Ίδρυση διατμηματικών εργαστηρίων στο Πολυτεχνείο Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης τα ακόλουθα διατμηματικά εργαστήρια: α) Διατμηματικό εργαστήριο Σχεδιασμού - Μελέτης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού, υπολογιστή (CΟΜΡUΤΕR ΑΙDΕD DΕSΙGΝ) και εν συντομία διατμηματικό εργαστήριο CΑD, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο του σχεδιασμού - μελέτης και παραγωγής προϊόντος με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με ιδιαίτερη έμφαση στα εξειδικευμένα αντικείμενα: - Επαναληπτικές διαδικασίες σχεδίασης - μελέτης προϊόντος, Σχεδίαση - μελέτη προϊόντος με έλεγχο αντοχής, λειτουργικότητας, ποιότητας επανασχεδίαση, - σύνθετα επιφανειακά και στερεά μοντέλα - διερεύνηση παρεμβολών και ανοχών, σύνθετα γραφικά σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (στερεά μοντέλα, ζώσα κίνηση κ.λ.π.), - Επικοινωνία λογισμικού σχεδιασμού προϊόντος (CΑD SΟFΤWΑRΕ) με βάσεις δεδομένων και λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης για τον προγραμματισμό με ηλεκτρονικό υπολογιστή της διαδικασίας σχεδίασης και παραγωγής προϊόντος (CΟΜΡUΤΕR ΑΙDΕD ΡRΟCΕSS ΡLΑΝΝΙΝG), - Κατασκευή λογισμικού CΑD, Λύση προβλημάτων ρευστομηχανικής, μηχανικής (στατικής και δυναμικής), μηχανικής πετρωμάτων, θερμότητος, σεισμικών ταλαντώσεων, ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, πλαστικών παραμορφώσεων των κατασκευών κ.λ.π., σε κλίμακα που δεν είναι δυνατόν να γίνει με προσώπικους υπολογιστές, Εφαρμογή λογισμικού CΑD για την ανάλυση σύνθετων υλικών, προβλημάτων Μηχανικής των θραύσεων και σύνθετα προβλήματα κυματικής και εφαρμογή λογισμικού CΑD σε επίπεδο ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, μηχανολογικού σχεδίου και σχεδίασης - μελέτης συστημάτων β) Διατμηματικό Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στα εξειδικευμένα αντικείμενα. Φυσικο - χημικές μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων, εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην προστασία του περιβαλλοντος, καθαρές τεχνολογίες και τεχνικές ελαχιστοποίησης των αποβλήτων, εκτίμηση και διαχείριση περιβαλλοντικού κινδύνου, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οικονομία του περιβάλλοντος, μέθοδοι λήψης αποφάσεων στην προστασία του περιβάλλοντος, ρύπανση εσωτερικών χώρων (βιομηχανική, εργασιακή, κοινών χώρων, χώρων κατοικίας). γ) Διατμηματικό Εργαστήριο Εργαλειομηχανών το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των μηχανολογικών κατασκευών με ιδιαίτερη έμφαση στα εξειδικευμένα αντικείμενα. - Σχεδιασμό ιδιοσυσκευών υψηλών προδιαγραφών με τη χρήση CΑD, πεπερασμένων στοιχείων και διεθνών προτύπων ποιότητα σε ανοχές και αρχές συναρμολόγησης (Ιnternatiοnal Standards οf Geοmetric Τοlerances) και ποιότητας προϊόντων, Σχεδιασμό απλών συσκευών για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών κέντρων και της τεχνικής υπηρεσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, εξυπηρέτηση μηχανουργείου με υπηρεσίες κοστολόγησης και συναρμολόγησης εργασιών και, εξυπηρέτηση ειδικών μηχανολογικών αναγκών των Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Άρθρο 2 "Αποστολή Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή:"
1.  
 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών των τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. β)Την κατάρτιση μελετών για την προμήθεια και λειτουργία εξοπλισμού υψηλών τεχνικών προδιαγραφών χρήσιμου για τα τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπως επίσης και την κάλυψη των διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης στα αντικείμενα των διατμηματικών εργαστηρίων.
2.  
  Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή συναφών μελετών στους κατά τα ανωτέρω τομείς δραστηριότητας. 3.Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.
4.  
  Τη συνεργασία κάθε μορφής με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, και ινστιτούτα, ελληνικά ή ξένα, εφ’ όσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των εργαστηρίων μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας
5.  
  Τη συνεργασία με φορείς. του δημοσίου τομέα, (όπως το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,) οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμβάλλουν στη μελέτη και υποβολή προτάσεων και εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που ανήκουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του οικείου εργαστηρίου.
6.  
  Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/92 (Α΄ 159).
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) που εκλέγεται από τη Σύγκλητο μεταξύ μελών ΔΕΠ που τοποθετούνται στο οικείο εργαστήριο και δεν είναι ταυτόχρονα διευθυντής σε άλλο εργαστήριο. Για τα προσόντα, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις εφαρμόζονται από τη Σύγκλητο οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/92.
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση των Τμημάτων του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου του εργαστηρίου εγγράφου.
3.  
  Η διοίκηση ασκείται απο το διευθυντή ο οποίος υποβοηθείται στο έργο του από Τριμελή Επιτροπή, η οποία έχει καθαρά γνωμοδοτικό έργο και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικά τμήματα από εκείνο στο οποίο ανήκει ο διευθυντής. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης τουλάχιστον δύο μήνες πριν απο την εκλογή του διευθυντή του εργαστηρίου. Μέλη της Επιτροπής μπορούν να ορίζονται και διευθυντές άλλων εργαστηρίων. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίσταται και ο διευθυντής του εργαστηρίου. Το συντονισμό των εργασιών της επιτροπής ασκεί ένα εκ των μελών της, το οποίο ορίζεται στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Η ίδια η Επιτροπή αποφασίζει για τον τρόπο λειτουργίας της.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση - λειτουργία"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πολυτεχνείου και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαία για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί, και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Σε περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του οικείου τμήματος, που σχετίζονται άμεσα με τα αντικείμενα του οικείου εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του αντίστοιχου εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του οικείου τμήματος ή του Πολυτεχνείου Κρήτης
6.  
  Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος ΕΔΤΠ τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β) Την διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 Π.Δ. 159/1984. δ) Τις πιστώσεις που διατίθενται από τα Τμήματα του Πολυτεχνείου με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 ε του ν. 2083/1992 . ε) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρδσωπα και στ) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης για τους σκοπούς των εργαστηρίων.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα Βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από κάθε Εργαστήριο είναι τα εξής: Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, Βαθμολόγιο φοιτητών, Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, Βιβλίο μεταβολών προσωπικού. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων” (Α΄ 173), β) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), γ) του άρθρου 1 περιπτ. 11 του π.δ. 55/96 (Α’48), δ) της αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 922) και ε) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 οπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97-Α΄ 38. 2.Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης (συνεδριάσεις: 59/4.11.97, 49/13.12.96. 3.Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 3.000.000 για τα λειτουργικά έξοδα των εργαστηρίων η οποία κατά το τρέχον έτος περιορίζεται σε 1.300.000 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΚΑΕ 4121 ), χωρίς αύξηση της Κρατικής Επιχορήγησης. Κατά την επόμενη πενταετία η ανωτέρω δαπάνη αναμένεται να εξοικονομηθεί από ίδιους πόρους των εργαστηρίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Πολυτεχνείο Κρήτης. 4.Την αριθμ. 519/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία