Για τη Λειτουργία και τα Αναλυτικά Προγράμματα των Ενιαίων Εκκλησιαστικών Λυκείων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ενιαίο Εκκλησιαστικό Λύκειο - Σκοπός"
1.  
  Από το σχολικό έτος 1998 - 99 καθιερώνεται το Ενιαίο Εκκλησιαστικό Λύκειο. Σκοπός του Λυκείου είναι: α) η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου στους μαθητές. β) η ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών. γ) η προσφορά στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα και δ) ο προσανατολισμός των μαθητών στις θεωρητικές επιστήμες με έμφαση στις θεολογικές σπουδές και η κατάληλη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιτυχή άσκηση του λειτουργήματος του κληρικού.
Άρθρο 2 "Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίων Εκκλησιαστικών Λυκείων"
1.  
  Αγιολογία 1
 1. Τα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος του Ενιαίου Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτή τροποποιείται κάθε φορά που ισχύει
 2. Επί πλέον τα υποχρεωτικά πρόσθετα μαθήματα ειδικότητας και επιλογής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καθώς και πρόσθετες απογευματινές δραστηριότητες σχετικές με την Ορθόδοξη παράδοση και τη φύση και αποστολή των Εκκλησιαστικών Λυκείων
2.  
  Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1/3. Α~ Τάξη Η Α~ Τάξη περιλαμβάνει τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας: α/α Μαθήματα Ώρες
3.  
  Ερμηνεία της Εκκλησιαστικής Τέχνης 2 Πρακτική εξάσκηση στη Βυζαντινή Μουσική - Χορωδία. Ποιμαντικές επισκέψεις. Βραδινές ακολουθίες.
4.  
  Βυζαντινή Μουσική 2 Β~ Τάξη Η Β~ Τάξη περιλαμβάνει τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας: α/α Μαθήματα Ώρες
Άρθρο 3 "Χαρακτηρισμός διδασκομένων μαθημάτων στο Ενιαίο Εκκλησιαστικό Λύκειο (Ε.Ε.Λ.)"
1.  
  Τα μαθήματα της Α~ τάξης του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου κατανέμονται σε τέσσερις ομάδες, ως εξής:
 1. Η ομάδα Α~ περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτά
 2. Η ομάδα Β~ περιλαμβάνει τα μαθήματα επιλογής που εξετάζονται γραπτά
 3. Η ομάδα Γ~ περιλαμβάνει τα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής, των Εφαρμογών Πληροφορικής και του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτά
 4. Η ομάδα Δ~ περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας που εξετάζονται γραπτά
2.  
  Τα μαθήματα των Β~ και Γ~ τάξεων του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου κατανέμονται σε πέντε (5) ομάδες, ως εξής:
 1. Η ομάδα Α~ περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, που εξετάζονται γραπτά
 2. Η ομάδα Β~ περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά μαθήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης, που εξετάζονται γραπτά
 3. Η ομάδα Γ~ περιλαμβάνει τα μαθήματα επιλογής, που εξετάζονται γραπτά
 4. Η ομάδα Δ~ περιλαμβάνει τα μαθήματα της Φυσικής Αγωγής, των Εφαρμογών Υπολογιστών και της Βυζαντινής Μουσικής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτά
 5. Η ομάδα Ε~ περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας, που εξετάζονται γραπτά
3.  
  Τα μαθήματα προαιρετικής επιλογής του παρόντος διατάγματος εξετάζονται και βαθμολογούνται, όπως και τα λοιπά μαθήματα επιλογής της Θεωρητικής Κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου και ο βαθμός τους συνυπολογίζεται στην εξαγωγή του γενικού μέσου όρου προαγωγής και απόλυσης των μαθητών από το σχολικό έτος 2000 - 2001 για να προσαρμοστούν εν τω μεταξύ τα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία των μαθημάτων προαιρετικής επιλογής του Ε.Ε.Λ. στις σημερινές εκπαιδευτικές συνθήκες.
4.  
  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου
Άρθρο 4 "Εξετάσεις υποχρεωτικών μαθημάτων ειδικότητας και θέματα εξετάσεων του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου"
1.  
  Οι τελικές γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου διεξάγονται στα Λύκεια κατά το μήνα Ιούνιο κάθε έτους. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι τριών (3) ωρών για κάθε μάθημα.
2.  
  Τα θέματα προαγωγικών εξετάσεων στα υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας όλων των τάξεων του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου, καθορίζονται από τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, που διδάσκουν το μάθημα σε κάθε τάξη Λυκείου, σε συνεργασία και τελική έγκριση από το Δ/ντή του Λυκείου και είναι ίδια για όλα τα τμήματα αυτής της τάξης
3.  
  Για τα υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου, τα οποία εξετάζονται γραπτά, ο βαθμός επίδοσης των μαθητών σε αυτά αναγράφεται στο απολυτήριο ή στο οικείο αποδεικτικό σπουδών τους καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία. Ο βαθμός αυτός δεν υπολογίζεται για την εξαγωγή του βαθμού του απολυτηρίου και του γενικού βαθμού προαγωγής στη Β~ τάξη του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου.
Άρθρο 5 "Συγκρότηση Επιτροπής Εξετάσεων για τα μαθήματα του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου"
1.  
  Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων των Ενιαίων Εκκλησιαστικών Λυκείων
 1. Σε κάθε Ενιαίο Εκκλησιαστικό Λύκειο συγκροτείται, μέσα στο μήνα Απρίλιο κάθε έτους, με απόφαση του Νομάρχη της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων, την οποία αποτελούν:
 2. i) Ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής του οικείου Λυκείου, ως Πρόεδρος. ii) Ένας εκπαιδευτικός λειτουργός του Λυκείου, που διδάσκει στη Γ~ τάξη και iii) Ένας εκπαιδευτικός λειτουργός του Λυκείου, που διδάσκει στη Β~ τάξη ως μέλη, που ορίζονται ύστερα από πρόταση του Διευθυντή του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου.
 3. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας εκπ/κός λειτουργός του οικείου Λυκείου, ως γραμματέας και τα αναπληρωματικά μέλη, από εκπ/κούς λειτουργούς, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου
2.  
  Για το έργο και τη θητεία της προαναφερόμενης επιτροπής του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις, που ισχύουν για τις Επιτροπές αξιολόγησης των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου
Άρθρο 6 "Απολυτήριος τίτλος Ε.Ε.Λ. Αξιολόγηση Μαθητών Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
1.  
  Στους αποφοίτους του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου (Ε.Ε.Λ.) χορηγείται Απολυτήριο Ε.Ε.Λ., το οποίο παρέχει τη δυνατότητα:.
 1. Εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 2. Απόκτησης της κατάλληλης κατάρτισης για την επιτυχή άσκηση του λειτουργήματος του κληρικού
2.  
  Για την αξιολόγηση, την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών των Ενιαίων Εκκλησιαστικών Λυκείων καθώς και για την πρόσβασή τους στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης καθώς και στις Σχολές που υπάγονται στο σύστημα γενικών εξετάσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56Α~), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν εφαρμόζονται αντίστοιχα οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί αξιολόγησης, προαγωγής, απόλυσης και πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου.
3.  
  Για τα μαθήματα ειδικότητας του άρθρου 2 παράγρ. 2 του παρόντος απαιτείται η συγκέντρωση μέσου όρου βαθμολογίας δέκα (10) ως προϋπόθεση προαγωγής από την Α~ στην Β~ και από τη Β~ στη Γ~ τάξη, όπως και για τη λήψη του απολυτηρίου του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου.
4.  
  Ειδικά για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α~ 188), υπολογίζεται μόνον η βαθμολογία των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος του Ενιαίου Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης και από το σχολικό έτος 2000 - 2001 θα υπολογίζεται και η βαθμολογία των μαθημάτων της παραγρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος.
Άρθρο 7 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος διατάγματος όλα τα Εκκλησιαστικά Λύκεια που λειτουργούν μετατρέπονται αυτοδικαίως σε Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια
2.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από το σχολικό έτος 1998 - 1999 για την Α~ και Β~ τάξη των λειτουργούντων Εκκλησιαστικών Λυκείων και από το σχολικό έτος 1999 - 2000 για τη Γ~ τάξη. Η λειτουργία της Γ~ και της Δ~ τάξης των Λυκείων αυτών κατά τα σχολικά έτη 1998 - 1999 και 1999 - 2000 εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 476/76 (ΦΕΚ 308/Α~), του άρθρου 69 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α~) και των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων.
3.  
  Η Δ~ τάξη των Εκκλησιαστικών Λυκείων εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι το 2000 - 20001. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπ/σης μπορεί να παραταθεί εφόσον επιβάλλεται από τις ειδικές εκπαιδευτικές συνθήκες της Εκκλησιαστικής Εκπ/σης.
4.  
  Οι διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των οικοτροφείων στα Εκκλησιαστικά Λύκεια δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπ/σης, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των οικοτροφείων που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες της Εκκλησιαστικής Εκπ/σης. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, που ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1, παραγρ. 11 και 12 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/τ.Α~).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 τ. Α~), οι οποίες αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α~).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 595/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Λειτουργία του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου Αθηνών τις πρωινές ώρες. 1999/274 1999
Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου. 2001/215 2001