Μετατροπή του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ. σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του καταστατικού της.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1 "Επωνυμία - Εποπτεία - Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται ανώνυμη Εταιρεία δια μετατροπής του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών»
2.  
  Η εταιρική επωνυμία της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας ορίζεται: «Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» και σε συντομογραφία «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.». Τα στοιχεία Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. αποτελούν διακριτικό τίτλο της παρούσης Εταιρείας, απαγορευομένης της χρήσης αυτού ως εταιρικής επωνυμίας, σήματος ή τίτλου από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
3.  
  Για τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας δύναται να αναγράφεται μεταφρασμένη στην οικεία ξένη γλώσσα
4.  
  Η Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό της και με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως Εταιρείας που ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφελείας.
5.  
  Η Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων Εταιρειών και του Ν. 2414/1996 περί εκσυγχρονισμού των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιηθέντες ισχύουν.
6.  
  Οι καταχωρήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες Εταιρείες γίνονται στο μητρώο της παρ. 8 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου).
Article 2
1.  
  Έδρα Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής
Article 3 "Διάρκεια"
1.  
  Η διάρκεια της ανώνυμης Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, αρχομένη από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας
Article 4 "Σκοπός Σκοπός της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. είναι:"
1.  
  Η διοίκηση, διαχείριση και καλή λειτουργία της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, με σκοπό την επωφελέστερη για την παραγωγή και την κατανάλωση διακίνηση, εμφάνιση, τυποποίηση, εμπορία κ.λπ., οπωροκηπευτικών, κρεάτων και γενικότερα αγροτικών προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων, στην εσωτερική αγορά, τηρουμένων των κανόνων εμπορίας και ποιοτικών προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά. Η εκμίσθωση, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των καταστημάτων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών της που συνδέονται με τη διακίνηση, διαλογή, συσκευασία, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία, στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις χονδρικής εμπορίας οπωροκηπευτικών, κρεάτων και γενικότερα αγροτικών προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων, στις Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις της χώρας και σε ομάδες παραγωγών, έναντι μισθώματος ή άλλου αναλόγου τιμήματος.
3.  
  Η εκμίσθωση, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, Τράπεζες και βοηθητικές επιχειρήσεις (εστιατορίων, κουρείων, αναψυκτηρίων, αντλιών βενζίνης, κ.λπ.) οποιοδήποτε χώρων επιλέξει η ίδια, ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ανάγκες της αγοράς, έναντι μισθώματος ή άλλου αναλόγου τιμήματος.
4.  
  Η καθ’ οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο υποβοήθηση και συμβολή στη δημιουργία δυναμικών επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας οπωροκηπευτικών, κρεάτων και γενικότερα αγροτικών προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων, που θα επιχειρούν στο χώρο της Αγοράς στα πλαίσια της νομοθεσίας για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού
5.  
  Η ανάπτυξη και όπου απαιτείται δημιουργία της κατάλληλης τεχνικής υποδομής για την εκπλήρωση των σκοπών της, την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της, ώστε να διαμορφώσει στο χώρο της ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις άσκησης του χονδρεμπορίου οπωροκηπευτικών, κρεάτων και γενικότερα αγροτικών προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων, προς όφελος, τόσο του παραγωγού, όσο και του καταναλωτή
6.  
  Η σύσταση θυγατρικών Εταιρειών ή η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά επιδιώκουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς και η συνεργασία με τις παραπάνω επιχειρήσεις, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης
7.  
  Η αγορά οικοπεδικών εκτάσεων, κτισμάτων και η δημιουργία εγκαταστάσεων για ίδρυση και λειτουργία κεντρικών και τοπικών αγορών
8.  
  Η καθ’ οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο υποβοήθηση και συμβολή στην ανάπτυξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων, Συνεταιριστικών Οργανώσεων και ομάδων παραγωγών που εδρεύουν στο χώρο της Αγοράς
9.  
  Η συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν σκοπό την προώθηση των θεμάτων που άπτονται των σκοπών της Εταιρείας, είτε σε εθνικό, είτε σε ευρωπαϊκό, είτε τέλος, σε παγκόσμιο επίπεδο
10.  
  Η οργάνωση της κατάλληλης ερευνητικής υποδομής για την εκπόνηση πάσης φύσεως ερευνών και μελετών για θέματα που άπτοντα του αντικειμένου της, για λογαριασμό της ιδίας ή για λογαριασμό τρίτων επ’ αμοιβή. Η παροχή επ’ αμοιβή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στον τομέα του χονδρεμπορίου οπωροκηπευτικών, κρεάτων και γενικότερα των αγροτικών προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων.
12.  
  Η μέριμνα και πρόνοια για τη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε αυτήν
13.  
  Και τέλος, η ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας προς διενέργεια κάθε υλικής πράξης και κατάρτιση κάθε δικαιοπραξίας που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της Εταιρείας
Article 5 "Μετοχικό Κεφάλαιο"
1.  
  Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Ο.Κ.Α.Α. αποτελείται από το ποσόν των 50.000.000 δρχ. εκ των χρηματικών διαθεσίμων (αποθεματικού) της Ο.Κ.Α.Α.
2.  
  Μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, που μπορεί να παραταθεί με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας ήτοι:
 1. Τα κινητά πράγματα που ανήκουν στην κυριότητα του ΟΚΑΑ και
 2. Τα δικαιώματα διαχείρισης και διοίκησης όλης της εκτάσεως στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής, όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Β.Δ. 143/63 (ΦΕΚ 33Α΄) «περί οργανώσεως της λειτουργίας της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών» καθώς και τα δικαιώματα διαχείρισης και διοίκησης των επί της ως άνω έκτασης κτισμάτων και εγκαταστάσεων (Β.Δ. 304/19/ 30.5.1964), ως αυτά απεικονίζονται στον Ισολογισμό, που συντάσσεται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θ’ αποτελέσουν εισφορά σε είδος για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
3.  
  Η εξακρίβωση της αξίας της ως άνω εισοφράς θα γίνει μετά από γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής εμπειργνωμόνων του άρθρου του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει με βάση της τρέχουσες αξίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από την προσφορότερη και πλέον δόκιμη μέθοδο της λογιστικής. Η καθαρή θέση που θα προκύψει, σύμφωνα με το Π.Δ. 1123/1980 θα αποτελεί το ποσό κατά το οποίο θ’ αυξηθεί ανάλογα το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
4.  
  Η επιτροπή της παρ. 3 του παρόντος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η αποζημίωση των μελών της επιτροπής και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η επιτροπή μέσα στην οριζόμενη προθεσμία υποβάλλει έκθεση εκτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και της προκύπτουσας καθαρής θέσης της ΚΑΑ Α.Ε., βάσει των συντεταγμένων οικονομικών καταστάσεων, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή, με ειδική απόφασή του, βεβαιώνει το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τροποποιεί το άρθρο 5 του καταστατικού της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας υποβάλλει την παραπάνω απόφασή του στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Γεωργίας για την έγκρισή της με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των εν λόγω Υπουργών. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τις αναπροσαρμοσμένες οικονομικές καταστάσεις.
Article 6 "Μετοχές"
1.  
  Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. αποτελείται από εκατό (100) ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές ονομαστικής αξίας 500.000 δρχ. η κάθε μία, οι οποίες θα εκδοθούν στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου.
2.  
  Σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου εκδίδονται νέες μετοχές που είναι ονομαστικές και αδιαίρετες
3.  
  Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου ειδικώς οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές αυτές μπορούν να τεθούν με μηχανικό μέσο. Κάθε τίτλος δύναται να παριστά πλείονες της μίας μετοχής, όπως ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4.  
  Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση
Article 7 "Μέτοχοι"
1.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο, ως μέτοχος της Εταιρείας, αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα, σύμφωνα με το νόμο, την εξουσία άσκησης των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί ανωνύμων Εταιρειών, το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου
Article 8 "Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου"
1.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. δύναται να αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών.
2.  
  Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ του μετόχου της Εταιρείας. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
3.  
  Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνετα από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
4.  
  Οι σύμφωνα με την παράγραφο 2 - 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού
5.  
  Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
6.  
  Μέσα στο πρώτο δίμηνο από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιήσει ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε ή όχι το κεφάλαιο της αυξήσεως. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική αρχή βεβαιωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού, που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενο στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
Article 9 "Πόροι"
1.  
  Πόροι της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. είναι οι εξής: α) Τα έσοδα από την εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων της. β) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ή εκπλήρωση έργου προς τρίτους. γ) Τα έσοδα από την εκποίηση περιουσιακών της στοιχείων. δ) Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σε αυτό ειδικούς προϋπολογισμούς. ε) Οι ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών. στ) Οι δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών. ζ) Κάθε άλλος πόρος από νόμιμη αιτία.
Article 10
1.  
  Όργανα της Εταιρείας Όργανα της Εταιρείας είναι τα Όργανα Διοίκησης, η Γενική Συνέλευση και οι Ελεγκτές. Όργανα Διοίκησης είναι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος γ) Το Συμβούλιο Διεύθυνσης.
Article 11 "Σύνθεση - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα μέλη και απαρτίζεται από:
 1. Δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στην Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, με το σύστημα της απλής αναλογικής.
 2. Οι εκπρόσωποι αυτοί εκλέγονται, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου ειδοποιηθεί η αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων.
 3. Ένα πρόσωπο που υποδεικνύεται, από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.).
 4. Το υποδεικνυόμενο από την Ο.Κ.Ε. μέλος προέρχονται από φορείς σχετικούς με την Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. και προτείνονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου ειδοποιηθεί η Ο.Κ.Ε. από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
 5. 4 εκπροσώπους του Δημοσίου, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας.
 6. Στους εκπροσώπους του Δημοσίου περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος και ο κατά το άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού Διευθύνων Σύμβουλος.
 7. 2 εκπροσώπους του μετόχου.
 8. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 9. Με την ίδια απόφαση διορίζονται και οι πιο πάνω εκπρόσωποι (των εργαζομένων, της Ο.Κ.Ε.).
2.  
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής
3.  
  Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας
4.  
  Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκε ή αποχώρησε ή απεβίωσε ή εξέλιπε, πριν τη λήξη της θητείας του, αναπληρώνεται, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον έξι εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ., από τον αναπληρωματικό της αντίστοιχης κατηγορίας ή κατά τη σειρά εκλογής με την οποία εκλέχθηκαν, προκειμένου περί εκπροσώπων των εργαζομένων. Η αναπλήρωση γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας του αναπληρωμένου. Μέχρι την αναπλήρωση του ελλείποντος μέλους το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη.
5.  
  Η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
Article 12 "Απαγόρευση ανταγωνισμού - Συγγένεια"
1.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και οι Διευθυντές της Εταιρείας δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του 3ου βαθμού, συμπεριλαμβανομένου
2.  
  Απαγορεύεται, επίσης, να ενεργούν, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως εταίροι ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι Εταιρειών, που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή βρίσκονται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρεία
Article 13 "Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του εκλέγει ως Αντιπρόεδρο ένα από τα μέλη του
2.  
  Η μη εκλογή εκπροσώπων των εργαζομένων και η μη υπόδειξη από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή μέλους της μέσα στην προθεσμία των δύο μηνών δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς τα μέλη αυτά
3.  
  Χρέη γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Εταιρείας που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
Article 14 "Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, σε ημέρες και ώρες που καθορίζει το ίδιο με απόφασή του και εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
2.  
  Με αίτηση τριών (3) τουλάχιστον Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή νόμιμος αναπληρωτής του, κατά το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού, υποχρεούται:
 1. να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο οποτεδήποτε, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και
 2. να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, συνεδρίαση
3.  
  Η πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, επιδίδεται με απόδειξη σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, κατά την εκτίμηση του Προέδρου, η πρόσκληση, στην οποία γίνεται μνεία του κατεπείγοντος, μπορεί να λάβει χώρα και την προηγούμενη της συνεδρίασης.
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος
5.  
  Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες, λαμβάνοντα δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών του
6.  
  Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που υπογράφονται από τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση μέλη και από το γραμματέα. Τα πρακτικά επικυρώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
7.  
  Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή εάν αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
Article 15 "Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, ενώ εποπτεύε και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ειδικότερα τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 1. Καταρτίζει το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.), το υποβάλλει στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Γεωργίας προς έγκριση και το καταθέτει στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπής της.
 2. Καταρτίζει ή αναθεωρεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.), το υποβάλλει στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Γεωργίας και το καταθέτει στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή της.
 3. Προβαίνει σε περιοσμένης έκτασης αναμορφώσεις των Επιχειρησιακών Σχεδίων μετά την έγκρισή τους, με δική της ευθύνη σε επείγουσες περιπτώσεις, εάν το κρίνει αναγκαίο για τη βελτίωση του αποτελέσματος της Εταιρείας
 4. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στους εγκεκριμένους από το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Συμβόλαιο Διαχείρισης στόχους.
 5. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του έτους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Γεωργίας και κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή.
 6. Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας, καθώς και σύστημα δεικτών εξυπηρέτησης και αποτελεσματικότητας
 7. Καταρτίζει, μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον απολογισμό εσόδων - εξόδων, τον ισολογισμό των αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις
 8. Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο
 9. Εισηγείται όλα τα προς συτήζηση από τη Γενική Συνέλευση θέματα
 10. Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών Εταιρειών και τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρίες στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος
 11. Αποφασίζει μέσα στα πλαίσια του Ε.Σ. για την ανάθεση σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μελετών και κατασκευών έργων, καθώς και για την πραγματοποίηση προμηθειών, ύψους άνω των 20.000.000 δραχμών σήμερα, ή άνω του ποσού που θα ορίζει εκάστοτε στο μέλλον, με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
 12. Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών, για την παραίτηση από ασκηθείσες αγωγές, για την άσκηση ενδίκων μέσων ή για παραίτηση από αυτά, για δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, καθώς και για σύναψη δανείων κάθε μορφής, δυναμένης της Εταιρείας να εκχωρεί για την ασφάλειά της, εν όλω ή εν μέρει, προσόδους της Εταιρείας και να παρέχει δικαιώματα υποθήκης ακινήτων της
 13. Αποφασίζει για τη σύναψη δανείων, την παροχή εγγυήσεων, την ανάληψη υποχρεώσεων, την έκδοση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, επιταγών, ομολόγων ή ομολογιών ή άλλων αξιογράφων ή τίτλων για λογαριασμό της Εταιρείας
 14. Αποφασίζει για τη σύσταση εμπραγμάτων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων και την αποδοχή προσωπικών εγγυήσεων προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας από τις συναλλαγές της
 15. Διαμορφώνει τη στρατηγική της Εταιρείας σε σχέση με τον ανταγωνισμό και εγκρίνει τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες ή την κατάρτιση ειδικών συμφωνικών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της στην ελληνική και διεθνή αγορά
 16. Ορίζει με απόφασή του την πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με την εκμίσθωση των καταστημάτων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών της, αλλά και των βοηθητικών χώρων της Εταιρείας, προς της πάσης φύσεως επιχειρήσεις χονδρικής εμπορίας οπωροκηπευτικών, κρεάτων και γενικότερα των αγροτικών προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων, στις Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις της χώρας και σε ομάδες παραγωγών, εγκρίνει το ύψος και τις αυξήσεις στα πάσης φύσεως μισθώματα ή δικαιώματα ή τέλη, όλους τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις των μισθωτικών συμβάσεων, καθώς και κάθε άλλο γενικά θέμα σχετικό με τις μισθώσεις
 17. Αποφασίζει για τη χορήγηση στο προσωπικό αμοιβών επιπλέον αυτών που καθορίζονται στο Συμβόλαιο Διαχείρισης στο πλαίσιο της άσκησης πολιτικής στελεχών ή με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, είτε με τη μορφή επιβράβευσης επιτυχιών, είτε με τη σύνδεση αμοιβών και παραγωγικότητας, όπου η τελευταία μπορεί να μετρηθεί αντικειμενικά υπό την προϋπόθεση της πρόβλεψής της στην ετήσια συνολικό δαπάνη μισθοδοσίας
 18. Συντάσσει τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού
 19. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση ορισμένων εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο Συμβούλιο Διεύθυνσης, στο Γενικό Διευθυντή, στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα, ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του, με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε μία ή περισσότερες εκτελεστικές επιτροπές, που αποτελούνται από πρόσωπα με επαρκή μόρφωση και πείρα.
Article 16 "Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας του και μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του αναλαμβάνει να εκπληρώσει, μετά του Διευθύνοντος Συμβούλου, τους στόχους που έχουν καθορισθεί με το υπογραφόμενο κατά το άρθρο 4 του Ν. 2414/1996 Συμβόλαιο Διαχείρισης.
2.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης και συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
3.  
  Τον Πρόεδρο της Εταιρείας αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδίως ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4.  
  Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά την Εταιρεία. Ειδικότερα, για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρεία, για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση από αυτήν, για την κατάθεση ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις ενώπιον εισαγγελικών, δικαστικών, διοικητικών ή άλλων εν γένει αρχών, που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5.  
  Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο
Article 17 "Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.
2.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων. Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και για το γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα τυχόν παριστάμενα κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 8 του παρόντος καταστατικού.
3.  
  Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα, υποβάλλονται, με τα στοιχεία της ταυτότητας των προσώπων αυτών, σε δημοσιότητα, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
Article 18 "Διευθύνων Σύμβουλος"
1.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, διευθύνει το έργο της, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του “Συμβολαίου Διαχείρισης”, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου.
2.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται για χρονικό διάστημα πέντε ετών, μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης, η οποία λαμβάνει χώρα με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Γεωργίας. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντα Συμβούλου και η διαδικασία πρόσληψής του ορίζονται από το άρθρο 7 του Ν. 2414/1996, όπως τροποποιηθείς ισχύει.
3.  
  Η σύμβαση του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να καταγγελθεί και ο διορισμός του να ανακληθεί, εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Γεωργίας
4.  
  Στο πλαίσιο που καθορίζεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος καταστατικού, ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί όλες τις ουσιαστικές διευθυντικές αρμοδιότητες, ιδίως δε τις παρακάτω καταστατικές αρμοδιότητες:
 1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
 2. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών των προβλεπομένων στο άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού και στο Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχέδιο, καθώς και στο Συμβόλαιο Διαχείρισης
 3. Συντάσσει δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων
 4. Καταρτίζει και υποβάλλει τις αναγκαίες αναθεωρήσεις ή αναμορφώσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου και του ετησίου προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων
 5. Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό της εταιρείας εντός τριών μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους
 6. Καταρτίζει το σύστημα δεικτών εξυπηρέτησης και αποτελεσματικότητας
5.  
  Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος ελέγχει όλη την καθημερινή εργασία του Οργανισμού και εποπτεύει τις διεξαγόμενες εργασίες κάθε υπηρεσίας, έχων τη διεύθυνση του προσωπικού αυτής, εισηγείται δε προς το Διοικητικό Συμβούλιο επί των ακολούθων θεμάτων:
 1. Εκπόνησης μελετών, κατασκευής έργων και ανάθεσης προμηθειών, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
 2. Εκμίσθωσης ή εκποίησης ακινήτων ή κινητών πραγμάτων που ανήκουν στην εταιρεία
 3. Σύναψης δανείων
6.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται κατά τη συζήτηση του Διοικητικού Συμβουλίου τα προς συζήτηση θέματα και ευθύνεται για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών
7.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για:
 1. την εκτέλεση συνήθους φύσεως ή κατ επιταγή του Επιχειρησιακού Σχεδίου έργων και προμηθειών και ανάληψη υποχρεώσεων, εφόσον η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000.000 δραχμών σήμερα, επιτρεπομένης της αυξομείωσης του χρηματικού αυτού ορίου στο μέλλον, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, β΄) την εσωτερική οργάνωση και την πρόταση των κάθε φύσης κανονισμών λειτουργίας της εταιρείας, εκτός του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας την κατάρτιση, όπου χρειάζεται νέων κανονισμών προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του.
 2. Τα θέματα προσωπικού της εταιρείας, μέσα στο πλαίσιο αποκλειστικά του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., των συμβατικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων από το Συμβόλαιο Διαχείρισης και την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό του Οργανισμού θέσεις, καθώς και τη χορήγηση αδειών σε αυτό.
 3. Ιδιαίτερα για το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και ζητήματα που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις, οποιαδήποτε πρόταση ή απόφαση για αλλαγή απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών (εταιρείας και εργαζομένων) με τη διαδικασία υπογραφής συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
8.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο
9.  
  Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, το πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου
Article 19 "Συμβούλιο Διεύθυνσης Γενικοί Διευθυντές"
1.  
  Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχουν ως Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Γενικοί Διευθυντές ή εάν υπάρχει μόνο ένας Γενικός Διευθυντής αυτός και οι Διευθυντές ή σε κάθε άλλη περίπτωση οι Διευθυντές
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου
3.  
  Κύρια αποστολή του Συμβουλίου Διεύθυνσης είναι:
 1. Ο συντονισμός και η εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής και λειτουργίας της εταιρείας
 2. Η επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης
 3. Η λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το τιθέμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματικό όριο και
 4. Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο
4.  
  Η αναγκαιότητα διορισμού Γενικών Διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τον αριθμό, τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές τους. Οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται και ανακαλούνται οποτεδήποτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
5.  
  Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας, εκτός οργανικών θέσεων, εκλέγονται από εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της εταιρείας ή εκτός αυτού, με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης. Προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της εταιρείας και παρίστανται, εφόσον κληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, δύνανται δε να εισηγούνται τα προς συζήτηση θέματα της αρμοδιότητάς τους, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
6.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να τους ανατίθεται και εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους
7.  
  Οι Γενικοί Διευθυντές, εάν προέρχονται από το προσωπικό της εταιρείας, επανέρχονται στη θέση που κατείχαν πριν από τον ορισμό τους στη θέση του Γενικού Διευθυντή, όταν λήξει η θητεία τους. Στην ίδια θέση επανέρχονται και εάν παραιτηθούν ή για οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσουν πριν από τη λήξη της θητείας τους. Ο χρόνος θητείας στη θέση του Γενικού Διευθυντή θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην εταιρεία με όλες τις συνέπειες και για τη συνταξιοδότηση.
Article 20 "Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στο νόμο ή στο καταστατικό αυτό, για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία
2.  
  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει επί των ακολούθων θεμάτων:
 1. τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου,
 2. διάλυση, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της εταιρείας,
 3. διορισμό εκκαθαριστών
 4. διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους
 5. απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη
 6. έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα
 7. Διάθεση των ετησίων κερδών
 8. Έκδοση ομολογιακού δανείου
 9. Κατάθεση αγωγών κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, σε περίπτωση παραβάσεως των εκ του νόμου καθηκόντων τους
 10. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό
Article 21 "Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης
2.  
  Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και έκτακτα, οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο, όταν το ζητήσει ο μέτοχος ή οι ελεγκτές, καθώς και στις προβλεπόμενες από το νόμο ή το καταστατικό περιπτώσεις
3.  
  Όταν ο μέτοχος ή οι ελεγκτές ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης αυτής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση
4.  
  Κατ εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας της, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
5.  
  Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος αυτού. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των Συμβούλων. Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της εταιρείας, οριζόμενος από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.  
  Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται, σύμφωνα με το παρακάτω άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τις τροπολογίες επί των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση και τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.
7.  
  Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
8.  
  Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
Article 22 "Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο
2.  
  Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια
3.  
  Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
 1. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ/τος περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της 16ης Ιανουαρίου 1930, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών.
 2. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, έχει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών και.
 3. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα επί τρία συνεχή έτη ως αμιγώς οικονομικές εφημερίδες και έχουν ημερήσια κυκλοφορία, καθ όλη την τριετία, πέντε τουλάχιστον χιλιάδων φύλλων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών
4.  
  Μέσα στην ίδια προθεσμία των είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών γνωστοποιείται η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Γεωργίας, καθώς και στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου ανάπτυξης , Γενική Γραμματεία Εμπορίου
5.  
  Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι προθεσμίες για τις καταχωρήσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στις παραγράφου 3 και 4 του παρόντος συντέμνονται στο μισό
6.  
  Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται
7.  
  Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή.
8.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να παρέχει σε κάθε αιτούντα σχετικά μέτοχο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, αντίτυπο της έκθεσης πεπραγμένων αυτού, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών
Article 23 "Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση"
1.  
  Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχει το Ελληνικό Δημόσιο, ως μοναδικός μέτοχος της εταιρείας. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου της εταιρείας το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
Article 24 "Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται σε αυτήν ο Υπουργός Οικονομικών ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του
2.  
  Εάν δεν επιτευχθεί κατά την ως άνω παράγραφο απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη για το σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες
Article 25 "Διαχειριστικός έλεγχος"
1.  
  Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται, σύμφωνα με το νόμο, από μια τουλάχιστον εταιρεία ή κοινοπραξία από αυτές που είναι εγγεγραμμένες στο ειδικό Μητρώο του ΣΟΕ που εκλέγονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει ταυτόχρονα και την αμοιβή τους
2.  
  Οι ορκωτοί ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης καθώς και η αμοιβή τους θα οριστούν με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας
3.  
  Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Εφόσον οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν αυτόν.
4.  
  Τα καθήκοντα και δικαιώματα των ελεγκτών ασκούνται όπως ορίζεται στα άρθρα 36 έως 38 και 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.
5.  
  Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών υποβάλλεται, με τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών, σε δημοσιότητα, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
Article 26 "Εταιρική χρήση"
1.  
  Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2.  
  Κατ εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση είναι μεγαλύτερης διάρκειας, αρχίζει με τη δημοσίευση του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου της συστάσεως έτους, δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου 1999
Article 27 "Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις"
1.  
  Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 70α, 70β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.
2.  
  Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
 1. Τον ισολογισμό
 2. Το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως
 3. Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και
 4. Το προσάρτημα.
 5. Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
3.  
  Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
 1. Από την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Από την έκθεση των ελεγκτών
4.  
  Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί από:
 1. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
 2. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
 3. Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου της εταιρείας.
 4. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας, ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
5.  
  Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 περίπτωση β του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.
6.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της εταιρείας, το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
 1. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. δ/τος 3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.
 3. Η δημοσίευση γίνεται με τη μορφή και στην έκταση που προβλέπεται από το άρθρο 43β του παραπάνω νόμου.
 4. Στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920.
7.  
  Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου.
8.  
  Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης
9.  
  Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν
Article 28 "Διανομή κερδών της χρήσεως"
1.  
  Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους
2.  
  Το ποσοστό επί των καθαρών κερδών που αποδίδεται ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο ως μοναδικό μέτοχο, ορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
3.  
  Ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν, όμως, τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.
4.  
  Το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών, κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είτε διατίθεται για τη δημιουργία έκτακτου αποθεματικού, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε κεφαλαιοποιείται, αυξανομένου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190 /1920.
Article 29 "Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στο μισό του αρχικού"
1.  
  Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
Article 30 "Λόγοι λύσης της εταιρείας"
1.  
  Η Εταιρεία λύεται:
 1. μόλις παρέλθει ο οριζόμενος στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού χρόνος διάρκειας αυτής, εκτός εάν με προηγούμενη απόφασή της η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παράταση του χρόνου της διάρκειάς της. β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Με την κήρυξή της σε πτώχευση
2.  
  Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
Article 31 "Εκκαθάριση"
1.  
  Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.  
  Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους των ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή
3.  
  Την ίδια ως άνω υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης
4.  
  Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης
5.  
  Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την ευθύνη των εκκαθαριστών
6.  
  Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με την έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης
7.  
  Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός της ισολογισμός υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
Article 32 "Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχέδιο"
1.  
  Η Εταιρεία υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2414/1996, όπως εκάστοτε ισχύει:.
 1. το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) που καθορίζει το πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους.
 2. το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) με διάρκεια τριών (3) έως πέντε (5) ετών.
 3. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησης τους για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του.
 4. Κάθε Ε.Σ. περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα για κάθε διαχειριστική περίοδο και συνολικά για όλη τη διάρκειά του.
2.  
  Το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Γεωργίας, εγκρίνονται με κοινή απόφασή τους και κατατίθενται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή της
3.  
  Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Γεωργίας παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου και ελέγχουν το βαθμό επίτευξης των στόχων του
4.  
  Το Επιχειρησιακό Σχέδιο μπορεί να αναθεωρείται με τον ίδιο τρόπο που καταρτίζεται και εγκρίνεται. Σε επείγουσες περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί, εάν το κρίνει αναγκαίο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, να προβαίνει σε περιορισμένης έκτασης αναμόρφωσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου, με δική του ευθύνη.
5.  
  Η υποχρέωση υποβολής του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου δεν αναιρεί την υποχρέωση υποβολής του προϋπολογισμού, του απολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται από τις γενικές ή ειδικές διατάξεις
6.  
  Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει ιδρύσει θυγατρική εταιρεία, υποβάλλει, εκτός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, και τους ενοποιημένους λογαριασμούς της θυγατρικής εταιρείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Article 33 "Συμβόλαιο Διαχείρισης έλεγχος της τήρησής του"
1.  
  Μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας αφ ενός, και του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Γεωργίας αφ ετέρου, συνάπτεται το κατά το άρθρο 4 του Ν. 2414/1996, όπως εκάστοτε ισχύει, Συμβόλαιο Διαχείρισης, στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρειες και στο πλαίσιο του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου, οι στόχοι που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
2.  
  Το Συμβόλαιο Διαχείρισης κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή της
3.  
  Εάν διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων, που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή άλλος σπουδαίος λόγος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Γεωργίας δύνανται να καταγγελθούν το Συμβόλαιο Διαχείρισης και οι συμβάσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και να ανακληθεί ο διορισμός τους
4.  
  Μέσα σε ένα μήνα από το διορισμό νέου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου συντάσσεται νέο Συμβόλαιο Διαχείρισης μεταξύ αυτών και του Δημοσίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο
Article 34 "Εποπτεία της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε."
1.  
  Η Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. απολαύει, ως ανώνυμη εταιρεία, πλήρους διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, υπό την εποπτεία των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας.
2.  
  Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή /και ο Υπουργός Γεωργίας παρίστανται αυτοπροσώπως ή με ειδικό αντιπρόσωπο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε φορά που το κρίνουν αυτό σκόπιμο
Article 35 "Υποκατάσταση στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος οπουδήποτε στην ισχύουσα νομοθεσία ή σε έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, αναγράφεται Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ. νοείται εφεξής ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε., που καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτού.
2.  
  Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ο.Κ.Α.Α. και η υποκατάσταση αυτή εξομοιούται με καθολική διαδοχή.
3.  
  Οι εκκρεμείς δίκες του Ο.Κ.Α.Α. δεν διακόπτονται βίαια λόγω της διαδοχής αυτής, αλλά συνεχίζονται από τον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. και κατά του Ο.Κ.Α.Α Α.Ε., ο οποίος νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά προς τούτο χωρίς καμία άλλη διατύπωση.
Article 36 "Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας. Γενικός Κανονισμός Προσωπικού"
1.  
  Εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος θα συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Συμβουλίου Διεύθυνσης, ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της εταιρείας, που θα εγκριθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας, στον οποίο θα καθορίζονται:.
 1. η οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. και ο τρόπος λειτουργίας τους (οργανόγραμμα της εταιρείας και περιγραφή αρμοδιοτήτων εκάστης θέσεως εργασίας).
 2. τα θέματα της λειτουργίας της διαχείρισης της εταιρείας με βάση της γενικά παραδεδεγμένες λογιστικές αρχές
 3. ο τρόπος διεξαγωγής της εσωτερικής υπηρεσίας της εταιρείας και κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας, με την επιφύλαξη της αρχής της μη χειροτέρευσης της θέσης των πάσης φύσεως εργαζομένων στον Οργανισμό κατά τη δημοσίευση του παρόντος
2.  
  Εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος θα συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από γνώμη της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (Γ.Κ.Π.) της εταιρείας, που θα εγκριθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στον οποίο θα καθορίζονται όλα τα θέματα του προσωπικού και ιδιαίτερα:.
 1. Η διαδικασία προσλήψεων και το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο,
 2. Τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη εκάστης θέσεως εργασίας, ανάλογα με την, κατά τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας, περιγραφή αρμοδιοτήτων της οικείας θέσης εργασίας
 3. Η διαδικασία προαγωγών και η εν γένει υπηρεσιακή εξέλιξη του προσωπικού
 4. ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού (αρμόδιο όργανο και ποινές)
 5. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή εν γένει κατάσταση του προσωπικού της εταιρείας, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα
3.  
  Μέχρι τη δημοσίευση του ανωτέρω κανονισμού και την υπογραφή της πρώτης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που υπογράφεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., εξακολουθεί να ισχύει ο υφιστάμενος κατά τη δημοσίευση του παρόντος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και οι ισχύουσες διατάξεις για τη μισθοδοσία του προσωπικού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
Article 37 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. συνδέεται με την εταιρεία με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
2.  
  Οι αποδοχές του προσωπικού της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. καθορίζονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου που καταρτίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3.  
  Το κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούν μόνιμο με σχέση δημοσίου δικαίου προσωπικό του Ο.Κ.Α.Α. μεταφέρεται σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις που θα συσταθούν με τον κατά την παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας κατά το μέτρον που οι θέσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της εταιρείας, διεπόμενο ως προς όλες τις υπηρεσιακές του μεταβολές και δικαιώματα απ΄ αυτόν.
4.  
  Το λοιπό προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στον Ο.Κ.Α.Α. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή παγίας εμμίσθου εντολής, μεταφέρεται σε αντίστοιχες θέσεις που θα συσταθούν με τον κατά την παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, κατά το μέτρον που οι θέσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της εταιρείας, υποκείμενο σε όλες τις απορρέουσες από αυτόν υποχρεώσεις.
5.  
  Οι αποδοχές του κατά τη δημοσίευση του παρόντος πάσης φύσεως προσωπικού της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. θα καθορίζονται του λοιπού σύμφωνα με τα ισχύοντα στον ιδιωτικό τομέα. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2414/1996 και του παρόντος καταστατικού, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του. ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ισχύς του παρόντος θα αρχίσει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις επιμέρους διατάξεις. Η δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1, εδάφιο πρώτο, του Ν. 2414/1996 για τον «Εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 135/1996), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α/1998).
 • Το Π.Δ. 143/1998 (ΦΕΚ 109/Α΄ /22.5.98).
 • Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Β.Δ. 143/1963 (ΦΕΚ 33Α΄/1963), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών που διατυπώθηκε στο υπ’ αριθ. 23/27.11.9 πρακτικό.
 • Το Ν. 1558/85 άρθρο 29Α, το Ν. 2081/92 άρθρο 27 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αλλά μόνο σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Α.Α. ύψους 50.000.000 δρχ.
 • Την υπ’ αριθ. 538/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας,
Title Ref.Number Date
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3757 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3757 1957
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/1123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1123 1980
Υπαγωγή α) του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και β) της Κεντρικής Αγοράς Θεσ/νίκης στις διατάξεις του Νόμου 2414/1996 «εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις». 1998/143 1998
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1963/143 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/143 1963
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/304/19 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/304_19 1964
Title Ref.Number Date
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. 2011/3982 2011
Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία», σχετικά με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. 2001/70 2001
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες λειτουργίας του Γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Α.Ε. «Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών - Ο.Κ.Α.Α.» Π.Δ. 406/98 (ΦΕΚ 286/Α~/98). 2002/111 2002