ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/403

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-12-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Τμήματος Φρουράς Κρατητηρίων στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και ρύθμιση αρμοδιοτήτων υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση του Π.Δ. 582/1984.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 378/1995 (Α’ 210) προστίθεται εδάφιο στ’ ως εξής: 1 Τμήμα 6ο Φρουράς Κρατηρηρίων
2.  
  Στο άρθρο 8 του Π.Δ. 378/1995, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 7 Το Τμήμα Φρουράς Κρατητηρίων είναι αρμόδιο για την παρλαβή και ασφαλή φρούρηση των κρατουμένων στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών και την παράδοση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες
Άρθρο 2
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 57 του Π.Δ. 582/1984 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής: 1 2ο Τμήμα Μεταφορικών Μέσων
2.  
  Ο τίτλος του άρθρου 59 του Π.Δ. 582/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 2ο Τμήμα Μεταφορικών Μέσων
3.  
  Οι λέξεις «οχήματα» και «οχημάτων», όπου αυτές αναφέρονται στο άρθρο 59 του Π.Δ. 582/1984 αντικαθίσταται με τις λέξεις «μεταφορικά μέσα» και «μεταφορικών μ έσων» αντίστοιχα.
4.  
  Στο άρθρο 59 του Π.Δ. 582/1984 προστίθενται εδάφια ιγ’, ιδ’ και ιε’ως εξής: ιγ) Η μέριμνα για προμήθεια και διάθεση συμβατικών πινακίδων των οχημάτων και ο καθορισμός των οργάνων και υπηρεσιών που δικαιούνται χρήσεως αυτών. ιδ) Ο καθορισμός του χρωματισμού και των αστυνομικών ενδείξεων των υπηρεσιών οχημάτων και η φροντίδα για το χρωματισμό και αναχρωματισμό αυτών. 1 Η φροντίδα για τη σύνταξη κανονισμών εργασίας συνεργείων .
Άρθρο 3
1.  
  Το εδάφιο α’ της παρ. 3 του άρθρου 61 του Π.Δ. 582/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η διατήρηση εφεδρικής δύναμης οχημάτων και η διάθεση αυτών στις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
2.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 61 του Π.Δ. 582/1984 προστίθεται εδάφιο γ’ ως εξής: 1 Η συγκέντρωση των χαρακτηρισθέντων ως Πέραν Οικονομικής Εκμετάλλευση (ΠΟΕ) οχημάτων και η παράδοσή τους στον ΟΔΔΥ, ύστερα από διαταγή της Διεύθυνσης Τεχνικών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1, εδάφ. α’ και β’ και Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α’ 152), όπως το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α’ 49).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α’ 51).
 • Το άρθρο μόνο του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α’ 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. α’ του Ν. 2469/1997 (Α’ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δε προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 583/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/582 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/582 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και άλλες διατάξεις. 1995/378 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία