ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/412

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-12-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ν.Δ/τος 2592/1953 (ΦΕΚ 254 Α), των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών και του ΕΚΑΒ μετά των παραρτημάτων του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ν.Δ/τος 2592/1953 (ΦΕΚ 254 Α’), των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών και του Ε.Κ.Α.Β. μετά των παραρτημάτων του, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, καταβάλλεται με μισθοδοτικές καταστάσεις, μέσων των οικείων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), σε βάρος του ειδικού φορέα «Δαπάνες Υγείας και των οικείων κωδικών αριθμών εξόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
2.  
  Η πληρωμή διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους
3.  
  Εκκαθαριστές αποδοχών ορίζονται οι Διοικητικοί Δ/ντές για τα νοσηλευτικά ιδρύματα του Ν.Δ. 2592/1953 και τα παραρτήματα αυτών, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για το Ε.Κ.Α.Β. και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Προσωπικού και Οικονομικής Διαχείρισης για τα παραρτήματα του Ε.Κ.Α.Β.
4.  
  Υποχρεώσεις τακτικών αποδοχών που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων καταβάλλονται με χρηματικά εντάλματα σε βάρος του οικείου κωδικού αριθμού εξόδου του αναφερομένου στην πρώτη παράγραφο του παρόντος ειδικού φορέα, κατά τις οριζόμενες και για τους δημοσίους υπαλλήλους διατάξεις και διαδικασίες
Άρθρο 2
1.  
  Η αποζημίωση για τις πρόσθετες αμοιβές του αναφερομένου στο προηγούμενο άρθρο προσωπικού για εφημερίες, εργασία εξαιρεσίμων ημερών, νυκτερινών ωρών, υπερωριακή απασχόληση προς συμπληρωση του υποχρωτικού ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση προς κάλυψη έκτακτων ή εποχιακών αναγκών καταβάλλεται με χρηματικά εντάλματα, κατά τις ισχύουσες ιδατάξεις, μέσω των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) των Νομών και Νομαρχιών, σε βάρος του ειδικού φορέα «Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας» και των οικείων κωδικών αριθμών εξόδων των προϋπολογισμών των Νομών και Νομαρχιών που εδρεύουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα, το Ε.Κ.Α.Β. και τα παραρτήματα του Ε.Κ.Α.Β. Στις παραπάνω Υ.Δ.Ε. δύναται να διατίθενται διοικητικοί υπάλληλοι από τα οικεία Νοσηλευτικά Ιδρύματα για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας καταβολής των παραπάνω αποζημιώσεων.
Άρθρο 3
1.  
  Οι σχετικές πιστώσεις, για την πλήρωση νέων θέσεων προσωπικού των αναφερομένων στο πρώτο άρθρο του παρόντος νομικών προσώπων, εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού πραγματοποιείται μετά την εγγραφή ή αύξηση των σχετικών προβλέψεων θέσεων από τον Υπουργό των Οικονομικών.
2.  
  Για διορισμούς, εντάξεις, προαγωγές και μετατάξεις κάθε κατηγορίας προσωπικού που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση, η Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας βεβαιώνει την ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό επί των σχετικών πράξεων. Δεν γίνεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων αν προηγουμένως δεν παρασχεθεί βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται εάν σε προηγούμενο στάδιο και εντός του ιδίου οικονομικού έτους είχε βεβαιωθεί από την ανωτέρω Διεύθυνση η ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης των προκηρυσσομένων θέσεων κατά κλάδο και κατηγορία προσωπικού.
3.  
  Πράξεις διορισμών, εντάξεων, προαγωγών και μετατάξεων, που γίνονται κατά παράβαση της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρες
4.  
  Στην πρώτη μισθοδοτική κατάσταση των διοριζομένων και μετατασσομένων υπαλλήλων, βεβαιώνεται η ύπαρξη αντίστοιχης πρόβλεψης και γράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης της Υ.Δ.Ε. Οι Δ.Ο.Υ. χωρίς την ύπαρξη της βεβαίωσης της προηγούμενης παραγράφου, αρνούνται την εξόφληση των σχετικών μισθοδοτικών καταστάσεων. Η διαπίστωση ύπαρξης της βεβαίωσης αυτής, στην περίπτωση που οι υπάλληλοι πληρώνονται μέσω Τραπεζικού συστήματος, ανήκει στους αρμόδιους εκκαθαριστές αποδοχών.
Άρθρο 4
1.  
  Καθορίζουμε ως χρόνο ενάρξεως εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος την 1.1.199 για το προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. μετά των παραρτημάτων του και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ν.Δ. 2592/1953 (ΦΕΚ 254 Α’) μετά των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών. Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 2592/98 «Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 57/18.3.98). β. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α’).
 • Την αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922 Β’).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 588/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2592 1998
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2592 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2592 1953
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. 2001/2955 2001
Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις. 2014/4238 2014
Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2015/4351 2015
Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις. 2016/4445 2016
Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις. 2017/4508 2017