ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/396

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-12-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) συνιστάται Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία συγκροτείται από τις παρακάτω οργανικές μονάδες, οι οποίες διατηρούν τις αρμοδιότητές τους, όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις:
 1. Διεύθυνση Επαγγελματικού Προσανατολισμού, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 1 του Β.Δ. 405/1971 (ΦΕΚ 123/Α).
 2. Διεύθυνση Μαθητείας, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 2, του Β.Δ. 405/1971 (Α. 123).
 3. Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 3 του Β.Δ. 405/1971 (ΦΕΚ 123/Α).
 4. Διεύθυνση Προγραμμάτων και Μέσων Διδασκαλίας, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 4 του Β.Δ. 405/1971.
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης συντονίζει τη λειτουργία των υπαγομένων σε αυτήν υπηρεσιακών μονάδων, επιμελείται τον προγραμματισμό των διοικητικών δραστηριοτήτων τους και αξιολογεί την ποιότητα των παραγομένων διοικητικών αποτελεσμάτων, σε συνάρτηση με το οικονομικό και οργανωτικό κόστος της ασκήσεως των υπό του νόμου προβλεπομένων αρμοδιοτήτων. Επίσης, εξειδικεύει την κυβερνητική πολιτική, εντός του ιεραρχικού της πεδίου, διατυπώνει εναλλακτικές προτάσεις για την επιλογή και οργάνωση των διοικητικών μέσων άσκησής της και επιμελείται τη διαμόρφωση διαύλων υπηρεσιακής επικοινωνίας και συνεργασίας με τις λοιπές οργανικές μονάδες του Οργανισμού.
Άρθρο 2
1.  
  Στη Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προΐσταται υπάλληλος ΠΕ του κλάδου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2.  
  Έργο του Γενικού Διευθυντή είναι το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 2 και 3 του Ν. 1892/1990 (Α.101).
Άρθρο 3
1.  
  Από της δημοσιεύσεως του παρόντος Π. Διατάγματος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται ή ρυθμίζει με άλλο τρόπο τα θέματα που διέπονται από αυτό.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Α. 101).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν .2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφερείας και άλλες διατάξεις (Α΄ 107).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηριών και άλλες διατάξεις (Α΄ 154) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο Ν. 1558/85 (Α΄ 137), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής και την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης (Α΄ 28).
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.1997 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 801/Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20.10.1997 όμοιά της απόφαση (Β. 924).
 • Την αριθμ. 1107147/1239/006 Α΄/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β. 922).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ύψους 5.743.913 δρχ. για τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑ. 0211, 0221, 0224, 0259, 0238, 0269, 0245, 0262, 0521Α, 0522).
 • Την αριθμ. 570/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α΄ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α΄ 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/405 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/405 1971
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία