ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/391

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-11-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση και σύσταση θέσεων Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Καταργούνται κενές θέσεις Ειδικού Διοικητικού -Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στα κατωτέρω αναφερόμενα"
1.  
    Τμήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αντ~ αυτών συνιστώνται ισάριθμες άλλης κατηγορίας ως ακολούθως: α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ i. Τμήμα Φυσικής, Μία (1) κενή θέση ΑΡ κατηγορίας καταργείται και αντ~ αυτής ιδρύεται μία (1) θέση ΑΤ κατηγορίας (Π.Δ. 399/88 (Α~ 186). ii. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογιάς. Μία (1) κενή θέση ΑΡ κατηγορίας καταργείται και αντ’ αυτής ιδρύεται μία (1) θέση ΑΤ κατηγορίας (Π.Δ. 399/88 (Α~ 186). iii. Τμήμα Οδοντιατρικής Μία (1) κενή θέση ΑΡ κατηγορίας καταργείται και αντ~ αυτής ιδρύεται μία (1) θέση ΑΤ κατηγορίας (Π.Δ. 399/88 (Α~ 186). β. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ i. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Δύο (2) κενές θέσεις ΜΕ κατηγορία καταργούνται και αντ~ αυτών ιδρύονται ισάριθμες θέσεις ΑΤ κατηγορίας (Π.Δ 264/90 (Α~ 107). ii. Τμήμα Γεωπονίας Έξι (6) κενές θέσεις ΜΕ κατηγορίας καταργούνται και αντ~ αυτών ιδρύονται τέσσερις (4) θέσεις ΑΤ κατηγορίας και δύο (2) θέσεις ΑΡ κατηγορίας (Π.Δ. 168/88 (Α~ 76). iii. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Μία (1) κενή θέση ΜΕ κατηγορίας καταργείται και αντ~ αυτής ιδρύεται μία (1) θέση ΑΤ κατηγορίας (Π.Δ. 168/88). γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μία (1) κενή θέση ΜΕ κατηγορίας καταργείται και αντ~ αυτής ιδρύεται μία (1) θέση ΑΤ κατηγορίας (Π.Δ. 140/88 Α~ 59). δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Νομικής Μία (1) κενή θέση ΜΕ κατηγορίας καταργείται και αντ~ αυτής ιδρύεται μία (1) θέση ΑΤ κατηγορίας (Π.Δ. 90/88 (Α~ 42). Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • α) Των άρθρων 50 παρ. 1, 3 και 6 και 11 παρ.2 εδαφ. β του Ν. 1268/82 )Α~ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 παρ. 1 εδαφ. β) του Ν. 2188/94 (Α~ 18). β) Του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α~ 167) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 22 του Ν. 2327/1995 (Α~ 156). γ) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/87 (Α~ 195). δ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α~ 247). ε) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α~ 37), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α~ 38).
  • Της Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/20199/5.9.1997 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β~ 801) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΔΙΔΚ/Φ1/23470/20.10.1997 (Β~ 924) όμοιά της.
  • Τα έγγραφα Β1/330/6.7.1994, Β1/195/6.8.1997, Β1/98/29.4.1997, Β1/274/6.8.1997, Β1/475/24.10.1997. Β1/219/24.10.1997, Β1/334/24.10.1997 και Β1/442/ 24.10.1997 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα οποία ζητήθηκε να διατυπώσει το Συμβούλιο Ανωτάτης Παιδείας τη γνώμη του, το γεγονός ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 7.800.000 δρχ. η οποία κατά το τρέχον έτος περιορίζεται στα 3.900.000 δρχ. και θα καλυθφεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ (Ειδικός Φορέας 19-100 και ΚΑΕ 5173). Κατά την επόμενη πενταετία θα λαμβάνεται μέριμνα για την εγγραφή της απαιτούμενης πίστωσης κατά την κατάρτιση του ανωτέρω προϋπολισμού στον φορέα 19.250 και στους οικείους ΚΑΕ της ομάδας 0200.
  • Την 421/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/Β1/195 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/Β1_195 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/Β1/219 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/Β1_219 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/Β1/274 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/Β1_274 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/Β1/98 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/Β1_98 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ1/23470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ1_23470 1997
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/140 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/140 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/168 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/168 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/399 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/399 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/90 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/90 1988
(ή Ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής . Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 1990/264 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία