ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/402

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-12-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του άρθρου 1 παράγρ. 21 του Π.Δ. 115/95 «Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπου είσπραξης και διαχείρισης αυτών» (Α­ 72), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 7/98 (Α­ 16).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η παράγραφος 21 του άρθρου 1 του Π.Δ. 115/1995, που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 7/1998 (Α­ 16), αντικαθίσταται ως εξής:«"
21.  
  ΤΕΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 1045/1980 (Α­ 95) ΚΑΙ ΤΟ Π.Δ. 74/1996 (Α­ 58) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΚΑΔ) (ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL SΑFΕΤΥ ΜΑΝΑGΕΜΕΝΤ (ΙSΜ) CΟDΕ) ΤΟΥ Ι.Μ.Ο. (ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΜΑRΙΤΙΜΕ ΟRGΑΝΙΖΑΤΙΟΝ). (1) Για τον έλεγχο και την έκδοση του Εγγράφου Συμμόρφωσης εταιρείας «DΟCUΜΕΝΤ ΟF CΟΜΡLΙΑΝCΕ) του ΔΚΑΔ (ΙSΜ CΟDΕ) καταβάλλονται:.
 1. Για εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία μέχρι 100 κοχ 100.000 δχ. προσαυξημένο προς 20.000 δρχ. για κάθε διαχειριζόμενο πλοίο πέραν του ενός.
 2. Για εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία από 100,01 κοχ μέχρι 500 κοχ 150.000 δρχ. προσαυξημένο προς 25.000 δρχ. για κάθε διαχειριζόμενο πλοίο πέραν του ενός.
 3. Για εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία από 500,01 κοχ μέχρι 1000 κοχ 200.000 δρχ. προσαυξημένο προς 30.000 δρχ. για κάθε διαχειριζόμενο πλοίο πέραν του ενός.
 4. Για εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία από 1000,01 κοχ μέχρι 10.000 κοχ, 250.000 δρχ. προσαυξημένο προς 35.000 δρχ. για κάθε διαχειριζόμενο πλοίο πέραν του ενός.
 5. Για εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία από 10.000,01 κοχ και άνω 300.000 δρχ. προσαυξημένο προς 50.000 δρχ. για κάθε διαχειριζόμενο πλοίο πέραν του ενός.
 6. (2) Για τον έλεγχο και την έκδοση του Προσωρινού Εγγράφου Συμμόρφωσης εταιρείας (ΙΝΤΕRΙΜ DΟCUΜΕΝΤ ΟF CΟΜΡLΙΑΝCΕ) του ΔΚΑΔ (ΙSΜ CΟDΕ) τα καθοριζόμενα στην υποπαράγραφο (1) αυτής της παραγράφου ποσά μειώνονται κατά 50%.
 7. (3) Για τον έλεγχο και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης πλοίου (SΑFΕΤΥ ΜΑΝΑGΕΜΕΝΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ) του ΔΚΑΔ (ΙSΜ CΟDΕ) καταβάλλονται:.
 8. (5) Για τον έλεγχο του Εγγράφου Συμμόρφωσης και για τον ενδιάμεσο έλεγχο του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης τα καθοριζόμενα στις υποπαραγράφους (1) και (3) αυτής της παραγράφου αντίστοιχα ποσά μειώνονται κατά 30%.
 9. (6) Για την έκδοση του εγγράφου Συμμόρφωσης (Dοcument οf Cοmpliance) από τη ΔΕΕΠ με βάση το αποτέλεσμα του ελέγχου από Αναγνωρισμένο Οργανισμό, που ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση και για λογαριασμό της Ελληνικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τον ΔΚΑΔ, καταβάλλεται ποσό ίσο με το ήμισυ του καθοριζομένου βασικού ποσού στην υποπαράγραφο (1) αυτής της παραγράφου, χωρίς την προσαύξηση που προκαλείται από τον αριθμό των διαχειριζομένων πλοίων.
 10. (7) Για την ετήσια θεώρηση του Εγγράφου Συμμόρφωσης (Dοcument οf Cοmpliance) από τη ΔΕΕΠ με βάση το αποτέλεσμα ελέγχου από Αναγνωρισμένο Οργανισμό που ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση και για λογαριασμό της Ελληνικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τον ΔΚΑΔ, καταβάλλεται ποσό ίσο με το 70% του καθοριζομένου στην υποπαράγραφο (6) αυτής της παραγράφου χωρίς την προσαύξηση, που προκαλείται από τον αριθμό των διαχειριζομένων πλοίων.
 11. Για τα τέλη αυτής της παραγράφου δεν ισχύει η ετήσια αναπροσαρμογή που ορίζεται στην παράγραφο 27 του παρόντος άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ. 7/98.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2(παράγραφος 1), 35 και 37 (παράγραφοι 2 και 3) του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α­ 261), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Νόμου 1757/1988 (Α­ 37).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 259/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α­ 117).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α­ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α­ 154), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α­ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 337/22.9.98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την 569/21.10.1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1045 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1757 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1757 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
Κύρωση Κεφαλαίων ΙΧ, Χ, και ΧΙ της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, όπως αυτά υιοθετήθηκαν την 24 Μαΐου 1994 με την Απόφαση 1/94 της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων στην Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπι[...]" 1996/74 1996
Τροποποίηση του Π.Δ. 115/95 «Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπου είσπραξης και διαχείρισης αυτών» (Α 72). 1998/7 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία