ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/394

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-12-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί παραχωρήσεως μεταλλείου αστρίων του Νομού Δράμας στην εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Παραχωρούμε στην εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Παρανέστι Δράμας κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 1043/30.4.1986 αδείας μεταλλευτικών ερευνών του Νομάρχη Δράμας, όπως αυτή ανακλήθηκε και χορηγήθηκε τροποποιημένη ως προς τα όρια με την υπ΄ αριθμ. ΤΜΒΜ 526/17.2.1989 απόφαση του ιδίου Νομάρχη και όπως αυτή ακακλήθηκε και χορηγήθηκε εκ νέου με την υπ΄ αρ. ΤΜΒΜ 798/30.3.1989 απόφαση του ιδίου Νομάρχη και της υπ΄ αριθμ. ΤΜΒΜ 1714/11.12.1992 προκήρυξης του Νομάρχη Δράμας, δικαίωμα μεταλλειοκτησίας, ήτοι αναζητήσεως έρευνας και εκμεταλλεύσεως αστρίων και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών, πλην των μεταλλευτικών ορυκτών για τα οποία δικαίωμα αναζητήσεως, έρευνας και εκμεταλλεύσεως έχει μόνο το Δημόσιο, σε χώρο που βρίσκεται στην περιοχή Θόλου της Κοινότητας Παρανεστίου του Νομού Δράμας συνολικής εκτάσεως 7,9476 τετραγωγικών χιλιομέτρων με τα εξής όρια: Α Χ = 900 Ψ = 3760 Β Χ = 1550 Ψ = 6230 Γ Χ = 4675 Ψ = 6230 Δ Χ = 4600 Ψ = 5460 Ε Χ = 2450 Ψ = 5700 Ζ Χ = 3150 Ψ = 4250 Η Χ = 3800 Ψ = 2210 Θ Χ = 2300 Ψ = 2500 Οι αζιμουθιακές συντεταγμένες αναφέρονται στο Κέντρο Φύλλου Χάρτου «ΛΕΚΑΝΗ» κλίμακας 1:100.000 με L=41ο 15΄ Μ=Οο 45΄. 2.Η μεταλλειοκτησία που συνιστάται με το παρόν Διάταγμα τελεί υπό τους κάτωθι όρους: 1)Η παραχώρηση αυτή ισχύει για μία πεντηκονταετία που άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, δυναμένη να ανανεωθεί για δύο εκοσιπενταετίες ακόμη υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 274/1976. 2)Η δικαιούχος της εν λόγω μεταλλειοκτησίας θα υπόκειται σε απώλεια των δικαιωμάτων της, σε περίπτωση παραβάσεως των κειμένων διατάξεων περί Μεταλλείων ή παραβάσεως των όρων, οι οποίοι έχουν τεθεί κατά τη χορήγηση της ως άνω αναφερόμενης αδείας μεταλλευτικών ερευνών ή σε περίπτωση παραβάσεως του όρου 2α του παρόντος. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ. 210/73 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος « (ΦΕΚ 277/Α/5.10.73) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.Δ. 180/74 (ΦΕΚ 347/Α΄/ 20.11.1974) και του Ν. 274/76 9ΦΕΚ 50/Α΄/6.3.1976).
  • Την υπ΄ αριθμ. 1043/30.4.1986 απόφαση του Νομάρχη Δράμας με την οποία χορηγήθηκε άδεια μεταλλευτικών ερευνών στην ΕΤΒΑ Α.Ε. η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 365/Β΄/2.6.1986.
  • Την υπ΄ αριθμ. ΤΜΒΜ 526/17.2.1989 απόφαση του ιδίου Νομάρχη με την οποία ανακλήθηκε η ανωτέρω άδεια μεταλλευτικών ερευνών και χορηγήθηκε άδεια μεταλλευτικών ερευνών τροποποιημένη ως προς τα όρια.
  • Την υπ΄ αριθμ. ΤΜΒΜ 789/30.3.1989 απόφαση του ιδίου Νομάρχη με την οποία ανακλήθηκε η απόφαση 526/17.2.1989 και χορηγήθηκε εκ νέου άδεια μεταλλευτικών ερευνών στην ΕΤΒΑ Α.Ε. η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 289/Β΄/20.4.1989.
  • Την υπ΄ αριθμ. ΤΜΒΜ 1714/11.12.1992 προκήρυξη του Νομάρχη Δράμας, περί παραχωρήσεως του χώρου της ανωτέρω αδείας, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 747/Β΄/28.12.1992) και στον ημερήσιο τύπο.
  • Την υπ΄ αριθμ. ΤΜΒΜ 1487/17.9.1996 απόφαση του Νομάρχη Δράμας με την οποία εγκρίθηκε το 2310/ 3.4.1996 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Φλώρας συζ. Ηλία Μπλάνα με το οποίο η εκ τρίτου συμβαλλόμενη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΝΩ Α.Ε.» μεταβιβάζει τα μεταλλευτικά της δικαιώματνα προς την εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
  • Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α΄/ 1.2.1996). Με πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/274 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/274 1976
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/180 1974
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία