση Δ/θμιας Ρεθύμνου 2 2 4
 16. Δ/νση Δ/θμιας Σάμου 2 2 4
 17. Σιβιτανίδειος Δημ.
 18. Σχολή Τεχνών και Επαγ/των 2 2 4 Σύνολο 32 32 64.
3.  
  Οι δέκα (10) θέσεις του κλάδου ΠΕ Ιατρών καταργούνται
4.  
  Οι θέσεις μονίμου προσωπικού των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) όπως αυτές έχουν συσταθεί με τις διατάξες του Π.Δ. 445/93 και διαμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος, κατανέμονται στις παρακάτω διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις ανάγκες των Σ.Σ.Ν. ως εξής: Διευθύνσεις Κλάδοι ψυχολ. κοιν. εργασ. Σύνολο.
 1. Α~ Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθηνών 2 2 4
Άρθρο 2
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 445/93 αντικαθίσταται ως εξής: Εισαγωγικός βαθμός για τους κλάδους ΠΕ ψυχολόγων και ΤΕ Κοινωνικής εργασίας ορίζεται ως βαθμός Δ~ και εισαγωγικά μισθολογικά κλιμάκια αυτών ορίζονται το 18ο και 21ο αντίστοιχα
Άρθρο 3 "Τελική διάταξη"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 1984/1990 (ΦΕΚ 110 Α~). β) Των αριθμ. Γ2/806/12.2.1993 (ΦΕΚ 134 Β~) και Γ2/1869/28.3.1998/ΦΕΚ 287/τ. Β~/10.4.1997κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας για ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.). γ) Του άρθρου 29 Α. του Ν. 1558/(Α~ 37), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α~ 154) και αντικαστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α~ 38) δ) Της αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β~ 922). ε) Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2347
 • Το γενονός ότι από το Π.Δ. αυτό προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 16.500.000 δρχ. για το τρέχον οικ. έτος και 51.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη. Η εκ δρχ. 16.500.000 δαπάνη του έτους 1998 θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5184 του ειδικού φορέα 19-110 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατόπιν μεταφοράς τους στους οικείους ΚΑΕ του προϋπολογισμού των Περιφερειών. Η εκ δρχ. 51.000.000 ετήσια δαπάνη για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους κατ’ έτος προϋπολογισμούς των Περιφερειών.
 • Την με αριθμ. 477/12.8.1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας-Πρόνοιας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1990/1984 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1984 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύσταση κλάδων και θέσεων προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1993/445 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π.Δ. 445/1993 (Α΄ 185). 2003/140 2003