Μετατροπή του Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του Καταστατικού της.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
1.Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκε με το ΒΔ 869/1966, όπως τροποποιήθηκε, μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Κ.Α.Θ. Α.Ε), η οποία λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό της και με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως εταιρεία που ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφέλειας 2.Εγκρίνεται το καταστατικό της συνιστώμενης με την μετατροπή αυτή Ανώνυμης Εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής: Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία 1.Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία δια μετατροπής του Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης. Η εταιρική επωνυμία της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας ορίζεται ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και σε συντομογραφία Κ.Α.Θ. Α.Ε. . Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της διατυπώνεται είτε με πιστή μετάφραση είτε καθορίζεται στην αγγλική γλώσσα ως εξής: Central Μarket οf Τhessalοniki S.Α. Η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό της και με βάση τους κανόνες της Ιδιωτικής Οικονομίας χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως εταιρείας που ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφελείας, διεπόμενη από τις διατάξεις του ν.2414/1996 περί εκσυγχρονισμού των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιηθείς ισχύει και του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει. 2.Οι καταχωρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες γίνονται στο μητρώο της παρ. 8 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου). Άρθρο 2 ΈδραΈδρα της Κ.Α.Θ. Α.Ε. είναι ο Δήμος Μενεμένης Θεσσαλονίκης. Άρθρο 3 ΔιάρκειαΗ διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για είκοσι χρόνια (20) αρχομένη από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας. Άρθρο 4 ΣκοπόςΣκοπός της Κ.Α.Θ. Α.Ε. είναι : 1.Η διοίκηση, διαχείριση και καλή λειτουργία της Κεντρικής Αγοράς Θεσ/νίκης, με σκοπό την επωφελέστερη για την παραγωγή και την κατανάλωση διακίνηση - εμπορία των οπωροκηπευτικών και γενικότερα των αγροτικών προϊόντων (κρέας, ψάρια, ανθοκομικά, κ.λ.π.), νωπών ή μεταποιημένων, στην εσωτερική αγορά, τηρουμένων των κανόνων εμπορίας και ποιοτικών προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά. 2.Η ανάπτυξη και όπου απαιτείται δημιουργία της κατάλληλης υποδομής, η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους συναλλασσομένους και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της, ώστε να διαμορφώσει στον χώρο της ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις άσκησης του χονδρεμπορίου οπωροκηπευτικών, κρεάτων και γενικότερα των αγροτικών προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων κ.λ.π., η διασφάλιση λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος τόσο του παραγωγού όσο και του καταναλωτή. 3.Η καθ οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο υποβοήθηση και συμβολή στην ανάπτυξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων, με οποιαδήποτε μορφή που εδρεύουν στο χώρο της Αγοράς, ιδιαίτερα προς τις γειτονικές βαλκανικές χώρες - ανάπτυξη διασυνοριακού εμπορίου - με προοπτική να μετεξελιχθεί ο χώρος σε μία σύγχρονη Κεντρική Αγορά, με ρόλο και προοπτική στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. 4.Η σύσταση θυγατρικών εταιριών ή η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά επιδιώκουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητας της εταιρίας, καθώς και η συνεργασία με τις παραπάνω επιχειρήσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 5.Η εκμίσθωση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, των καταστημάτων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών της που συνδέονται με την διακίνηση, διαλογή, συσκευασία, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία, στις πάσης φύσεως χονδρεμπορικές επιχειρήσεις των προαναφερθέντων προϊόντων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιριστικές οργανώσεις, ομάδες παραγωγών, έναντι μισθώματος ή άλλου αναλόγου τιμήματος.6. Η εκμίσθωση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, Τράπεζες και βοηθητικές επιχειρήσεις (εστιατορίων, κουρείων, αναψυκτηρίων, αντλιών βενζίνης κ.λ.π.) οποιωνδήποτε χώρων επιλέξει η ίδια, ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ανάγκες της αγοράς, έναντι μισθώματος ή άλλου αναλόγου τιμήματος. 7.Η οργάνωση της κατάλληλης ερευνητικής υποδομής για την εκπόνηση πάσης φύσεως ερευνών και μελετών για θέματα που άπτονται του αντικειμένου της, για λογαριασμό της ίδιας ή για λογαριασμό τρίτων επ’ αμοιβή.8.Η παροχή επ’ αμοιβή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Κράτη ή Διεθνείς Οργανισμούς στον τομέα του χονδρεμπορίου οπωροκηπευτικών, και γενικότερα των αγροτικών προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων. 9.Η ανάθεση μέχρις ότου οργανώσει η ίδια την κατάλληλη υποδομή, σε τρίτους, ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την εκπόνηση πάσης φύσεως ερευνών ή μελετών, κατασκευών έργων καθώς και παροχής υπηρεσιών που άπτονται του αντικειμένου της, για λογαριασμό της ίδιας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 10.Η μέριμνα και πρόνοια για την συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή των εργαζομένων σε αυτήν. 11.Η ανάληψη, διαχείριση και υλοποίηση σε συνεργασία με άλλους φορείς ή μόνη της προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν το διασυνοριακό εμπόριο με τρίτες χώρες, την εκπαίδευση κ.λ.π. Άρθρο 5 Κεφάλαιο - Μέτοχοι -Πόροι 1.Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. αποτελείται από το ποσό των 50.000.000 δρχ. εκ των χρηματικών διαθεσίμων (αποθεματικού) της Κ.Α.Θ. Α.Ε. 2.Μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, που μπορεί να παραταθεί με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας ήτοι: 1)τα κινητά πράγματα που ανήκουν στην κυριότητα της Κ.Α.Θ. καθώς και η χρήση των ακινήτων πραγμάτων που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου και β) όλες ανεξαιρέτως οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που είχαν δημιουργηθεί κατά τη λειτουργία και χάριν των αναγκών της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Ν.Π.Δ.Δ., ως αυτά απεικονίζονται στον Ισολογισμό που συντάσσεται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, θ’ αποτελέσουν εισφορά σε είδος για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 3.Η εξακρίβωση της αξίας της ως άνω εισφοράς θα γίνει μετά από γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει με βάση τις τρέχουσες αξίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη προσφερότερη και πλέον δόκιμη μέθοδο της λογιστικής. Η καθαρή θέση που θα προκύψει σύμφωνα με το ΠΔ 1123/1980 θ’ αποτελεί το ποσό κατά το οποίο θ’ αυξηθεί ανάλογα το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. 4.Η επιτροπή της παρ. 3 του παρόντος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 . Με την ίδια απόφαση ορίζεται η αποζημίωση των μελών της επιτροπής και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η επιτροπή μέσα στην οριζόμενη προθεσμία υποβάλλει έκθεση εκτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και της προκύπτουσας καθαρής θέσης της Κ.Α.Θ. Α.Ε, βάσει των συντεταγμένων οικονομικών καταστάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο μέσα σ’ ένα μήνα από την υποβολή βεβαιώνει με ειδική απόφασή του το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 5.Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, αποτελείται από εκατό(100) ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας 500.000 δρχ. η κάθε μία, οι οποίες θα εκδοθούν στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου . 6.Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου ειδικώς οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές αυτές μπορούν να τεθούν με μηχανικό μέσο. Κάθε τίτλος δύναται να παριστά πλείονες της μίας μετοχής, όπως ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. 7.Οι πόροι της Κ.Α.Θ.- Α.Ε. προέρχονται από: 1)Τα εκ του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, διατιθέμενα κεφάλαια δια την εκπόνηση μελετών, ανέγερση των απαραιτήτων εγκαταστάσεων εφοδιασμένων με πλήρη τεχνικό εξοπλισμό και αντιμετώπιση των παρεπομένων των έργων και εργασιών τούτων διοικητικών δαπανών. 2)Τα πάσης φύσεως μισθώματα της Κ.Α.Θ.- Α.Ε., τα δικαιώματα εκ παροχής υπηρεσιών και της χρήσεως χώρων εγκαταστάσεων κλπ. Αυτής κατά τα υπό ειδικού κανονισμού αυτής ορισθισόμενα καθώς και κάθε, εκ της υπό την διαχείριση αυτής περιουσιακών στοιχείων ή εξ άλλης αιτίας, προερχόμενων εσόδων. 3)Τα συναπτόμενα δάνεια 4)Οι κάθε φύσεως δωρεές. 5)Οι ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών Οργανισμών. 6)Τα έσοδα από εκποίηση περιουσιακών της στοιχείων 7)Κάθε άλλο νόμιμο πόρο. 8.Η εταιρεία ενάγεται σε κάθε περίπτωση ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της. Άρθρο 6 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 1.Το κεφάλαιο της εταιρίας μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι της αυξήσεως. Η αύξηση γίνεται με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. 2.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ του μετόχου της εταιρίας. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 3.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. 4.Οι σύμφωνα με την παράγραφο 2-3 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. 5.Κατ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 6.Μέσα στο πρώτο δίμηνο από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιήσει ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε ή όχι το κεφάλαιο της αυξήσεως. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική αρχή βεβαιωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού, που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενο στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Άρθρο 7 Γενική Συνέλευση - Σύνθεση Η Γενική Συνέλευση της Κ.Α.Θ.-Α.Ε. αποτελείται από τον μοναδικό μέτοχο που είναι το Ελληνικό Δημόσιο και εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Άρθρο 8 Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Α.Θ.-Α.Ε. είναι οι παρακάτω: α. Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό. β. Απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις Ανώνυμες Εταιρίες. γ. Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις για τις Ανώνυμες Εταιρίες ελεγκτές κάθε εταιρικής χρήσης, εγκρίνει τις εκθέσεις τους και τους απαλλάσσει από κάθε ευθύνη. δ. Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο σχετικό θέμα που παραπέμπεται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Γεωργίας και εκφράζεται επί του απολογισμού της Κ.Α.Θ.-Α.Ε ε. Συνιστά επιτροπές για τη μελέτη ειδικών θεμάτων και εισηγείται τα πορίσματα της μελέτης αυτής, στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Γεωργίας δια μέσου του Δ.Σ. στ. Τροποποίηση του καταστατικού συμπεριλαμβανομένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου και της μετατροπής των μετοχών. ζ. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό. Άρθρο 9 Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης 1.Η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται από το Δ.Σ. και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας υποχρεωτικά, τακτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μετά το κλείσιμο του ισολογισμού και έκτακτα για τα θέματα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. δ και κάθε φορά που το ζητήσει ο μέτοχος. 2.Η Γενική Συνέλευση, πρέπει να καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες από τις οριζόμενης για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών, η δε σχετική πρόσκληση δημοσιεύεται εντός της ίδιας προθεσμίας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και περιλαμβάνει τον τόπο, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται επίσης σε μια ημερήσια πολιτική, μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στη πρωτεύουσα του νομού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.2 του ΚΝ 2190/20. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής, δεν υπολογίζονται. 3.Εντός της ίδιας προθεσμίας, η πρόσκληση γνωστοποιείται στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου). Άρθρο 10 Διαδικασία Συνεδριάσεως Γενικής Συνέλευσης 1.Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται σ αυτήν οι εκπρόσωποι του μετόχου ή ο νόμιμος αναπληρωτής τους. 2.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη, που έχει δημοσιευτεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. και περιλαμβάνει τις προτάσεις του. Δύναται να περιέχει και προτάσεις του Δημοσίου ή των ελεγκτών. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται. 3.Οι κατά τη συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις σε περίληψη καταχωρίζονται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της, και υποβάλλονται σε αντίγραφο μέσα σε 20 ημέρες στην αρμόδια υπηρεσία. 4.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Άρθρο 11 Όργανα Διοίκησης Όργανα Διοίκησης της Κ.Α.Θ. Α.Ε. είναι : α) Το Διοικητικό Συμβούλιο β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος γ) Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Άρθρο 12 Διοικητικό Συμβούλιο 1.Το Δ.Σ. είναι το Ανώτατο Διοικητικό όργανο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει την στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, ενώ εποπτεύει και ελέγχει την διαχείριση της περιουσίας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες τις εξουσίες διαχείρισης και διοίκησης της Κ.Α.Θ. Α.Ε. Το Δ.Σ. συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους εγκεκριμένους από το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Συμβόλαιο Διαχείρισης στόχους, η οποία υποβάλλεται μέσα στους τρείς (3) πρώτους μήνες του έτους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας και κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον κανονισμό της Βουλής Επιτροπή. Το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, τον Γενικό Διευθυντή, και τους Διευθυντές της Κ.Α.Θ. - Α.Ε. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της Κ.Α.Θ.-Α.Ε., συνέρχεται κάθε φορά που το απαιτεί το συμφέρον του, τουλάχιστον Δε μία φορά τον μήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, στην οποία ορίζεται η μέρα και ώρα συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απόφασή του το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάσει και εκτός της έδρας του. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις του και εκπροσωπεί την Κ.Α.Θ.-Α.Ε. δικαστικώς και εξωδίκως . Με αποφάσεις του το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει την εκπροσώπηση της Κ.Α.Θ.-Α.Ε σε άλλο μέλος του Δ.Σ., σε ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος, σε Διευθυντή ή σε δικηγόρο της Κ.Α.Θ.-Α.Ε. Τον Πρόεδρο απόντα, κωλυόμενο ή ελλείποντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 2.Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής . 3.Η αποζημίωση του Προέδρου, των Μελών και του Γραμματέα του Δ.Σ. καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 4.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ.-Α.Ε. αποτελείται από εννέα (9) μέλη και απαρτίζεται από : Δύο (2) εκπροσώπους του μετόχου. Δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων της Κ.Α.Θ.-Α.Ε που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Ένα (1) πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), από τους εις την Κ.Α.Θ.-Α.Ε. εγκατεστημένους εμπόρους οπωροκηπευτικών. Τέσσερις (4) Εκπροσώπους του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος του Δ.Σ και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι λοιποί εκπρόσωποι του Δημοσίου, διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας. Με την αυτή απόφαση διοορίζονται τελικώς και οι πιο πάνω εκπρόσωποι ( Εκπρόσωποι Εργαζομένων, Εκπρόσωπος Ο.Κ.Ε.). Το υποδεικνυόμενο από την Ο.Κ.Ε. μέλος προτείνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η Ο.Κ.Ε. από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την πρόταση εκπροσώπων των εργαζομένων. ‘ Αν οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες, όπως επίσης και κατά την διάρκεια του διμήνου μέχρι του ορισμού τους σε περίπτωση προώρου παύσεως των μελών του, το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τα μέλη αυτά. Η αναπλήρωση εκλιπόντος μέλους του Δ.Σ. γίνεται με τον ίδιο τρόπο ορισμού του εκλιπόντος και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του, χωρίς να θίγεται η νόμιμος συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. μέχρι της αναπληρώσεως. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος, ή ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, καταχωριζόμενα σε ειδικό βιβλίο, που υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη κατά την συνεδρίαση. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύνανται, εφόσον κληθούν, να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Διευθυντής, καθώς και ο Νομικός Σύμβουλος. Άρθρο 13 Διευθύνων Σύμβουλος Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Δ.Σ. της Κ.Α.Θ.-Α.Ε. και η ιδιότητά του αυτή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πενταετής. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης του Διευθύνοντα Συμβούλου, είναι η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό Τομέα, με αντικείμενο συναφές προς το κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης δημόσιας επιχείρησης. Η πρόσληψη του Διευθύνοντα Συμβούλου γίνεται μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης. Η προκήρυξη της θέσης του Διευθύνοντα Συμβούλου γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Γεωργίας. Άρθρο 14 Συμβούλιο Διεύθυνσης - Γενικοί Δ/ντές Στην Κ.Α.Θ.- Α.Ε. λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης, τον τρόπο λειτουργίας του οποίου καθορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. ‘ Εχει κύρια αποστολή τον συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας του, την επίλυση των σημαντικών προβλημάτων τρέχουσας διαχείρισης, την λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το τιθέμενο από το Δ.Σ. χρηματικό όριο και την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί το Δ.Σ. 1.Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχει ο Διευθύνων Σύμβουλος ως Πρόεδρος, ο Γενικός Διευθυντής ή οι Γενικοί Διευθυντές εφόσον συσταθούν ανάλογες θέσεις και τα στελέχη της ανώτατης Διευθυντικής βαθμίδος που προβλέπεται από τον εκάστοτε κανονισμό οργάνωσης των Υπηρεσιών της Κ.Α.Θ.- Α.Ε. 2.Τα της λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης καθορίζονται με κανονισμό λειτουργίας του, που εγκρίνεται από το Δ.Σ. μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 3.Η αναγκαιότητα διορισμού Γενικών Διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Δ.Σ.,το οποίο καθορίζει τον αριθμό, τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές των. Οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται και ανακαλούνται οποτεδήποτε από το Δ.Σ. μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 4.Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρίας εκτός οργανικών θέσεων, εκλέγονται από εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της εταιρίας ή εκτός τούτου με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης. Προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της εταιρίας και παρίστανται εφόσον κληθούν, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορεί Δε να εισηγούνται τα προς συζήτηση θέματα της αρμοδιότητός τους μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 5.Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να τους ανατίθεται και εξουσία εκπροσώπησης της εταιρίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 6.Οι Γενικοί Διευθυντές, εάν προέρχονται από το προσωπικό της εταιρίας, επανέρχονται στην θέση που κατείχαν πριν τον ορισμό τους στην θέση του Γενικού Διευθυντού, όταν λήξει η θητεία τους. Στην ίδια θέση επανέρχονται και αν παραιτηθούν ή για οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσουν πριν την λήξη της θητείας τους. Ο χρόνος θητείας στην θέση του Γεν. Διευθυντού θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην εταιρία για όλες τις συνέπειες και για συνταξιοδότηση. Άρθρο 15 Στρατηγικό- Επιχειρησιακό Σχέδιο-Συμβόλαιο διαχείρισης1.Η εταιρεία υποχρεούται να καταρτίσει το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 3 του ν.2414/1996. 2.Μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας αφ’ ενός και του Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης εφ’ ετέρου συνάπτεται συμβόλαιο διαχείρισης, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 4 του ν.2414/96. Άρθρο 16 Τακτικός έλεγχος Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των οικονομικών καταστάσεων της Κ.Α.Θ.- Α.Ε. ως τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται από μία τουλάχιστον από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες που είναι εγγεγραμμένες στο ειδικό Μητρώο του Σ.Ο.Ε. η οποία εκλέγεται από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί υποχρεωτικών ελέγχων. Για την πρώτη εταιρική χρήση οι ελεγκτές καθώς και η αμοιβή τους ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας. Άρθρο 17 Εποπτεία της Κ.Α.Θ.- Α.Ε 1.Ο Υπουργός Ανάπτυξης παρίσταται ο ίδιος ή δια ειδικού αντιπροσώπου του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο. 2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας δύναται να ανατίθεται και σε Ελεγκτικές Εταιρίες ο διαχειριστικός έλεγχος της Κ.Α.Θ.- Α.Ε. Άρθρο 18 Εταιρική χρήση - Ισολογισμός 1.Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, άρχεται την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους, κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ισχύ του παρόντος Π.Δ/τος και λήγει την 31-12-1999. 2.Στο τέλος κάθε χρήσεως, το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Κ.Α.Θ.- Α.Ε. και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο Ισολογισμός και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις υποβάλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού, όπως και τα στοιχεία του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, όσον το δυνατόν αναλυτικότερα και από πιστοποιητικό των ελεγκτών . 3.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το συνοδεύον αυτό πιστοποιητικό του Ελεγκτού δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις κ.ν. 2190/1920 . 4.Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. Ισολογισμού, πρέπει ο Ισολογισμός να ελεγχθεί από τον ελεγκτή της εταιρίας και να έχει ειδικά θεωρηθεί από : α) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο γ) Ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό δ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται το Λογιστήριο της εταιρίας, υποχρεωμένων αυτών, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητας, να εκθέτουν στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους εγγράφως. Άρθρο 19 Λόγοι λύσεως της εταιρίας Η Κ.Α.Θ.- Α.Ε. λύεται : 1.Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν παραταθεί η διάρκεια αυτής σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού αυτού. 2.Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. 3.Με απόφαση της Γ. Σ. των μετόχων της. Άρθρο 20 Εκκαθάριση1.Την λύση της Κ.Α.Θ.- Α.Ε. ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής οριζομένων από την Γενική Συνέλευση τριών εκκαθαριστών, οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές τυχόν έχουν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτού . Στη περίπτωση 1 του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. 2.Οι σύμφωνα με τα παραπάνω διοριζόμενοι εκκαθαριστές, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος Α.Ε. και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, τον Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως. 4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής, κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως. 5.Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γεν. Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6.Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γεν. Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μαζί με έκθεση, για τα αίτια που παρακώλυσαν την περαίωση της εκκαθαρίσεως. Άρθρο 21 Κανονισμοί1.Εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος θα συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Συμβουλίου Διεύθυνσης, ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της εταιρίας, που θα εγκριθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας, στον οποίο θα καθορίζονται: 1)η οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και ο τρόπος λειτουργίας τους (οργανόγραμμα της εταιρίας και περιγραφή αρμοδιοτήτων εκάστης θέσεως εργασίας), 2)τα θέματα της λειτουργίας της διαχείρισης της εταιρίας με βάση τις γενικά παραδεδεγμένες λογιστικές αρχές, 3)ο τρόπος διεξαγωγής της εσωτερικής υπηρεσίας της εταιρίας και κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας, με την επιφύλαξη της αρχής της μη χειροτέρευσης της θέσης των πάσης φύσεως εργαζομένων στον Οργανισμό κατά τη δημοσίευση του παρόντος. 2.Εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος θα συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από γνώμη της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (Γ.Κ. Π.) της εταιρίας, που θα εγκριθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στον οποίο θα καθορίζονται όλα τα θέματα του προσωπικού και ιδιαίτερα: 1)η διαδικασία προσλήψεων και το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο, 2)τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη εκάστης θέσεως εργασίας, ανάλογα με την, κατά τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρίας, περιγραφή αρμοδιοτήτων της οικείας θέσης εργασίας. 3)η διαδικασία προαγωγών και η εν γένει υπηρεσιακή εξέλιξη του προσωπικού, 4)ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού (αρμόδιο όργανο και ποινές), 5)κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή εν γένει κατάσταση του προσωπικού της εταιρίας, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. 3.Μέχρι τη δημοσίευση του ανωτέρω κανονισμού και την υπογραφή της πρώτης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που υπογράφεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στη Κ.Α.Θ. Α.Ε., εξακολουθεί να ισχύει ο υφιστάμενος κατά τη δημοσίευση του παρόντος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και οι ισχύουσες διατάξεις για τη μισθοδοσία του προσωπικού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Άρθρο 22 Προσωπικό1.Το προσωπικό της Κ.Α.Θ. Α.Ε. συνδέεται με την εταιρία με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 2.Οι αποδοχές του προσωπικού της Κ.Α.Θ. Α.Ε. καθορίζονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου που καταρτίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 3.Το κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούν μόνιμο με σχέση δημοσίου δικαίου προσωπικό της Κ.Α.Θ. μεταφέρεται σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις που θα συσταθούν με τον κατά την παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, κατά το μέτρον που οι θέσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της εταιρείας, διεπόμενο ως προς όλες τις υπηρεσιακές του μεταβολές και δικαιώματα από αυτόν. 4.Το λοιπό προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στην Κ.Α.Θ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή παγίας εμμίσθου εντολής, μεταφέρεται σε αντίστοιχες θέσεις που θα συσταθούν με τον κατά την παρ.1 του προηγουμένου άρθρου Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, κατά το μέτρον που οι θέσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της εταιρείας, υποκείμενο σε όλες τις απορρέουσες απ’ αυτόν υποχρεώσεις. Άρθρο 23 Γενικές διατάξεις 1.Από τη δημοσίευση του παρόντος οπουδήποτε στην ισχύουσα νομοθεσία ή σε έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, αναγράφεται Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης νοείται εφεξής η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., που καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτής. 2.Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Κ.Α.Θ. και η υποκατάσταση αυτή εξομοιούται με καθολική διαδοχή. 3.Οι εκκρεμείς δίκες της Κ.Α.Θ. δεν διακόπτονται βίαια λόγω της διαδοχής αυτής, αλλά συνεχίζονται από την Κ.Α.Θ. Α.Ε. και κατά της Κ.Α.Θ. Α.Ε., η οποία νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά προς τούτο χωρίς καμία άλλη διατύπωση.
Άρθρο 2
1.  
    Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2414/1996 και του παρόντος καταστατικού, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του.
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος θα αρχίσει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις επιμέρους διατάξεις. Η δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφιο πρώτο του Ν. 2414/1996, για τον εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΦΕΚ 135Α’ ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2523/97(ΦΕΚ 179Α’ ) σε συνδυασμό με το Π.Δ. 143 /98 Υπαγωγή της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης στις διατάξεις του ν.2414/96 (ΦΕΚ 109/Α’ /22-5-98).
  • Τις διατάξεις του κ.ν 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιριών όπως ισχύει,
  • Την υπ αριθμ. 12/1/17-11-97 απόφαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης
  • Τις διατάξεις του Β.Δ. 869/1966, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(ΦΕΚ Α’ 223/66) και ΠΔ 57/1975 (ΦΕΚ Α’ 20/75)
  • Το Ν.1558/85 άρθρο 29Α, το Ν.2081/92 άρθρο 27 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38Α/97)Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αλλά μόνο εις βάρος του προϋπολογισμού της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ύψους 50.000.000 δρχ.
  • Την αριθ. 537/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις. 1997/2523 1997
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/57 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/57 1975
Υπαγωγή α) του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και β) της Κεντρικής Αγοράς Θεσ/νίκης στις διατάξεις του Νόμου 2414/1996 «εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις». 1998/143 1998
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/869 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/869 1966