ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/40

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντικατάσταση διατάξεων του καταστατικού του Κλάδου Αρωγής του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο Μόνο Στο καταστατικό του Κλάδου Αρωγής του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ (Β.Δ. 502/1963, Α 142), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1.Η παρ. 1 του άρθρου 3 (του καταστατικού του Κλάδου Αρωγής του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. - Β.Δ. 502/ 1963, Α 142), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Β.Δ. 201/24.2. - 13.3.70 (Α 58), αντικαθίσταται ως εξής:« 1.Στον κλάδο Αρωγής, μετέχουν: α) Οι μισθωτοί του ΟΤΕ που είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι λόγω θανάτου στον κλάδο σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ από την ημερομηνία που ασφαλίζονται, β) οι δικηγόροι που παρέχουν στον ΟΤΕ τις υπηρεσίες τους με πάγιες περιοδικές αμοιβές, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα περί δικηγόρων από την ημερομηνία που καταρτίζεται η σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ αυτών και του ΟΤΕ. 1)Οι μέτοχοι του κλάδου που αναλαμβάνουν θέσεις διοικήσεως στον ΟΤΕ ή σε επιχειρήσεις του Δημοσίου Τομέα ή Κυβερνητικές θέσεις και για το χρονικό διάστημα που τις κατέχουν». 2.Η παρ. 1 του άρθρου 13 του Β.Δ/τος 502/1963 (Α 142), όπως αντικαταστάθηκε με το Β.Δ. 201/24.2. - 13.3.70 (Α 58), αντικαθίσταται ως εξής: «Στους αποχωρούντες μετόχους μετά την 1.1.98 παρέχεται χορηγία με τις προϋποθέσεις του άρθρου 56 παρ. 1 του Ν. 2084/92. Στην περίπτωση θανάτου του μετόχου παρέχεται χορηγία στα πρόσωπα που δικαιούνται επικουρικής σύνταξης λόγω του θανάτου του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού παροχών του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης αναλόγως εφαρμοζομένων, κατανεμόμενη μεταξύ τους με την αναλογία που ορίζεται για τη σύνταξη». 3.Η παρ. 2 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Β.Δ. 201 /24.2. -13.3.70 (Α 58), αντικαθίσταται ως εξής:« 2.Μέτοχος του Ταμείου Αρωγής, που εξέρχεται από την υπηρεσία του Ο.Τ.Ε. συνεπεία επιβολής εις αυτόν της πειθαρχικής ποινής της οριστικής απολύσεως, ή λόγω παραιτήσεως (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο α) ή λόγω καταγγελίας, εκ μέρους του της με τον ΟΤΕ συμβάσεως του περί παροχής υπηρεσιών με πάγιες περιοδικές αποδοχές (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείον β) δεν δικαιούται της χορηγίας της προηγουμένης παραγράφου εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 56 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 2084/92 όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν. 2335/95». 4.Η παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 382/76, αντικαθίσταται ως εξής:« 3.1)Βασικό στοιχείο υπολογισμού της χορηγίας είναι ο χρόνος ασφάλισης στον κλάδο και ο χρόνος της προϋπηρεσίας στον ΟΤΕ ή της άνευ αποδοχών για λόγους ασθενείας ή ιδιωτικούς υπηρεσίας στον ΟΤΕ, που έχει αναγνωρισθεί ως χρόνος μετοχής. 2)Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στο Δ.Σ. του Ταμείου, η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί μέσα σ ένα χρόνο από την υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ή την λήξη της αδείας χωρίς αποδοχές. Στην περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου την σχετική αίτηση μπορούν να υποβάλλουν οι δικαιοδόχοι του μέσα στην ίδια προθεσμία. 3)Η εξαγορά της αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας γίνεται με καταβολή από τον ασφαλισμένο του συνόλου της προβλεπόμενης εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου επί τον αριθμόν των αναγνωριζομένων μηνών. Η εισφορά υπολογίζεται επί των αποδοχών όπως ορίζονται στο άρθρο 9 περιλαμβανομένων των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. 4)Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ, οπότε το οφειλόμενο ποσό πρέπει να εξοφληθεί εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, είτε με παρακράτηση από το ποσό της δικαιούμενης παροχής εάν ο μέτοχος έχει αποχωρήσει από την υπηρεσία του, είτε σε μηνιαίες δόσεις παρακρατούμενες από τις αποδοχές του ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το σύνολο των αναγνωριζομένων μηνών, εντόκως, με επιτόκιο ίσο με το ισχύον για τις καταθέσεις του Ταμείου στις Τράπεζες». Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά την 19η/3.7.97 συνεδρίασή του της Κθ περιόδου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 2084/1992 (Α 102) και τη συνταχθείσα το Μάϊο του 1996 Αναλογιστική Μελέτη.
 • Το γεγονός ότι από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αλλά ούτε και του προϋπολογισμού του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε.
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ που διατυπώθηκε κατά την αριθμ. 437/13.3.1996 συνεδρίασή του.
 • Τη διάταξη του εδ. ζ της παρ. 4 του άρθρου 18 του Α.Ν. 1944/1951 (Α 267), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 1539/1985 (Α 137).
 • Την 564/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 14 του Β.Δ. 502/1963 (Α 142), όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 345/1994 (Α 183) και το Π.Δ. 196/1996 «Αντικατάσταση διατάξεων του καταστατικού του Κλάδου Αρωγής του Ταμείου Αρωγής προσωπικού ΟΤΕ».
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 εδ. ιε, 26 παρ. 1 του Ν. 1558/85 (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 213/1992 (Α 102).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/95 (Α 201).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α38).
 • Την υπ αριθμ. 80078/4.10.96 (Β 924) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80078 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80078 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1539 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1539 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1944 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1944 1951
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 14 του καταστατικού του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ (Β.Δ. 502/ 1963 Α142). 1994/345 1994
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Αντικατάσταση διατάξεων του καταστατικού του Κλάδου Αρωγής του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. 1996/196 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1963/502 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/502 1963
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία