ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/410

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-12-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός ειδικοτήτων, διαδικασία ένταξης και προσόντα προσωπικού των Υπηρεσιών Πληροφορικής των Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Καθορισμός ειδικοτήτων"
1.  
  Για το αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και το πυροσβεστικό προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής της Δ/νσης VΙ Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, καθορίζονται οι παρακάτω ειδικότητες πληροφορικής:
 1. Αναλυτής
 2. Προγραμματιστής
 3. Χειριστής Η/Υ
 4. Χειριστής διατρητικών μηχανών και εισαγωγής στοιχείων
 5. Κωδικογράφος μηχανογραφικών εντύπων
2.  
  Για το στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων τεχνολογιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται οι παρακάτω ειδικότητες πληροφορικής:
 1. Αναλυτής
 2. Προγραμματιστής
 3. Χειριστής Η/Υ
 4. Χειριστής διατρητικών μηχανών και εισαγωγής στοιχείων
Άρθρο 2 "Καθορισμός θέσεων - Κατανομή κατά ειδικότητα Σε κάθε μια από τις κατωτέρω αναφερόμενες Υπηρεσίες καθορίζονται θέσεις των αναφερομένων στο άρθρο 1 ειδικοτήτων, ως εξής:"
1.  
  Στη Διεύθυνση Πληροφορικής/Υ.Δ.Τ.:.
 1. Αναλυτές δέκα επτά (17)
 2. Προγραμματιστές δέκα τέσσερις (14)
 3. Χειριστές Η/Υ ένας (1)
 4. Κωδικογράφοι μηχανογραφικών εντύπων δύο (2)
 5. Κωδικογράφοι μηχανογραφικών εντύπων δέκα πέντε (15) Ο αριθμός των θέσεων ειδικοτήτων που θα πληρωθούν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατά το έτος έναρξης ισχύος του παρόντος τις 124, ήτοι, κατά ειδικότητα:
2.  
  Στο Τμήμα Πληροφορικής της Δ/νσης VΙ Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος:
 1. Αναλυτές -Προγραμματιστές εννέα (9)
 2. Προγραμματιστές είκοσι (20)
 3. Κωδικογράφοι μηχανογραφικών εντύπων ένας (1)
 4. Χειριστές διατρητικών μηχανών και εισαγωγής στοιχείων δέκα (10)
 5. Κωδικογράφοι μηχανογραφικών εντύπων επτά (7) Ο αριθμός των θέσεων ειδικοτήτων που θα πληρωθούν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά το έτος έναρξης ισχύος του παρόντος τις 16, ήτοι, κατά ειδικότητα:
3.  
  Στη Δ/νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών/ΥΕΝ:
 1. Αναλυτές πέντε (5)
 2. Προγραμματιστές δέκα πέντε (15)
 3. Χειριστές Η/Υ δέκα (10)
 4. Χειριστές διατρητικών μηχανών και εισαγωγής στοιχείων είκοσι (20)
Άρθρο 3 "Προσόντα"
1.  
  Για την ένταξη σε κάθε μια από τις ειδικότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος απαιτούνται τα ακόλουθα προσόντα:
 1. Για τις ειδικότητες του αναλυτή και προγραμματιστή, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Επιστήμης των Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών αλλοδαπής.
 2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων των προαναφερομένων ειδικοτήτων από υποψήφιους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, οι θέσεις πληρούνται από προσωπικό που κατέχει αντίστοιχο πτυχίο (βεβαίωση) δημόσιας ή αναγνωρισμένης ιδιωτικής Σχολής Προγραμματιστών Η/Υ - Αναλυτών ή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Σχολής Προγραμματιστών Η/Υ του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΣΠΗΥ/ΓΕΣ) ή του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης (Ι.Δ.Ε.).
 3. Επιπλέον, απαιτείται, για μεν την ειδικότητα του προγραμματιστή, διετής τουλάχιστον εμπειρία, για δε την ειδικότητα του αναλυτή, εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
 4. Για τις ειδικότητες των χειριστών Η/Υ, χειριστών διατρητικών μηχανών ή εισαγωγής στοιχείων και των κωδικογράφων μηχανογραφικών εντύπων, διετής τουλάχιστον εμπειρία
2.  
  Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτούμενη εμπειρία, αντίστοιχης ειδικότητας, αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας
Άρθρο 4 "Διαδικασία απονομής ειδικοτήτων"
1.  
  Με απόφαση του οικείου Αρχηγού απονέμονται στο προσωπικό του άρθρου 1 του παρόντος, οι αναφερόμενες στο ίδιο άρθρο ειδικότητες Πληροφορικής, για την κάλυψη των αντίστοιχων κενών θέσεων, μετά από πρόταση της Επιτροπής, της επόμενης παραγράφου
2.  
  Η Επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Πληροφορικής, ως Πρόεδρο και τους Τμηματάρχες αυτής, ως μέλη, και προβαίνει στην αξιολόγηση του προσωπικού που κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα για την ειδικότητα για την οποία κρίνεται, μετά από εισήγηση του οικείου Τμηματάρχη ή του Διευθυντή, με βάση το είδος του τίτλου σπουδών, τον βαθμό αυτού, την εμπειρία στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, την αποδοτικότητα και τις ανάγκες της Υπηρεσίας όσον αφορά τον κατεχόμενο βαθμό στην κλίμακα ιεραρχίας, συντάσσει δε σχετικό προς τούτο πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στον οικείο Αρχηγό προς επικύρωση
3.  
  Η απονομή της ειδικότητας γνωστοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού για την ενημέρωση των ατομικών εγγράφων των ενδιαφερομένων
4.  
  Στο Αστυνομικό ή Πυροσβεστικό Προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή στο Στρατιωτικό Προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στην οικεία Διεύθυνση Πληροφορικής, απονέμεται η ειδικότητα, της οποίας τα καθήκοντα ασκεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, με απόφαση του οικείου Αρχηγού μετά από πρόταση της Επιτροπής του παρόντος άρθρου. Για όσους δεν κατέχουν τα προσόντα του εδαφίου α~ της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, απαιτείται να διαθέτουν διετή τουλάχιστον εμπειρία αντίστοιχης ειδικότητας.
Άρθρο 5 "Αλλαγή ειδικότητας"
1.  
  Αλλαγή ειδικότητας γίνεται με την διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, μετά από πρόταση της οικείας Διεύθυνσης Πληροφορικής
Άρθρο 6 "Αφαίρεση ειδικότητας"
1.  
  Χορηγηθείσα ειδικότητα πληροφορικής μπορεί να αφαιρείται με απόφαση του οικείου Αρχηγού, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής του άρθρου 4 του παρόντος, μετά από εισήγηση του αρμοδίου Τμηματάρχη ή του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Πληροφορικής, για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην απροθυμία ή αδιαφορία για την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων ή αδυναμία ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της κατεχόμενης από αυτόν ειδικότητας. Σε αυτή την περίπτωση δεν αποκλείεται η απονομή άλλης ειδικότητας, εφόσον πληρεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στους Υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 2592/1998 «Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α~ 57).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1986 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137), το οποίο προστέθηκε στο άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ - 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1107147/1239/006Α/ 4.10.196 (Β~ 922/7.10.96) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Την υπ’ αριθμ. 591/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α/4.10.196(Β~922 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α_4_10_196(Β~922 1996
ΝΟΜΟΣ 1986/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1558 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2592 1998