Καθορισμός των θέσεων του προσωπικού του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. κατά κλάδους και ειδικότητες, στους οποίους επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων που επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Επιτρέπεται η πλήρωση θέσεων προσωπικού α) της Α. Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ, β) του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ), όλων των κλάδων, κατηγοριών και ειδικοτήτων, μετά από προκήρυξη (είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή ή άλλη διαδικασία που ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προσλήψεων προσωπικού) από πολίτες των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα επιτρέπεται η πρόσληψη των άνω πολιτών για την πλήρωση θέσεων των παρακάτω κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της Εταιρείας. α) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ: ΚΛΑΔΟΙ:ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΠΕ Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΔΕ Τεχνικοί (εν γένει) Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΠΕ Πτυχιούχοι ΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕ Διοικητικο-οικονομικοί Τεχνολόγοι ΔΕ Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί Γ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕ Δικηγόρων Δ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΓΕΥΕ Οδηγοί Οχημάτων ΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας ΥΕ Φυλάκων ΥΕ Εργάτες β) Του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. ΚΛΑΔΟΙ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ Ατ: Τεχν. Προσ. Ανώτατης Εκπ/ ΕΚΠ/ΣΗΣσης Αδ: Διοικητικό Οικονομικό Προσ. Ανώτατης Εκπ/σης του FΕΟGΑ στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες επιβαρύνουν τις πιστώσεις του Τμήματος Εγγυήσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό 729/70, όπως τροποποιήθηκαν με την απόφαση 3183/87 του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας στο Λουξεμβούργο. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα κράτη-μέλη καταβάλλουν από δικούς τους πόρους τις αναγκαίες πιστώσεις για κάλυψη των σχετικών δαπανών. Τα χρήματα αυτά θα επιστρέφονται από το FΕΟGΑ στην αρχή του δευτέρου μήνα από εκείνον που έγιναν οι πληρωμές. Με την 1145/22.9.87 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος επιτρέπεται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. να χρηματοδοτεί τον ΕΛΕΓΠ για καταβολή των ενισχύσεων που καλύπτονται από πιστώσεις του FΕΟGΑ -Τμήματος Εγγυήσεων- έναντι εκχώρησης των σχετικών απαιτήσεων. Το επιτόκιο καθώς και οι λοιποί όροι θα καθορίζονται από τις χρηματοδότριες Τράπεζες και τα αρμόδια κρατικά όργανα. Με την Α.Π. 2062022/2181/30.9.93 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας τροποποιείται η 373612/1553/4.9.80 απόφασή τους, ως προς το άνοιγμα ενδιάμεσου δεσμευμένου λογαριασμού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος σε δραχμές. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται στα πλαίσια της πρόσθετης δανειοδότησης σε συνάλλαγμα (tender panel facility) ύψους μέχρι ΕCU 250.000.000 που συμπεριλαμβάνεται στην ανανεούμενη Σύμβαση Πιστώσεως κοινοπρακτικού δανείου σε συνάλλαγμα (reνοlνing credit facility) ύψους ΕCU 250.000.000 (εφ εξής «Σύμβαση Κοινοπρακτικού Δανείου») της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος και ομίλου Τραπεζών που υπογράφηκε στις 9 Μαρτίου 1998.
Άρθρο 2
1.  
  Η πρόσληψη πολιτών της Ε.Ε. δεν επιτρέπεται για τη θέση Ν. Συμβούλου στην Εταιρεία Ελληνικές Αλυκές και στο Ιστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). Το δάνειο επιβαρύνεται με επιτόκιο LΙΒΟR τριμήνου σε ΕCU προσαυξημένο κατά 2,26702 εκατοστιαίες μονάδες ετησίως (2,26702%), ήτοι 2% υπέρ ΑΤΕ πλέον 0,26702% που είναι το μέσο σταθμικό περιθώριο υπέρ του ομίλου Τραπεζών. Το επιτόκιο LΙΒΟR καθορίζεται ως ο αριθμητικός μέσος (στρογγυλοποιημένος προς τα άνω σε πέντε δεκαδικά σημεία) των προσφερομένων επιτοκίων τριών μηνών καταθέσεων σε ΕCU στη διατραπεζική αγορά του Λονδίνου, όπως εμφανίζονται στη σελίδα 3750 του Τelerate (ή, εάν δεν υπάρχει, σε ανάλογη σελίδα παρόμοιας υπηρεσίας ή, σε περίπτωση που είτε εμφανίζονται λιγότερο από δύο τράπεζες είτε οι ανωτέρω σελίδες δεν υπάρχουν, από τον όμιλο Τραπεζών), δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ανάληψη του δανείου. Επιπλέον, το δάνειο επιβαρύνεται με εφ άπαξ προμήθεια αντιπροσώπου ύψους ΕCU 4.000. Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ Βτ: Τεχν. Προσ. Ανώτερης Εκπ/ ΕΚΠ/ΣΗΣσης Βδ: Διοικητικό Οικονομικό Προσ. Ανώτερης Εκπ/σης Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΣΗΣ Γτ: Τεχν. Προσ. Μέσης Εκπ/σης ΕΚΠ/ΣΗΣ Γδ: Διοικητικό Οικονομικό Προσ. Μέσης Εκπ/σης Δ. ΠΡΟΣ/ΚΟ ΣΤΟΙΙΔ1: Πτυχιούχοι ή αδειούχοι ΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Τεχνίτες και Χειριστές Δ2: Βοηθοί τεχνίτες, χειριστές Δ3: Τηλεφωνητές, καθαρίστριες, φύλακες, κλητήρες ή άλλες παρεμφερείς ειδικότητες.
Άρθρο 3
1.  
  Η κατά το άρθρο 1 πρόσληψη των πολιτών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και κατά τις διαδικασίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 2431/1996 και τις διατάξεις στις οποίες αυτές παραπέμπουν.
Άρθρο 4
1.  
  Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση και εκτέλεση του Προεδρικού Διατάγματος ανατίθεται στην Υπουργό Ανάπτυξης.
 • Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2431 /1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ 175/Α΄).
 • Του α εδαφίου της παρ: 2 του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85, που προστέθηκε το άρθ. 27 του Ν. 2081 /92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α).
 • Της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ1/20199/5.9.97 (ΦΕΚ 801/Β΄/ 5.9.97) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό ΕΣΔΔΑ Στ. Μπένο», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ1/23470/20.10.97 (ΦΕΚ 924/Β΄/20.10.97) απόφαση.
 • Το γεγονός ότι το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη στον προϋπολογισμό.
 • Την αριθ. 510/98 Γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. Με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2062022/2181 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2062022_2181 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ1_20199 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ1/23470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ1_23470 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση 1996/2431 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία