ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/397

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-11-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Π.Δ. 170/ 1996 και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Στις διατάξεις του Κεφ. Α΄ του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός Κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131) όπως το Κεφ. αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 240/1997 (Α΄ 177) επέρχοντ [...]"
1.  
  Μετά το δεύτερο εδάφιο της περιπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Για όσους έχουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη κατά τις διατάξεις του Ν. 1951/1991, το όριο ηλικίας για συμμετοχή στο διαγωνισμό, αυξάνεται όσο και η προϋπηρεσία τους ως εθελοντές, όχι όμως πέρα των τριάντα ετών για όσους έχουν απολυτήριο τίτλο Λυκείου και το 32ο έτος για τους πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
2.  
  Οι φράσεις «18ο έτος» και «1,60 μ.» των περιπτώσεων γ και δ της παρ.1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται αντίστοιχα με τις φράσεις «21ο έτος» και «1,65 μ.». 1 Δρόμος 1.000 μ. για τους άνδρες και 800 μ. για τις γυναίκες σε χρόνο τουλάχιστον 4΄ και 30΄΄ (μία προσπάθεια) .
3.  
  Στην περίπτωση «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β» της παρ. 2 και μεταξύ των φράσεων «τεχνολόγου πετρελαίου» και «και νοσηλευτικής» προστίθεται η φράση «τεχνολόγου πληροφορικής, κατεύθυνσης πληροφορικής (προγραμματιστές Η/Υ) ή Τεχνολογίας υπολογιστών».
4.  
  Οι περιπτώσεις «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ» και «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ» της παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ Από τους υποψηφίους που έχουν απολυτήριο οποιουδήποτε τύπου Λυκείου Από τις θέσεις που προκηρύσσονται για την κατηγορία αυτή, το 30% καλύπτεται από τους αποφοίτους των Τεχνικών Επαγγελματικών και Πολυκλαδικών Λυκείων και το υπόλοιπο 70% από τους αποφοίτους όλων των άλλων τύπων Λυκείων». «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄ Από τους υποψηφίους που είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και επαγγελματικής άδειας οδηγού αυτοκινήτου Κατηγορίας Γ΄ και άνω, η έκδοση ή επέκταση της οποίας να πραγματοποιήθηκε πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού Από τις θέσεις που προκηρύσσονται για την Κατηγορία αυτή, το 60% καλύπτεται από τους έχοντες απολυτήριο Λυκείου και το 40% από τους έχοντες πτυχίο οποιουδήποτε τύπου Λυκείου .
5.  
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε» της παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθεται η φράση «σε ειδικότητα αντίστοιχη του πτυχίου τους».
6.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οι κατατασσόμενοι με το διαγωνισμό της προηγούμενης παραγρ Πυροσβεστικοί υπάλληλοι υπηρετούν στις Υπηρεσίες στις οποίες διορίσθηκαν και δεν μετατίθενται από αυτές παρά μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται για αυτούς από τον κανονισμό μεταθέσεων του Πυροσβεστικού προσωπικού
7.  
  Οι διατάξεις των περιπτώσεων γ, δ, ε, στ και ζ της παραγρ. 2 του άρθρου 3 καταργούνται και η περίπτωση η αναριθμείται σε γ.
8.  
  Μεταξύ του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Ειδικά για την Κατηγορία ΣΤ΄ υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων Ανωτέρων Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού που είναι ισότιμες με Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προηγούνται στους πίνακες επιτυχόντων, όλων των άλλων υπηψηφίων που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
9.  
  Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της περιπτ. β της παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής: Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται εκείνος που είναι έγγαμος με τα περισσότερα παιδιά και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έχων τη μεγαλύτερη ηλικία
10.  
  Πριν το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έχων τη μεγαλύτερη ηλικία
11.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: Επίσης προστίθεται μία (1) μονάδα στους υποψήφιους όλων των κατηγοριών που κατέχουν πτυχίο ΡRΟFΙCΙΕΝCΥ για την Αγγλική γλώσσα ή αντίστοιχα πτυχία για τη Γαλλική και Γερμανική γλώσσα, για τα οποία χορηγείται επάρκεια προσόντων διδασκαλίας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Επίσης μία (1) μονάδα προστίθεται και στους πτυχιούχος Α.Ε.Ι. των τμημάτων φιλολογίας της ημεδαπής και αλλοδαπής των ανωτέρω γλωσσών .
12.  
  Τα εδάφια που προστέθηκαν στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 150/1998 (Α΄ 113), αντικαθίστανται ως εξής: Στους υποψήφιους σε διαγωνισμό που προκηρύσσεται για πόλη της νησιωτικής Ελλάδας προστίθενται στη λοιπή βαθμολογία τους και πέντε (5) μονάδες, εφόσον είναι επί ένα (1) έτος μόνιμοι κάτοικοι και δημότες Ο.Τ.Α. του νησιού στο οποίο ανήκει η εν λόγω πόλη και προκειμένου για την Κρήτη του οικείου νομού Στους υποψηφίους σε διαγωνισμό που προκηρύσσεται για πόλη της λοιπής χώρας πλην του Νομού Αττικής, προστίθενται στη λοιπή βαθμολογία τους και τρεις (3) μονάδες, με τις ίδιες προϋποθέσεις Η απόδειξη της μόνιμης κατοικίας και εγγραφής στα δημοτολόγια του οικείου Δήμου, γίνεται με πιστοποιητικό του Δήμου ή Κοινότητας ή του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής, εφόσον δεν προκύπτει από τα στοιχεία της ταυτότητας του υποψηφίου .
13.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Στις περιπτώσεις προϋπηρεσιών που βεβαιώνονται με προσκόμιση βιβλιαρίου ενσήμων του Ι.Κ.Α., 150 ένσημα λογίζονται ως πλήρης εξάμηνη προϋπηρεσία .
14.  
  Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 5 1 Στους διαγωνισμούς για κατάταξη δοκίμων πυροσβεστών περισσότερων των διακοσίων (200), μέχρι δέκα (10) θέσεις προκηρύσσονται και καλύπτονται από υποψηφίους αθλητές του κατωτέρω επιπέδου, οι οποίοι είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους λοιπούς υποψήφιους δόκιμους πυροσβέστες, εκτός από το ύψος, στηθική περίμετρο και το όριο ηλικίας, που γι’ αυτούς ορίζεται μέχρι το 30ο έτος για όσους έχουν απολυτήριο τίτλο Λυκείου και το 32ο για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Για τους υποψηφίους αυτούς συντάσσεται ξεχωριστός πίνακας επιτυχόντων Σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τον ως άνω αριθμό η σειρά επιτυχίας τους καθορίζεται ως εξής Προηγούνται οι Ολυμπιονίκες που κατέλαβαν 1η μέχρι 8η θέση και ακολουθούν, μέχρι και την 6η θέση, οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές που προηγούνται έναντι των Πρωταθλητών Ευρώπης σε περίπτωση επιτυχίας της ίδιας θέσης, διαφορετικά λαμβάνεται υπόψη η μεταξύ τους σειρά επιτυχίας ανεξαρτήτως του επιπέδου διοργάνωσης Έπονται κατά σειρά οι καταρρίπτοντες έναντι των ισοφαριζόντων παγκόσμια επίδοση και στη συνέχεια οι καταρρίπτοντες έναντι αυτών που ισοφάρισαν Πανευρωπαϊκή επίδοση Η ως άνω σειρά και τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τους νέους και νεανίδες οι οποίοι έπονται των ανδρών - γυναικών και ακολουθούν κατά σειρά οι επιτυγχάνοντες 1η μέχρι 3η θέση σε Μεσογειακούς και ακολούθως σε Βαλκανικούς αγώνες ή αγώνες Πανεπιστημιάδας, οι καταρρίπτοντες και στη συνέχεια οι ισοφαρίζοντες Πανελλήνια επίδοση και τέλος οι κατακτώντες 1η θέση σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σε ό,τι αφορά τους αθλητές στίβου με τις ίδιες διακρίσεις προηγούνται αυτοί που πέτυχαν αυτές σε ανοιχτό έναντι του κλειστού Όταν οι ως άνω αθλητές έχουν επιτύχει την ίδια θέση σε αγώνες του αυτού επιπέδου, προηγείται αυτός που είναι έγγαμος με τα περισσότερα παιδιά και σε περίπτωση που έχουν τον αυτόν αριθμό τέκνων, προηγείται ο έχων τη μεγαλύτερη ηλικία .
16.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: Οι υποψήφιοι που κλήθηκαν να υποβληθούν σε αθλητικές δοκιμασίες, παραλαμβάνουν δελτίο υγειονομικής εξέτασης, στο οποίο επικολλάται φωτογραφία του υποψηφίου, προκειμένου να μεταβούν σε κρατικό νοσοκομείο και υποβληθούν στις υγειονομικές εξετάσεις που αναφέρονται σ’ αυτό, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιος ιατρός γνωματεύει τα αποτελέσματα, θέτοντας την υπογραφή και τη σφραγίδα του, από δε τη γραμματεία του νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μέχρι την ορισθείσα για το σκοπό αυτό ημερομηνία και οι υποψήφιοι προσκομίζουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Αττικής, η οποία αποφαίνεται για την καταλληλότητα ή μη των υποψηφίων σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη στις Παραγωγικές Σχολές του Στρατεύματος.Η Επιτροπή δύναται να παραγγέλει την επαναξέταση κάποιου υποψηφίου, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο ή προκύπτουν αμφιβολίες Όσοι σε οποιοδήποτε στάδιο κριθούν, με απόφαση της ανωτέρω Υγειονομικής Επιτροπής, που τοιχοκολλάται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους υποψηφίους και στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού αυτού, υγειονομικά ακατάλληλοι, αποκλείονται των περαιτέρω διαδικασιών .
17.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις ευεργετικές διατάξεις, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα
18.  
  Στην παρ. 7 του άρθρου 7 προστίθενται περιπτώσεις ε και στ που έχουν αντίστοιχα ως εξής: 1 Αντίγραφα τίτλων σπουδών. 2 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που πιστοποιεί τα προσόντα των υποψηφίων με βάση τα οποία έγινε η κατάταξή τους στους πίνακες επιτυχόντων .
Άρθρο 2 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Για μία διετία από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος το όριο ηλικίας για συμμετοχή σε διαγωνισμό για κατάταξη δοκίμων πυροσβεστών όσων έχουν προσληφθεί για δύο (2) τουλάχιστον φορές ως εποχικοί υπάλληλοι για τη δασοπυρόσβεση στη Δασική Υπηρεσία ή το Πυροσβεστικό Σώμα αυξάνεται όσο και η προϋπηρεσία τους στις Υπηρεσίες αυτές όχι όμως πέραν του 32ου έτους
2.  
  Μόνο για τον πρώτο μετά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος διαγωνισμό για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα δοκίμων πυροσβεστών, στη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, που είχαν προσληφθεί από τη Δασική Υπηρεσία ή το Πυροσβεστικό Σώμα με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, τουλάχιστον επί δύο αντιπυρικές περιόδους για τη δασοπυρόσβεση και:
 1. είχαν χρησιμοποιηθεί, ως προσωπικό αερομεταφερομένων δυνάμεων ή
 2. είχαν παρακολοθούσει εκπαιδευτικό σεμινάριο αντιπυρικής προστασίας των Ειδικών Δυνάμεων Δασυπυρόσβεσης, που διενεργήθηκε το 1966 από τη Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε. ή.
 3. κατέχουν πτυχίο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) κατεύθυνσης Δασοπροστασίας, προστίθενται αντίστοιχα 2, 1 και 1 μονάδες.
 4. Το προβλεπόμενο από τον κανονισμό κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών ανώτατο όριο ηλικίας ορίζεται γι΄ αυτούς στο 32ο.
3.  
  Για μία διετία από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Δοκίμων Πυροσβεστών για την Κατηγορία Β΄. πτυχιούχων Τεχνολόγων, Δασοπονίας, που έχουν αποδεδειγμένα προϋπηρεσία στη Δασική Υπηρεσία στον Τομέα αντιπυρικής προστασίας δασών τουλάχιστον για μία (1) αντιπυρική περίοδο προστίθεται μία (1) μονάδα και το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Κατάταξης Δοκίμων Πυροσβεστών ανώτατο όριο ηλικίας ορίζεται στο 32ο.
Άρθρο 3 "Άλλες διατάξεις"
1.  
  Η περίπτωση, (η) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ. 8/1991 (Α΄ 5), όπως το άρθρο αυτό κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 210/1992 (Α΄ 99) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» αντικαθίσταται ως εξής: Στην ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και των στρατιωτικών αρχών, εφόσον ζητηθεί για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, που έχουν σχέση με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν άρθρο» η περίπτωση δε (θ) καταργείται. 2 Οι περιπτώσεις ι, ια, ιβ, ιγ, και ιδ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ίδιου διατάγματος αναριθμούνται σε θ, ι, ια, ιβ και ιγ. 3 Σε περίπτωση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών η διάρκεια εκπαίδευσης του Τμήματος Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μπορεί να είναι μειωμένη μέχρι και ένα (1) μήνα. 4 Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 22 του Π.Δ. 170/1996 (Α΄ 131), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 περίπτωση 14 του Π.Δ. 150/1998 (Α΄ 113), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής «Τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων Μεταθέσεων και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων πυροσβεστικού προσωπικού, ή, εφόσον δεν υπάρχουν, των Πρωτοβαθμίων Πανελλαδικής Έκτασης, υπηρετούν για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους, εφόσον επιθυμούν, στην πόλη έδρα των Συμβουλίων και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων αντίστοιχα .
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 1, εδάφιο δ, στ, ζ και η , του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 Ν. 1590/1986. β. Της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49). γ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 51). δ. Του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 82). ε. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 563/1998 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/1951 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1951 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/8 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/8 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1996/170 1996
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131)». 1998/150 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσιών και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1999/68 1999
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Κεφαλαίου Β του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός μεταθέσεων» (Α΄ 131). 2005/86 2005