ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/404

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-12-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταθέσεις - Αποσπάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 "Όροι - Αντικειμενικά κριτήρια"
1.  
  Για την εφαρμογή του Διατάγματος αυτού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που αναγράφεται έναντι του καθενός από αυτούς: ΕΤΟΣ: Είναι ο συνεχής και επί δώδεκα (12) μήνες χρόνος υπηρεσίας σε Υπηρεσία ΛΣ. Εάν ο πλεονάζων συνεχής χρόνος υπηρεσίας είναι μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών λογίζεται ως έτος. ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: Είναι ο/η σύζυγος, τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας 20 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης από την οικεία σχολή, τα ανίκανα για εργασία άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας καθώς και κάθε άλλο άτομο μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας που έχει πρόβλημα ανίατης νόσου ή αναπηρίας ή ανικανότητας και αποτελεί αποδεδειγμένα προστατευόμενο μέλος της οικογενείας του στελέχους στρατιωτικού προσωπικού ΛΣ. Η αναπηρία, η ανικανότητα για εργασία και η ανίατη νόσος βεβαιώνεται με πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου ή Γνωμάτευση της Ανώτατης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ) όπου απαιτείται. ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Είναι η υπηρεσία που το κάθε στέλεχος του Λ.Σ. δηλώνει ότι επιθυμεί να υπηρετήσει.
2.  
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, καθορίζονται:
 1. Τα έτη υπηρεσίας στο ΛΣ
 2. Οικογενειακή κατάσταση
 3. Χρόνος υπηρεσίας στις προβλεπόμενες στο άρθρο 3 του παρόντος Υπηρεσίες
 4. Τόπος επιλογής
Άρθρο 2 "Βασικές Αρχές - Περιορισμοί"
1.  
  Οι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί και Λιμενοφύλακες, υπηρετούν σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους ή άλλης ειδικής λόγω προσόντων θέσης και, αν αυτό δεν είναι δυνατό, σε θέσεις του αμέσως ανώτερου βαθμού ή του αμέσως κατώτερου κατόπιν απόφασης του οικείου Συμβουλίου Μεταθέσεων
2.  
  Ειδικά ως Προϊστάμενοι Λιμενικών Σταθμών ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες μπορεί να ορίζονται τόσο Αρχικελευστές και Ανθυπασπιστές ΛΣ προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ, όσο και κατώτεροι Αξιωματικοί ΛΣ (ΕΥ)
3.  
  Οι κενές θέσεις Υπαξιωματικών προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών - ΛΣ, είναι ενιαίες και καταλαμβάνονται από τους εν λόγω βαθμοφόρους ανεξαρτήτως του βαθμού τους
4.  
  Οι κενές θέσεις Λιμενοφυλάκων (Λ/Φ) και Υπαξιωματικών από Λ/Φ είναι ενιαίες και καταλαμβάνονται από τους εν λόγω ανεξαρτήτως του βαθμού τους
Άρθρο 3 "Κριτήρια μεταθέσεων"
1.  
  Η προτεραιότητα στις μεταθέσεις Αξιωματικών - Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων από μία οργανική θέση προς μία άλλη θέση, καθορίζεται από τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνει το κάθε στέλεχος από την αρχή της σταδιοδρομίας του στο ΛΣ βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ως ακολούθως:
 1. Τα έτη Υπηρεσίας στο Λ.Σ. Για τα πρώτα δέκα έτη υπηρεσίας λαμβάνεται ένα (1) μόριο για κάθε έτος, για τα επόμενα δέκα λαμβάνονται δύο (2) μόρια για κάθε έτος και για τα πλέον των είκοσι, τρία (3) μόρια για κάθε έτος.
 2. Οικογενειακή Κατάσταση Για την οικογενειακή κατάσταση λαμβάνονται τα παρακάτω μόρια 1) Άγαμος ή διαζευγμένος χωρίς παιδιά:
 3. 1 μόριο 2) Έγγαμος χωρίς παιδιά:
 4. 4 μόρια 3) Έγγαμος ή διαζευγμένος με ένα παιδί:
 5. 7 μόρια σε χηρεία τελών, με ένα παιδί:
 6. 8 μόρια 4) Έγγαμος ή διαζευγμένος με δύο παιδιά:
 7. 10 μόρια σε χηρεία τελών, με δύο παιδιά:
 8. 12 μόρια 5) Έγγαμος ή διαζευγμένος με τρία παιδιά:
 9. 14 μόρια σε χηρεία τελών, με τρία παιδιά:
 10. 16 μόρια και για κάθε επιπλέον παιδί:
 11. 5 μόρια σε χηρεία τελών για κάθε επιπλέον παιδί:
 12. 6 μόρια Οι διαζευγμένοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να προσκομίσουν δικαστική απόφαση, που να προκύπτει ότι τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των παιδιών.
 13. Σε αντίθετη περίπτωση θα αφαιρούνται από την κατηγορία της οικογενειακής κατάστασης που αυτοί υπάγονται τρία (3) μόρια.
 14. Για το κάθε προστατευόμενο μέλος μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας, ένα (1) επιπλέον μόριο εφόσον προσκομιστούν αποδεικτικά, προς τούτο, επίσημα στοιχεία (υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όπου απαιτείται).
 15. Μεταβολές της οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου που επέρχονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης μετάθεσης λαμβάνονται υπόψη στην νέα περίοδο μεταθέσεων.
 16. Επίσης το στέλεχος του Λ.Σ. λαμβάνει εφάπαξ τρία (3) επιπλέον μόρια εάν βεβαιωμένα κατά την εφαρμογή του παρόντος ο/η σύζυγός του εργάζεται στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΝΠΙΔ ή στον ιδιωτικό τομέα ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας και αποδεδειγμένα έχει το αμετάθετο.
 17. Στην περίπτωση που ο/η σύζυγος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας απαιτείται αυτός ή αυτή να έχει αποδεδειγμένα συνεχή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους αναγνωρισμένη στον οικείο ασφαλιστικό φορέα πριν από την ημερομηνία που το στέλεχος του Λ.Σ. συμπληρώνει προσόντα για μετάθεση.
 18. Κατάταξη Λιμενικών Αρχών και Υπηρεσιών σε κατηγορίες - Χρόνος Υπηρεσίας.
 19. Οι Λιμενικές Αρχές - Υπηρεσίες και πλωτά ΛΣ κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με την γεωγραφική τους θέση, τις ειδικές συνθήκες δραστηριότητας και διαβίωσης του υπηρετούντος προσωπικού ως κατωτέρω.
 20. Οι υπηρετήσαντες ή υπηρετούντες σ αυτές λαμβάνουν για κάθε έτος υπηρεσίας τα αναφερόμενα κατά περίπτωση μόρια:
 21. Πρώτη Κατηγορία:
 22. 1.Λ/Σ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 2.Λ/Σ ΟΘΩΝΩΝ 3.Λ/Σ ΣΥΜΗΣ 4.Λ/Σ ΧΑΛΚΗΣ 5.Λ/Σ ΤΗΛΟΥ 6.Λ/Σ ΝΙΣΥΡΟΥ 7.Λ/Σ ΚΑΣΟΥ 8.Λ/Σ ΛΕΙΨΩΝ 9.Λ/Σ ΑΓ.
 23. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 10.Λ/Σ ΟΙΝΟΥΣΩΝ 11.Λ/Σ ΨΑΡΡΩΝ 12.Λ/Σ ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ 13.Υ/Χ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 14.Λ/Σ ΦΟΥΡΝΩΝ 15.Λ/Σ ΕΥΔΗΛΟΥ 16.Λ/Σ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 17.Λ/Σ ΣΙΓΚΡΙΟΥ 18.Υ/Χ ΑΓ.
 24. ΚΗΡΥΚΟΥ 19.ΑΔΣΕΝ / ΟΙΝΟΥΣΩΝ:
 25. δέκα (10) μόρια.
 26. Δεύτερη Κατηγορία:
 27. 1.Λ/Σ ΛΙΝΔΟΥ 2.Λ/Σ ΓΑΪΟΥ ΠΑΞΩΝ 3.Λ/Χ ΛΕΡΟΥ 4.Λ/Χ ΣΑΜΟΥ 5.Λ/Σ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ 6.Λ/Χ ΚΩ 7.Υ/Χ ΠΑΤΜΟΥ 8.Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 9.Κ.Λ. ΡΟΔΟΥ 10.Υ/Χ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 11.Λ/Χ ΜΥΡΙΝΑΣ 12.Λ/Σ ΣΥΒΟΤΩΝ 13.Λ/Σ ΛΕΥΚΙΜΗΣ 14.Λ/Σ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 15.Λ/Σ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 16.Λ/Σ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 17.Λ/Σ ΜΕΣΤΩΝ 18.Λ/Σ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 19.Λ/Σ ΜΟΥΔΡΟΥ 20.Λ/Σ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ 21.Λ/Σ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 22.Λ/Σ Π.ΓΕΡΑΣ 23.Κ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 24.Κ.Λ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ:
 28. οκτώ (8) μόρια.
 29. Τρίτη Κατηγορία:
 30. 1.Κ.Λ. ΧΙΟΥ 2.Κ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 3.Λ/Σ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 4.Λ/Σ ΑΜΟΡΓΟΥ 5.Λ/Σ ΚΙΜΩΛΟΥ 6.Υ/Χ ΠΑΡΟΥ 7.Υ/Χ ΜΥΚΟΝΟΥ 8.Λ/Σ ΑΓ.
 31. ΠΕΛΑΓΙΑΣ 9.Λ/Σ ΚΑΨΑΛΙΟΥ 10.Λ/Χ ΘΗΡΑΣ 11.Υ/Χ ΙΟΥ 12.Υ/Χ ΝΑΞΟΥ 13.Υ/Χ ΜΗΛΟΥ 14.Λ/Σ ΣΙΦΝΟΥ 15.Λ/Σ ΣΕΡΙΦΟΥ 16.Υ/Χ ΤΗΝΟΥ 17.Λ/Χ ΣΥΡΟΥ 18.Λ/Σ ΣΚΥΡΟΥ 19.Υ/Χ ΔΑΦΝΗΣ 20.Λ/Σ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 21.ΑΔΣΕΝ/ΡΟΔΟΥ:
 32. έξι (6) μόρια.
 33. Τέταρτη Κατηγορία:
 34. 1.Λ/Σ ΑΛΟΝΗΣΟΥ 2.Υ/Χ ΥΔΡΑΣ 3.Λ/Χ ΣΠΕΤΣΩΝ 4.Υ/Χ ΙΘΑΚΗΣ 5.Λ/Σ ΣΑΜΗΣ 6.Λ/Χ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7.Λ/Σ ΚΥΘΝΟΥ 8.Λ/Σ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 9.Λ/Σ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 10.Λ/Χ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ 11.Λ/Σ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 12.Λ/Σ ΠΟΡΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ 13.Λ/Σ ΓΑΥΡΙΟΥ 14.Υ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ 15.Υ/Χ ΣΚΙΑΘΟΥ 16.Υ/Χ Ν.ΒΟΙΩΝ 17.Λ/Σ ΚΕΑΣ 18.Λ/Χ ΑΝΔΡΟΥ 19.Υ/Χ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 20.Λ/Σ ΝΥΔΡΙΟΥ 21.Λ/Σ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 22.Λ/Σ ΔΥΡΟΥ 23.
 35. Λ/Σ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ:
 36. πέντε (5) μόρια.
 37. Πέμπτη Κατηγορία:
 38. 1.Κ.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ 2.Λ/Χ ΛΑΥΡΙΟΥ 3.Λ/Χ ΑΙΓΙΝΑΣ 4.Υ/Χ ΚΥΜΗΣ 5.Λ/Χ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 6.Λ/Σ ΠΑΡΓΑΣ 7.Λ/Σ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 8.Υ/Χ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 9.Κ.Λ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10.Υ/Χ ΠΟΡΟΥ 11.Λ/Σ ΠΡΙΝΟΥ 12.Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 13.Υ/Χ ΛΑΓΟΥΣ 14.Λ/Σ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 15.ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 16.Λ/Σ ΑΒΔΗΡΩΝ 17.Λ/Χ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 18.Λ/Σ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 19.Λ/Σ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 20.Λ/Σ Ν.ΣΤΥΡΩΝ 21.Λ/Σ Χ. ΣΦΑΚΙΩΝ 22.Λ/Σ Κ. ΛΙΜΕΝΩΝ 23.Λ/Σ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 24.ΑΔΣΕΝ/ΧΙΟΥ 25.ΑΔΣΕΝ / ΥΔΡΑΣ 26.ΑΔΣΕΝ / ΣΥΡΟΥ:
 39. τέσσερα (4) μόρια.
 40. Έκτη Κατηγορία:
 41. 1.Λ/Σ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2.Λ/Σ ΑΣΤΑΚΟΥ 3.Υ/Χ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4.Κ.Λ. ΠΑΤΡΩΝ 5.Υ/Χ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 6.Υ/Χ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 7.Λ/Χ ΠΥΛΟΥ 8.Λ/Σ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 9.Λ/Χ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10.Λ/Σ ΚΟΡΩΝΗΣ 11.Λ/Σ ΑΣΤΡΟΥΣ 12.Λ/Χ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 13.Λ/Σ ΤΟΛΟΥ 14.Υ/Χ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ 15.Λ/Σ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 16.Λ/Σ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 17.Λ/Σ ΜΕΘΑΝΩΝ 18.Λ/Σ ΠΑΛ.
 42. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 19.Λ/Χ ΙΣΘΜΙΑΣ 20.Λ/Χ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 21.Λ/Σ ΚΙΑΤΟΥ 22.Υ/Χ ΑΙΓΙΟΥ 23.Υ/Χ ΙΤΕΑΣ 24.Λ/Σ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ 25.Υ/Χ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 26.Λ/Σ ΠΑΛ.
 43. ΦΩΚΑΙΑΣ 27.Υ/Χ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 28.Λ/Σ ΛΑΡΥΜΝΑΣ 29.Λ/Σ ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 30.Υ/Χ ΣΚΑΛΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 31.Λ/Χ ΑΙΔΗΨΟΥ 32.Λ/Σ ΩΡΕΩΝ 33.Λ/Σ ΑΓ.
 44. ΚΩΝ/ΝΟΥ 34.Υ/Χ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 35.Λ/Σ ΓΛΥΦΑΣ 36.Κ.Λ. ΒΟΛΟΥ 37.Λ/Σ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 38.Λ/Σ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ 39.Λ/Σ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 40.Κ.Λ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 41.Λ/Σ ΣΤΑΥΡΟΥ 42.Λ/Σ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 43.Κ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ 44.Λ/Σ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 45.Λ/Σ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 46.Κ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 47.Λ/Χ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 48.Κ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ 49.Λ/Σ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 50.Λ/Σ ΑΓ.
 45. ΓΑΛΗΝΗΣ 51.Λ/Σ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 52.Λ/Χ ΑΓ.
 46. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53.Λ/Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 54.Υ/Χ ΣΗΤΕΙΑΣ 55.Λ/Σ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 56.Λ/Σ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 57.Λ/Σ ΠΑΛΟΥΚΙΟΥ 58.Λ/Σ ΠΕΤΡΙΩΝ 59.Λ/Σ ΠΕΥΚΙΟΥ 60.Λ/Σ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 61.Λ/Σ ΑΚΡΑΤΑΣ 62.
 47. Λ/Σ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟΥ 63.ΑΔΣΕΝ/ΚΥΜΗΣ 64.ΑΔΣΕΝ/ΚΕΦ/ΝΙΑΣ 65.ΑΔΣΕΝ/ΠΡΕΒΕΖΑΣ 66.Κ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 67.Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ:
 48. τρία (3) μόρια.
 49. Έβδομη Κατηγορία:
 50. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, Υπηρεσίες Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όλες οι λοιπές σχολές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης Εμπορικού Ναυτικού, Δημόσια Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού και οι λοιπές Υπηρεσίες του ΥΕΝ που δεν αναφέρονται ειδικά στις προηγούμενες κατηγορίες:
 51. δύο (2) μόρια.
 52. Το προσωπικό που υπηρετεί σε περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων Δημοσίας Τάξης και Εθνικής Άμυνας λαμβάνει τα μόρια της πλησιέστερης Λιμενικής Αρχής Το προσωπικό των εν ενεργεία περιπολικών σκαφών που έχουν διατεθεί στις ανωτέρω κατηγορίες Λιμενικών Αρχών λαμβάνει δύο (2) επιπλέον μόρια από τα προβλεπόμενα στην οικεία κατηγορία, ενώ το προσωπικό των εν ενεργεία πλωτών τύπου ΑΒΕΚΙΝG λαμβάνει τρία (3) επιπλέον μόρια από αυτά που προβλέπονται στην έδρα της Λιμενικής Αρχής όπου εδρεύει.
 53. Το ιπτάμενο προσωπικό της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων (Υ.Ε.Μ.) και το επιχειρησιακό προσωπικό που υπηρετεί στην Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) λαμβάνει πέντε (5) επιπλέον μόρια από τα προβλεπόμενα στην οικεία κατηγορία.
 54. Τέλος το προσωπικό των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ λαμβάνει ένα (1) επιπλέον μόριο από τα προβλεπόμενα στην οικεία κατηγορία της Λιμενικής Αρχής που υπηρετεί, ενώ το προσωπικό των εν λόγω Κλιμακίων, που υπηρετεί στις Λιμενικές Αρχές του Ανατολικού Αιγαίου και Βορείου Ιονίου λαμβάνει ένα (1) επιπλέον μόριο.
 55. Προκειμένου για ειδικότητες προσωπικού, που υπηρετεί στα εν ενεργεία πλωτά η εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων για μεταθέσεις σε κενούμενες θέσεις υπηρεσιών ξηράς εφαρμόζεται, εφόσον το προσωπικό των ειδικοτήτων αυτών επαρκεί για την πλήρωση των προβλεπομένων οργανικών θέσεων στα πλωτά μέσα.
 56. Σε περίπτωση ίδρυσης νέας Λιμενικής Αρχής αυτή κατατάσσεται σε κάποια από τις προαναφερθείσες κατηγορίες με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.
 57. Μετάταξη κάποιας Λιμενικής Αρχής σε άλλη κατηγορία θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο εφόσον σοβαροί λόγοι δικαιολογούν την ενέργεια αυτή.
2.  
  Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων στελεχών ΛΣ του ιδίου βαθμού, ικανοποιείται κατά σειρά προτεραιότητας ο αρχαιότερος
3.  
  Μεταξύ εγγάμων στελεχών του Λ.Σ. η συνυπηρέτηση είναι υποχρεωτική, εφόσον στην Υπηρεσία που μετακινείται ο/η σύζυγος υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις για τον βαθμό και την ειδικότητα του/της συζύγου του αντιστοίχως.
4.  
  Στέλεχος ΛΣ που έχει την επιμέλεια παιδιού με ειδικές ανάγκες εξαιρείται της εφαρμογής των αντικειμενικών κριτηρίων και υπηρετεί υποχρεωτικά σε Υπηρεσία της προτίμησής του και σε θέση ανάλογη των προσόντων του, μετά σύμφωνη γνώμη του οικείου Συμβουλίου Μεταθέσεων
5.  
  Δεν λαμβάνονται μόρια για διαστήματα μετεκπαιδεύσεων σε εσωτερικό και εξωτερικό καθώς και κατά τη διάρκεια υπηρεσίας στο εξωτερικό λόγω τοποθέτησης
6.  
  Στέλεχος Λ.Σ. που υπηρετεί στον τόπο επιλογής του λαμβάνει ένα (1) μόριο λιγότερο από αυτά που προβλέπονται στην οικεία κατηγορία που εντάσσεται η ως άνω Υπηρεσία.
Άρθρο 4 "Διαπίστωση Κριτηρίων."
1.  
  Στο εξής, από της ονομασίας κάθε Αξιωματικού, Υπαξιωματικού, Λιμενοφύλακα ή οποτεδήποτε ζητηθεί από την Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος και μέσα σε τακτή προθεσμία μετά την δημοσίευση του παρόντος, υποχρεούται το υπηρετούν προσωπικό Λ.Σ. να υποβάλλει σ αυτή τα απαραίτητα παραστατικά-δικαιολογητικά, καθώς και υπεύθυνη δήλωση (ν.1599/86) με αναφορά στα κατά περίπτωση κριτήρια του άρθρου 3 του παρόντος.
2.  
  Εφόσον μεταβληθούν τα στοιχεία του περιεχομένου της παραπάνω δήλωσης υποχρεούται το στέλεχος ΛΣ αμέσως με νέα δήλωσή του, επισυνάπτοντας τα σχετικά παραστατικά, να ενημερώσει σχετικά την ΔΠΛΣ
3.  
  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα στην Υπηρεσία στοιχεία και απαιτείται επιβεβαίωση, καλείται, πέραν του πειθαρχικού μέρους, εγγράφως το στέλεχος ΛΣ μέσα σε τακτή προθεσμία να υποβάλλει συμπληρωματικά διευκρινιστικά στοιχεία
Άρθρο 5 "Αρμόδια Όργανα για μεταθέσεις και προσφυγές."
1.  
  Για την πραγματοποίηση τακτικών ή και έκτακτων μεταθέσεων η λήψη των σχετικών αποφάσεων και έκδοση των αντίστοιχων διαταγών γίνεται ως εξής:
 1. Μεταθέσεις Ανωτάτων Αξιωματικών, μετά από πρόταση του Αρχηγού ΛΣ, αποφασίζονται από τον Υπουργό Ε.Ν. και διατάσσονται επίσης από αυτόν.
 2. Μεταθέσεις Ανωτέρων, Κατωτέρων Αξιωματικών ΛΣ - Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων σε οποιαδήποτε θέση αποφασίζονται από το Συμβούλιο Μεταθέσεων το οποίο αποτελείται από τους:
 3. Α Υπαρχηγό ΛΣ, Διευθυντή Προσωπικού και Προσωπάρχη ΛΣ, μετά ψήφου.
 4. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί ο Εισηγητής του αρμοδίου Γραφείου.
 5. Οι διαταγές μεταθέσεων Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξιωματικών ΛΣ σε θέση Προϊσταμένου Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας υπογράφονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.
 6. Οι λοιπές μεταθέσεις προσωπικού ΛΣ υπογράφονται από τον Αρχηγό ΛΣ.
2.  
  Οι αποφάσεις του ανωτέρω Συμβουλίου Μεταθέσεων, είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό Ε.Ν. και τον Αρχηγό ΛΣ.
3.  
  Οι αιτήσεις ακύρωσης τροποποίησης ή αναστολής των μεταθέσεων των Ανωτέρων, Κατωτέρων Αξιωματικών ΛΣ - Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων που αποφασίζει το ανωτέρω Συμβούλιο Μεταθέσεων εξετάζονται από το Συμβούλιο Εξέτασης των προσφυγών το οποίο αποτελείται από τους: Αρχηγό ΛΣ, Β Υπαρχηγό ΛΣ, τον Αρχαιότερο Κλαδάρχη Αρχιπλοίαρχο ΛΣ, τον Κλαδάρχη Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας ΛΣ και τον Διευθυντή Προσωπικού ΛΣ μετά ψήφου. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί ο Εισηγητής του αρμοδίου Γραφείου.
Άρθρο 6 "Χρόνος υποβολής και εκδίκασης προσφυγών."
1.  
  Οι διαταγές μετάθεσης κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους με αποδεικτικό. Κάθε μετατιθέμενος δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη της κοινοποιήσεως να υποβάλει ιεραρχικά αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσης μετάθεσης, αιτιολογημένη και στοιχειοθετημένη.
2.  
  Το αρμόδιο Συμβούλιο για την εκδίκαση προσφυγών ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής μεταθέσεων συνέρχεται και αποφασίζει το αργότερο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την υποβολή της σχετικής αίτησης του προσφεύγοντος
3.  
  Η υποβολή της αίτησης προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της μετάθεσης μέχρι να κοινοποιηθεί στον προσφεύγοντα με αποδεικτικό ή απάντηση επί του αιτήματος του. Νέα αίτηση δεν γίνεται δεκτή.
4.  
  Η αναστολή μετάθεσης δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής διαταγής αναστολής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 7 "Κατηγορίες Μεταθέσεων."
1.  
  Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες
2.  
  Οι τακτικές μεταθέσεις γίνονται μία (1) φορά το χρόνο με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 του παρόντος
3.  
  Οι έκτακτες μεταθέσεις διατάσσονται οποτεδήποτε, εφόσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος ΠΔ
Άρθρο 8 "Τακτικές Μεταθέσεις."
1.  
  Οι τακτικές μεταθέσεις ενεργούνται υποχρεωτικά μετά τη συμπλήρωση δύο (2) ετών παραμονής σε υπηρεσία της πρώτης κατηγορίας, τριών (3) σε υπηρεσία της δεύτερης και τρίτης, πέντε (5) σε υπηρεσία της τέταρτης και πέμπτης, και έξι (6) σε υπηρεσία της έκτης και έβδομης. Ο ανωτέρω χρόνος μπορεί να παραταθεί για τις κατηγορίες πρώτη μέχρι και πέμπτη, εφόσον οι υπηρετούντες σε αυτές δεν επιθυμούν να μετακινηθούν μέχρι έξι (6) έτη. Μετά τα έξι (6) έτη ο ανωτέρω χρόνος μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) ακόμα έτη, ή και περισσότερο, μετά σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Μεταθέσεων, στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν μόρια να υπηρετήσουν σ αυτές και οι ίδιοι οι υπηρετούντες δηλώνουν ειδικούς σοβαρούς λόγους περί της παραμονής τους καθώς και στις περιπτώσεις εκείνες που ιδιαίτεροι υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν την παραμονή σε εξειδικευμένες θέσεις που κατέχουν λόγω τυπικών και ουσιαστικών προσόντων (όπως πτυχία, διπλώματα, μετεκπαιδεύσεις). Ανεξάρτητα των ανωτέρω, εάν κατά την εφαρμογή του παρόντος, ο αριθμός των κενουμένων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων θέσεων υπερβαίνει το ποσοστό 50% του συνολικού αριθμού θέσεων του υπηρετούντος προσωπικού σε Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, στα εν ενεργεία πλωτά ΛΣ και εναέρια μέσα, η ΔΠΛΣ μετά αιτιολογημένη πρότασή της προς το Συμβούλιο Μεταθέσεων και μετά σύμφωνη γνώμη αυτού, καλύπτει σταδιακά και μέσα σε μία τριετία από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, τις κενούμενες θέσεις.
2.  
  Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας των Αξιωματικών ΛΣ, ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους διανύεται σε υπηρεσίες του εξωτερικού ορίζεται σε 24 μήνες, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους 36 μήνες. Στο χρόνο αυτό δεν συνυπολογίζονται διαστήματα παραμονής στην αλλοδαπή για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και εκτέλεση υπηρεσίας. Ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας δεν υπολογίζεται για απόκτηση μορίων.
Άρθρο 9 "Έκτακτες Μεταθέσεις."
1.  
  Έκτακτες μεταθέσεις είναι δυνατόν να ενεργούνται μετά από απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου στις εξής περιπτώσεις:
 1. Λόγω προαγωγής Αξιωματικού ή κατάργησης της υπηρεσίας όπου αυτός υπηρετεί, λαμβανομένου υπόψη των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος
 2. Για λόγους υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του και εφόσον η πάθηση αφορά δυσίατο νόσημα και αποδεδειγμένα στον τόπο όπου υπηρετεί δεν υπάρχει η αναγκαία υγειονομική και νοσοκομειακή υποδομή για την αντιμετώπιση του νοσήματος.
 3. Τα ανωτέρω πιστοποιούνται κατ έτος για μεν το προσωπικό του ΛΣ από την ΑΝΥΕ για δε τα μέλη των οικογενειών τους από επίσημη βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου.
 4. Μόλις εκλείψουν οι λόγοι υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τη ΔΠΛΣ.
 5. Η αίτηση μετάθεσης για λόγους υγείας υποβάλλεται οποτεδήποτε προκύψει το πρόβλημα και εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται διαταγή μεταθέσεως και υλοποιείται εντός μηνός από τότε που γνωστοποιήθηκε στη ΔΠΛΣ.
 6. Μετά από διαπίστωση σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος ή τέλεσης και δίωξης για ποινικό αδίκημα όπως:
 7. της υπεξαίρεσης, απιστίας, απάτης σε βάρος του Δημοσίου, δωροδοκίας, παράβαση καθήκοντος, παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας και παράβασης του Νόμου «Περί ναρκωτικών»
 8. Λόγω δημιουργίας νέας θέσης ή εκκένωσης οργανικής θέσης σε άλλη υπηρεσία
 9. Λόγω του Φύλλου Ποιότητος που συντάχθηκε από Προϊστάμενο υπό τις διαταγές του οποίου ακόμη υπηρετεί και κρίθηκε ως «Παραμένων στον αυτό βαθμό» κατά την ακριβώς προηγούμενη τακτική ετήσια κρίση
 10. Λόγω αίτησης των ιδίων των ενδιαφερομένων, στην περίπτωση αμοιβαίας μετάθεσης μεταξύ αυτών, εφόσον στη συγκεκριμένη θέση υπηρετούν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι βάσει αντικειμενικών κριτηρίων για κάλυψη των σχετικών θέσεων.
 11. Επίσης υπηρετούντες τουλάχιστον δύο (2) χρόνια σε συγκεκριμένη θέση εκτός πρώτης κατηγορίας μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μόνο για τη θέση του τόπου επιλογής τους.
 12. Η ικανοποίηση του αιτήματος θα γίνεται μόνο στην περίπτωση εκείνη που δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος βάσει αντικειμενικών κριτηρίων ο οποίος έχει συμπληρώσει τον ανώτατο χρόνο παραμονής ανάλογα με την κατηγορία της υπηρεσίας που υπηρετεί και επιθυμεί να καλύψει την σχετική θέση.
Άρθρο 10 "Διαδικασία Μεταθέσεων"
1.  
  Εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους δηλώνουν υποχρεωτικά όσοι από το προσωπικό Λ.Σ. συμπληρώνουν κατά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους τον κατά περίπτωση ανώτατο χρόνο παραμονής ανάλογα με την κατηγορία όπου υπάγεται η υπηρεσία τους, εάν επιθυμούν ή όχι να παραμείνουν στην υπηρεσία που υπηρετούν.
2.  
  Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος κοινοποιούνται στο σύνολο των υπηρεσιών που υπηρετεί προσωπικό Λ.Σ. οι πίνακες των θέσεων που κατά βαθμό - ειδικότητα προσφέρονται σε κάθε Λιμενική Αρχή ή Υπηρεσία σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του παρόντα για κάλυψη με τις αμέσως επόμενες τακτικές μεταθέσεις.
3.  
  Εντός του μηνός Φεβρουαρίου του ιδίου έτους υποχρεωτικά όσοι από το προσωπικό Λ.Σ. συμπληρώνουν κατά το τρέχον εξάμηνο τον προβλεπόμενο κατά περίπτωση χρόνο παραμονής ανάλογα με την κατηγορία της υπηρεσίας που υπηρετούν δηλώνουν τον τόπο επιλογής καθώς και δύο εναλλακτικούς τόπους.
4.  
  Η Υπηρεσία με βάση τον αριθμό των μορίων των αντικειμενικών κριτηρίων που συγκεντρώνει ο κάθε ενδιαφερόμενος, επεξεργάζεται τις αιτήσεις και καταρτίζει ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, για εισήγηση στο Συμβούλιο Μεταθέσεων. Οι θέσεις που δεν θα καλυφθούν λόγω μη ύπαρξης ενδιαφερομένων γι αυτές καλύπτονται υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα από τον πίνακα των μετατιθεμένων αρχής γενομένης από εκείνες της πρώτης κατηγορίας Λιμενικών Αρχών με την σειρά που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος από στελέχη Λ.Σ. που συγκεντρώνουν τα λιγότερα μόρια.
5.  
  Οι ανωτέρω πίνακες, κατά μήνα Απρίλιο του ίδιου έτους εισάγονται στο Συμβούλιο Μεταθέσεων, ώστε κατά τον μήνα Μάιο να είναι έτοιμες οι σχετικές Αποφάσεις, οι οποίες εντός του μηνός Ιουνίου υλοποιούνται με την έκδοση αντίστοιχων διαταγών μεταθέσεων και εκτελούνται υποχρεωτικά μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου
6.  
  Της ανωτέρω διαδικασίας εξαιρούνται οι μεταθέσεις όλων των Ανωτάτων Αξιωματικών που αποφασίζονται και διατάσσονται από τον Υπουργό Ε.Ν. μετά από σχετική εισήγηση του Αρχηγού Λ.Σ. Επίσης από την εφαρμογή του συστήματος των μορίων εξαιρείται η κάλυψη των θέσεων των προϊσταμένων των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΕΝ, πλην Λιμενικών Σταθμών καθώς και των θέσεων Υπηρεσιών εξωτερικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 11 "Αποσπάσεις"
1.  
  Αποσπάσεις στρατιωτικού προσωπικού ΛΣ γίνονται στις ακόλουθες μόνο περιπτώσεις:
 1. Για αναπλήρωση κωλυομένου Προϊσταμένου Υπηρεσίας, μέχρι τρεις (3) μήνες
 2. Για αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών άλλης Υπηρεσίας μέχρι τρεις (3) μήνες
 3. Για συγκρότηση Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων ή Έρευνας ή Δίωξης Εγκλημάτων, μέχρι τρεις (3) μήνες
 4. Για εκπαίδευση / μετεκπαίδευση στελεχών, μέχρι δώδεκα (12) μήνες
 5. Για σοβαρούς λόγους υγείας του ίδιου ή μέλους της οικογενείας του μέχρι δύο (2) μήνες μετά από αίτησή του και υποβολή σχετικής επίσημης βεβαίωσης Κρατικού Νοσοκομείου
2.  
  Οι αποσπάσεις αποφασίζονται ή διατάσσονται για μεν τους Ανώτατους Αξιωματικούς από τον Υπουργό Ε.Ν., ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού ΛΣ, για δε το υπόλοιπο, ανεξαρτήτως βαθμού, προσωπικό από τον Αρχηγό ΛΣ, μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Υπηρεσίας.
3.  
  Παράταση ή ανανέωση απόσπασης των περιπτώσεων α - β - γ, για διάστημα πέραν του τριμήνου επιτρέπονται μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης των ιδίων των αποσπασμένων και μέχρι χρονικού διαστήματος εννέα (9) μηνών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Άρθρο 12
1.  
  Οι προσωρινές μετακινήσεις γίνονται για αντιμετώπιση έκτακτων - σοβαρών επειγουσών αναγκών και μπορούν να διαρκούν μόνο μέχρι ένα (1) μήνα το πολύ
2.  
  Οι προσωρινές μετακινήσεις διακρίνονται σε ΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ όταν αφορούν μεμονωμένα στελέχη και σε ΜΕΤΑΣΤΑΘΜΕΥΣΕΙΣ όταν αφορούν ένα (1) συγκροτημένο οργανικό σύνολο (πλοία - αεροσκάφη - στελέχη) προοριζόμενο για εκτέλεση συγκεκριμένης αποστολής
3.  
  Όταν εκτελούνται ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, εντός περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής - Υπηρεσίας στην οποία ανήκουν οι μετακινούμενοι, οι μετακινήσεις διατάσσονται από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής - Υπηρεσίας αυτής, σε κάθε δε άλλη περίπτωση από τον Αρχηγό ΛΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Άρθρο 13 "Φύλλο Πορείας"
1.  
  Το προσωπικό του ΛΣ σε κάθε περίπτωση μετάθεσης, απόσπασης ή μετακίνησης εφοδιάζεται από την Υπηρεσία του με φύλλο πορείας, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της σχετικής διαταγής, σκοπός και χρόνος απόσπασης ή μετακίνησης, τόπος ή Υπηρεσία μετάβασης και άλλα υπηρεσιακά στοιχεία σύμφωνα με τον τύπο του Φ.Π.
2.  
  Στο φύλλο πορείας των μετατιθεμένων, αναγράφονται επίσης τα ονοματεπώνυμα των μελών οικογενείας που τους ακολουθούν και για τα οποία δικαιούνται οδοιπορικά ή άλλα έξοδα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
3.  
  Τα φύλλα πορείας του μετατιθέμενου, αποσπώμενου ή μετακινούμενου προσωπικού θεωρούνται για την αναχώρηση και την άφιξη ή επάνοδο, από την αρμόδια Υπηρεσία του τόπου αναχώρησης και του τόπου μετάβασης
4.  
  Δεν απαιτείται θεώρηση φύλλου πορείας όταν προσωπικό του ΛΣ μετακινείται αυθημερόν για εκτέλεση υπηρεσίας ή μεταβαίνει στο εξωτερικό όπου δεν υπάρχει Προξενική Λιμενική Αρχή
5.  
  Οι μετατιθέμενοι διαγράφονται από την Υπηρεσία από την οποία μετατίθενται, την ημερομηνία της αναχώρησής τους από αυτήν. Από την ημερομηνία αυτή θεωρείται ότι εγγράφονται στη δύναμη της νέας Υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τον χρόνο της παρουσίασής τους σ αυτή.
6.  
  Οι μετατιθέμενοι σε Υπηρεσία του εξωτερικού, διαγράφονται από την παλαιά τους Υπηρεσία την ημερομηνία αναχώρησής τους και εγγράφονται στη νέα τους Υπηρεσία, την ημερομηνία παρουσίασής τους
7.  
  Για την αναχώρηση ή παρουσίαση των μετατιθέμενων, οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες ενημερώνονται εγγράφως, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 14 "Χρόνοι - Προθεσμίες"
1.  
  Κάθε μετατιθέμενος από μία Υπηρεσία, οφείλει προηγουμένως να έχει παραδώσει με κάθε λεπτομέρεια τα καθήκοντά του στον αντικαταστάτη του, να έχει υπογράψει όλα τα πρωτόκολλα παραδόσεως / παραλαβής, ως και κάθε έγγραφο που απαιτεί κύρωση με την υπογραφή του
2.  
  Οι Αξιωματικοί - Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικοί - Λιμενοφύλακες, που μετακινούνται με Φύλλο Πορείας, είναι υποχρεωμένοι να αναχωρήσουν για τον προορισμό τους στο καθοριζόμενο χρονικό διάστημα και μετά την άφιξη στον τόπο της έδρας της μονάδος προορισμού, να παρουσιασθούν σε εκείνη επίσης εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Το συνολικό διάστημα μετακινήσεως καθορίζεται με σχετική πάγια διαταγή και αναλόγως των περιπτώσεων.
3.  
  Εάν για οποιονδήποτε λόγο, όπως έλλειψη συγκοινωνιακών μέσων ή ασθένεια, διακοπεί η κίνηση οποιουδήποτε μετακινουμένου με Φύλλο Πορείας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις καθοριζόμενες προθεσμίες, αυτός έχει την υποχρέωση να κάμει ειδική θεώρηση του Φύλλου Πορείας του για το γεγονός αυτό και να ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία του
4.  
  Μεταθέσεις δεν διατάσσονται ή αναστέλλονται και σε περίπτωση που χορηγηθεί Φ.Π. ο μετατιθέμενος δεν υποχρεούται στην παραλαβή του, στις εξής περιπτώσεις:.
 1. Από της προκηρύξεως Γενικών Εκλογών ή δημοψηφίσματος και μέχρι την πέμπτη ημέρα από την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία
 2. Από την 20η Δεκεμβρίου μέχρι την 10η Ιανουαρίου και από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι την Κυριακή του Θωμά εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι με αίτησή τους επικαλούμενοι σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους επιθυμούν άμεσα την εκτέλεση της εκκρεμούσας μετάθεσης
Άρθρο 15
1.  
  Δαπάνες 1.Οι μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις προσωπικού ΛΣ, πραγματοποιούνται με δαπάνες του Δημοσίου. 2.Το προσωπικό Λ.Σ. της περίπτωσης 1στ του άρθρου 9 και εφόσον δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο στην παρ.1 του άρθρου 8 ανώτατο χρόνο παραμονής στην υπηρεσία που υπηρετεί δεν δικαιούται οδοιπορικών εξόδων εκτός αν ειδικοί λόγοι συνηγορούν στην λήψη οπότε το θέμα παραπέμπεται στο Συμβούλιο Μεταθέσεων το οποίο εξετάζει κατά περίπτωση και αποφαίνεται σχετικά.
Άρθρο 16 "Τελικές Διατάξεις"
1.  
  Κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται σε θέματα μεταθέσεων ή αποσπάσεων προσωπικού ΛΣ καταργείται
2.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 2329/1995 (172 Α΄).
 • Το άρθρο 29 του ν.1558/1985 (137 Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (154 Α΄) και το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 (38 Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις αριθ.85/98 και 577/98 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-12-17 Μεταθέσεις - Αποσπάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/278
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις 1995/2329 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997