ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/408

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-12-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγχώνευση του ΝΠΔΔ «Τεχνολογικό Κέντρο Αναπήρων» στο Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το συσταθέν Ν.Π.Δ.Δ. με το Π. Δ/γμα 584/84 (ΦΕΚ 209/τ.Α~) «Σύσταση Τεχνολογικού Κέντρου Αναπήρων και Οργανισμός λειτουργίας αυτού» συγχωνεύεται στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων που συνεστήθη με το Β.Δ. 564/61 (ΦΕΚ Α~ 139) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Β.Δ. 334/73 (ΦΕΚ Α~ 100 τ.Α~) το Π.Δ. 106/86 (ΦΕΚ Α~ 40) «Περί συστάσεως εν Αθήναις Εθνικού Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Αναπήρων» και το Π.Δ. 68/92.
Άρθρο 2
1.  
  Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του συγχωνευομένου Ν.Π.Δ.Δ. αποτελούν περιουσία του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων», το οποίο υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του συγχωνευομένου Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 3
1.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας του συγχωνευομένου ΝΠΔΔ βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «Εθνικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων». Επίσης οι δραστηριότητες του συγχωνευομένου ΝΠΔΔ αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από το Εθνικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων ΝΠΔΔ.
Άρθρο 4
1.  
  Το προσωπικό που υπηρετεί στο συγχωνευόμενο ΝΠΔΔ καταλαμβάνει συνιστώμενες προσωποπαγείς ή τυχόν κενές οργανικές θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Αναπήρων. Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2082/92 «Περί αναδιοργάνωσης της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωσης νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ Α~ 158).
 • Το άρθρο 29Α~ του Ν. 1558/85 όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α~ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α~ 38) με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
 • Την απόφαση 1107147/1239/96 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922/96 τ.Β~).
 • Την απόφαση ΔΙΔΚ/Φ1/20199/5.9.97 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/ 23470/20.10.97 (ΦΕΚ 924/97 τ.Β~) όμοια της απόφασης.
 • Την από 26.1.98 απόφαση της Επιτροπής η οποία ορίσθηκε με τη ΔΥ1α/26807/15.1.98 απόφαση του Υπουργού Υγείας - Πρόνοιας με σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων για κατάργηση του Τεχνολογικού Κέντρου Αναπήρων.
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, ως προκύπτει από την αριθμ. 3083/23.6.98 οικονομική έκθεση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 506/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239 1996
ΠΡΑΞΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ1_20199 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/ΔΥ1Α/26807 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/ΔΥ1Α_26807 1998
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/584 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/584 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/106 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/106 1986
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. 564/1961 «περί συστάσεως εν Αθήναις Εθνικού Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Αναπήρων» (Α 139), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Β.Δ. 334/1973 (Α 100) και το Π.Δ. 106/1986 (Α 40). 1992/68 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/564 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/564 1961
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/334 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/334 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία