Μετατροπή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του Καταστατικού της.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΠΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 1 "Σύσταση-Επωνυμία"
1.  
  Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ , ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και σε συντομογραφία Ο.Σ.Κ. Α.Ε.. Η εταιρία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διεπόμενη από τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών και του ν.2414/1996 εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αναγράφεται μεταφρασμένη στην οικεία ξένη γλώσσα.
Άρθρο 2
1.  
  Έδρα Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία και εκτός της έδρας της, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα προσδιορίζει ταυτόχρονα τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας τους.
Άρθρο 3 "Σκοποί-Μέσα Α. Η εταιρεία, που διατηρεί τις αρμοδιότητες του ΟΣΚ, όπως αυτές προσδιορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, έχει τους ακόλουθους ειδικότερους σκοπούς :"
1.  
  Την ανάληψη της γενικής τεχνικής διοικητικής και οικονομικής εποπτείας και παρακολούθησης, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Κράτους, που αφορά στην κτιριακή υποδομή και στον εξοπλισμό των σχολικών κτιρίων για τη λειτουργία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της λαϊκής επιμόρφωσης με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφορά στα σχολικά κτίρια της χώρας, καθώς και στα σχολικά κτίρια των ελληνικών κοινοτήτων στο εξωτερικό, με σκοπό τη διασφάλιση της ολικής ποιότητας και της οικονομίας των σχετικών έργων
2.  
  Τη συμβολή στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών στέγασης της εκπαιδευτικής κοινότητας, είτε αυτόνομα, είτε και για λογαριασμό φορέων του Δημοσίου, εποπτευομένων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) όλης της χώρας. Ως έργα συμβολής στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών στέγασης της εκπαιδευτικής κοινότητας νοούνται τα ακόλουθα :.
 1. Η παροχή κάθε είδους τεχνικών και επιστημονικών συμβουλών για την άρτια και ορθή από νομικής και επιστημονικής απόψεως εκτέλεση έργων σχολικής στέγης
 2. Η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης των εκπαιδευτικών συστημάτων και η εναρμόνιση και σύνταξη τεύχους προδιαγραφών σχετικά με την αισθητική και τη λειτουργική διάρθρωση του σχολικού χώρου με βάση τα ισχύοντα κτιριολογικά προγράμματα των σχολικών κτιρίων.
 3. Το κάθε φορά ισχύον τεύχος τεχνικών προδιαγραφών μετά την έγκρισή του από τις αρμόδιες αρχές θα εφαρμοζεται υποχρεωτικά από τις υπηρεσίες του κράτους που εκτελούν έργα σχολικής στέγης.
 4. Η παροχή κάθε είδους βοήθειας στη σύνταξη προγραμμάτων σχολικής στέγης στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.) όλης της χώρας που αφορούν στην ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων, στη μελέτη και κατασκευή συμπληρωματικών έργων σε υφιστάμενα σχολικά κτίρια για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, σε μεταρρυθμίσεις σε ήδη υφιστάμενα σχολικά κτίρια κλπ.
3.  
  Τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή έργων απαραίτητων για τη λειτουργία των κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ και κάθε άλλης υπηρεσίας, φορέα, ιδρύματος ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που υπάγεται στην αρμοδιότητα ή υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργείου αυτού
4.  
  Την εκπόνηση κάθε φύσης προγραμμάτων, μελετών και έργων που σχετίζονται με τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών και αποσκοπούν στην εφαρμογή καινοτομιών, όπως η βιοκλιματική αρχιτεκτονική, ο επανασχεδιασμός περιβάλλοντος σχολικού χώρου, τα έργα οικολογικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας κλπ. στο σχολικό κτίριο, υφιστάμενο ή νέο.
5.  
  Τη σύνταξη, διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων και έργων σχολικής στέγης για την εξυπηρέτηση ατόμων ή κοινωνικών ομάδων που χρήζουν ιδιαίτερης μέριμνας ή που έχει αναλάβει το κράτος την υποχρέωση να τους παράσχει σχολική στέγη με σκοπό την κοινωνική τους επανένταξη (ειδική αγωγή, παλιννόστηση, μετανάστες, ομογένεια), είτε σε σχέση με αμιγή εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε στο πλαίσιο ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης
6.  
  Την εκπόνηση μελετών, την κατασκευή έργων και τη διαχείριση προγραμμάτων που αφορούν εκπαιδευτικές υποδομές και χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους και αφορούν αμιγώς στην εκπαίδευση ή εντάσσονται σε ολοκληρωμένα προγράμματα Υπουργείων, Οργανισμών, Περιφερειακών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ και ΤΕΙ όλης της χώρας ή γενικότερα φορέων του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα καθώς και διεθνών φορέων, τηρουμένων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 50 παρ. 24 Ν.2240/94.
7.  
  Την οργάνωση κατάλληλης ερευνητικής υποδομής και την εκπόνηση πάσης φύσεως ερευνών και μελετών πολιτικής για τα θέματα της σχολικής στέγης, όπως η πολιτική γης, ο προγραμματισμός παραγωγής σχολικής στέγης, η κίνηση του μαθητικού δυναμικού και γενικότερα η δημογραφική εξέλιξη
8.  
  Τη συμμετοχή σε συζητήσεις, διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις κλπ, που έχουν στόχο την προώθηση θεμάτων που αναφέρονται στους τομείς σχολικής στέγης στο εσωτερικό ή στην αλλοδαπή
9.  
  Την ίδρυση εταιρειών παροχής συμβουλών και ιδίως μελετών, κατασκευών, καθώς και την ανάληψη, μετά από έγκριση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, της μελέτης και κατασκευής έργων σχετικών προς τα έργα εκπαιδευτικών υποδομών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία στο εσωτερικό της χώρας ή στην αλλοδαπή
10.  
  Την ανάληψη καθηκόντων συμβούλου διαχείρισης ή συμβούλου αξιολόγησης ή συμβούλου μελετών και γενικότερα προγραμμάτων και έργων που αφορούν στους τομείς δραστηριότητας της και χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς ή άλλους πόρους και εκτελούνται από Υπουργεία, Οργανισμούς, Περιφερειακές και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ΟΤΑ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή γενικότερα φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα καθώς και Διεθνών Φορέων
11.  
  Την ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων μελετών και έργων εθνικής κλίμακας σχετικών με τις δραστηριότητες της ΟΣΚ Α.Ε., που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφορούν κυρίως σε σχολικές βιβλιοθήκες, προσεισμικό έλεγχο σχολικών κτιρίων, τεχνικά έργα και εξοπλισμό για τη προσαρμογή των υφισταμένων σχολικών κτιρίων στις ανάγκες της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης του Ν.2525/1998, μελέτη και κατασκευή Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων (Α.Π.Χ.) - Αιθουσών Γυμναστικής στα σχολικά κτίρια, μελέτη και κατασκευή έργων τηλεματικής, ηλεκτρονικής δικτύωσης, σχολικών κτιρίων στο σύνολο χώρας κλπ., τηρουμένων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 50 παρ. 24 του Ν. 2240/94.
12.  
  Την ανάληψη έργων κοινωνικής και οικονομικής αξιοποίησης των εγκαταλειμένων σχολικών κτιρίων της χώρας στα πλαίσια ολοκληρωμένων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους με ή χωρίς τη συνεργασία φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η αναζήτηση τρόπων και μεθόδων αξιοποίησης της περιουσίας της ΟΣΚ Α.Ε. για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, για τις ευρύτερες ανάγκες της εκπαίδευσης ιδίως στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού για την εξυπηρέτηση συναφών σκοπών και κοινωνικών αναγκών.
13.  
  Την αναζήτηση μεθόδων και η σύνταξη μελετών και προγραμμάτων υλοποίησης της πολιτικής του σχολικού κέντρου του Ν. 1566/1985.
14.  
  Την ανάληψη κάθε φύσης μελετών και έργων σχολικής στέγης είτε αυτόνομα από την ΟΣΚ Α.Ε., είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που εκτελούνται από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, στο εσωτερικό ή την αλλοδαπή, τηρουμένων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 50 παρ. 24 του Ν. 2240/94.
15.  
  Την ανάληψη από την ΟΣΚ Α.Ε. επιτελικού και εποπτικού ρόλου ως Στρατηγικού Διαχειριστή για λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων και έργων σχολικής στέγης που πραγματοποιούνται από το Δημόσιο, τη Περιφερειακή και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τους Ο.Τ.Α. ή άλλους αποκεντρωμένους φορείς. Β. Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών η εταιρεία μπορεί να προβαίνει στα εξής:.
 1. Να συστήνει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, θυγατρικές εταιρείες και να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς και να συνεργάζεται με τις παραπάνω επιχειρήσεις
 2. Να συνάπτει δάνεια, να παρέχει εγγυήσεις, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της εταιρίας
 3. Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους, να συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε κινητά ή ακίνητα τρίτων, να αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις για ασφάλεια των απαιτήσεων της εταιρίας από τις ανωτέρω συναλλαγές
 4. Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα, να διενεργεί κάθε υλική πράξη και να καταρτίζει κάθε δικαιοπραξία που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρίας
 5. Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε Διεθνείς οργανισμούς ή σε κρατικές αρχές
 6. Να φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση των εργαζομένων σε αυτήν
 7. Να προσλαμβάνει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή να αναθέτει έργο ή εντολή σε ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες - φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων-προτάσεων ή την επίλυση προβλημάτων ειδικής φύσης ιδίως τεχνικής, διοικητικής, οικονομικής ή νομικής
 8. Να δημιουργεί την κατάλληλη τεχνική υποδομή για την εκπλήρωση των σκοπών της
 9. Να προβαίνει με κάθε τρόπο στη δημοσιοποίηση των στόχων της, στην προβολή του έργου της ιδίως με περιοδικές εκδόσεις, δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις και γενικώς με κάθε πρόσφορο μέσο
 10. Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή με την εταιρία σκοπό
 11. Να πωλεί ή να εκμισθώνει ελεύθερα οικόπεδά της ή γενικότερα να αξιοποιεί ακίνητα που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία της με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων απαραίτητων για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων της, πάντοτε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και με την προϋπόθεση ότι αυτού του είδους η εκμετάλλευση επιτρέπεται μόνο για ακίνητα στα οποία δεν είναι δυνατή ή δεν απαιτείται η ανέγερση σχολικού κτιρίου ή άλλης κτιριακής σχολικής υποδομής με βάση το πρόγραμμα αναγκών σχολικής στέγης
Άρθρο 4 "Διάρκεια"
1.  
  Η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας ορίζεται σε πενήντα έτη (50), που αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας
Άρθρο 5 "Μετοχικό Κεφάλαιο -Μέτοχοι"
1.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Ο.Σ.Κ. Α.Ε. είναι εξήντα (60) δις δραχμές το οποίο αντιστοιχεί στην αξία των εξής περιουσιακών στοιχείων :.
 1. Των ακίνητων και κινητών πραγμάτων που ανήκουν κατά κυριότητα στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που μετατρέπεται με το παρόν σε ανώνυμη εταιρεία
 2. Των απαιτήσεων που είχαν δημιουργηθεί κατά τη λειτουργία και χάριν των αναγκών του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων
2.  
  Ολα τα δικαιώματα στα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία εκχωρούνται και μεταβιβάζονται στην με το παρόν συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία Ο.Σ.Κ ΑΕ, η οποία ταυτόχρονα αναδέχεται όλες τις σχετικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνει την εκπλήρωσή τους.
3.  
  Μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, που μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα διενεργηθεί απογραφή και εκτίμηση των στοιχείων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, καθώς και σύνταξη του ισολογισμού. Εφόσον η καθαρή θέση που θα προκύψει, απεικονίζει ποσόν μεγαλύτερο του παραπάνω μετοχικού κεφαλαίου, αυτό θα αυξηθεί ανάλογα με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας.
4.  
  Η απογραφή και εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν.2190/1920, στην οποία θα συμμετέχουν δύο ορκωτοί ελεγκτές, και θα οριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση θα ορίζεται ο τρόπος διενέργειας της αποτίμησης, η αποζημίωση των μελών της επιτροπής και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
5.  
  Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που θα περιέχει περιγραφή των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα ακίνητα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων μαζί με την προβλεπόμενη από το νόμο περίληψη μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου, ύστερα από θεώρησή της από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 6 "Μετοχικό Κεφάλαιο"
1.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Ο.Σ.Κ. Α.Ε. αποτελείται από μια (1) μετοχή, η οποία αναλαμβάνεται και καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο.
Άρθρο 7 "Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου"
1.  
  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Ο.Σ.Κ. Α.Ε. με έκδοση νέων μετοχών.Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος της διάθεσής τους.
Άρθρο 8 "Πόροι"
1.  
  Πόροι της εταιρείας Ο.Σ.Κ. Α.Ε. είναι οι εξής : α) Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου προς τρίτους. β) Τα έσοδα από εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων της. γ) Τα έσοδα από εκποίηση περιουσιακών της στοιχείων. δ) Η ετήσια οικονομική ενίσχυση του Κράτους, που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας. ε) Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σε αυτό ειδικούς προϋπολογισμούς. στ) Οι ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών. ζ) Οι δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών η) Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 9
1.  
  Όργανα της εταιρείας είναι τα Όργανα Διοίκησης, η Γενική Συνέλευση και οι Ελεγκτές. Όργανα Διοίκησης της εταιρείας είναι : · Το Διοικητικό Συμβούλιο · Ο Διευθύνων Σύμβουλος · Το Συμβούλιο Διεύθυνσης.
Άρθρο 10 "Σύνθεση - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές και αποτελείται από :
 1. Τέσσερεις εκπροσώπους του Δημοσίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
 2. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στην εταιρία, με ισάριθμους αναπληρωτές, που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία.
 4. Οι εκπρόσωποι αυτοί εκλέγονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρ. 6 παρ. 2 εδ. γ. του ν.2414/1996, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 παρ.1 του ν.2469/1997, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου ειδοποιηθεί η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων.
 5. Ένα μέλος υποδεικνυόμενο από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) με τον αναπληρωτή του, που προέρχεται από φορείς σχετικούς με τις δραστηριότητες της εταιρίας ΟΣΚ Α.Ε.
 6. Το υποδεικνυόμενο από την ΟΚΕ μέλος προτείνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών αφότου ειδοποιηθεί η ΟΚΕ από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
 7. Δύο εκπροσώπους των μετόχων
2.  
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής
3.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που ορίζονται ή εκλέγονται
4.  
  Σε περίπτωση ανάκλησης, θανάτου ή παραίτησης για οποιοδήποτε λόγο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την λήξη της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του από τους αναπληρωματικούς της αντίστοιχης κατηγορίας ή κατά τη σειρά με την οποία εκλέχθηκαν, προκειμένου για τους εκπροσώπους των εργαζομένων
5.  
  Η αποζημίωση του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο 11 "Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του εκλέγει ως Αντιπρόεδρο ένα από τα μέλη του
2.  
  Η μή εκλογή εκπροσώπου ή εκπροσώπων των εργαζομένων ή μή υπόδειξη από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή μέλους της μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των δύο μηνών δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά
3.  
  Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της εταιρίας που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 12 "Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του σε τόπο και χρόνο που ορίζονται από αυτόν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, εφόσον το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα (4) μέλη του
3.  
  Η πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επιδίδεται με απόδειξη από υπάλληλο της εταιρείας δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, κατά την εκτίμηση του Προέδρου, η πρόσκληση, στην οποία γίνεται μνεία του κατεπείγοντος, μπορεί να επιδίδεται και την προηγούμενη της συνεδρίασης.
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος
5.  
  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
6.  
  Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από όλα τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση μέλη και από το γραμματέα. Τα πρακτικά επικυρώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
7.  
  Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρίας, εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Γενικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον κληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 13 "Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της εταιρείας. Διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας και εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2.  
  Το Διοικητικο Συμβούλιο έχει ειδικότερα τις παρακάτω αρμοδιότητες :
 1. Καταρτίζει και αναθεωρεί το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.), το υποβάλλει στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς έγκριση και το καταθέτει στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή της.
 2. Καταρτίζει ή αναθεωρεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.), το υποβάλλει στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή της.
 3. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στους εγκεκριμένους από το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Συμβόλαιο Διαχείρισης στόχους.
 4. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του έτους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή.
 5. Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας, καθώς και το σύστημα δεικτών εξυπηρέτησης και αποτελεσματικότητας
 6. Καταρτίζει μετά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον απολογισμό έσόδων-εξόδων, τον ισολογισμό των αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται απο γενικές ή ειδικές διατάξεις
 7. Αποφασίζει την πρόσληψη προσωπικού της εταιρίας
 8. Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο
 9. Εισηγείται τα θέματα για συζήτηση στη Γενική Συνέλευση
 10. Αποφασίζει για την πρόσκτηση των αναγκαίων για την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας οικοπεδικών εκτάσεων
 11. Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών εταιριών και τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρ. 3 του παρόντος.
 12. Αποφασίζει για την ανάθεση σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελετών, κατασκευών και επίβλεψης έργων
 13. Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών, για την παραίτηση από ασκηθείσες αγωγές, για άσκηση ενδίκων μέσων ή για παραίτηση από αυτά, για δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, καθώς και για σύναψη δανείων κάθε μορφής, στα πλαίσια της δυνατότητας της εταιρείας να εκχωρεί για την ασφάλεια της, εν όλω ή εν μέρει, προσόδους της εταιρίας και να παρέχει δικαιώματα υποθήκης στα ακίνητά της
 14. Αποφασίζει για την αναγκαιότητα διορισμού Γενικών Διευθυντών, καθορίζει τον αριθμό, τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές αυτών
 15. Διαμορφώνει τη στρατηγική της εταιρείας και εγκρίνει τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες και την κατάρτιση ειδικών συμφωνιών με φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση προγραμμάτων που αναφέρονται στους σκοπούς της ΟΣΚ Α.Ε.
 16. Αποφασίζει την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομθεσία.
 17. Στα πλαίσια αυτά ορίζει την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας και εγκρίνει τα κάθε φύσης τιμολόγιά της σύμφωνα με τους κανόνες της ανοικτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό, επιφυλασσομένων των κοινωνικών κριτηρίων όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία κάθε φορά.
 18. Συντάσσει τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΚΕΟΛ) της εταιρίας και τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού (ΓΚΠ).
 19. Ιδιαίτερα για τη σύνταξη και τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού και τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις της εταιρίας με το προσωπικό της απαιτείται η σύμφωνη γνώμη αμφοτέρων των πλευρών, με τη διαδικασία της υπογραφής συλλογικής σύμβασης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
 20. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης, καθώς και κάθε άλλο Κανονισμό που απαιτείται για τη λειτουργία της εταιρίας
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο Συμβούλιο Διεύθυνσης ή στους Γενικούς Διευθυντές
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της εταιρίας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ή σύμβαση εντολής. Η πρόσληψη θα γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που θα θέτει η εταιρία πριν από κάθε πρόσληψη.
Άρθρο 14 "Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
2.  
  Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά την εταιρία
3.  
  Τον Πρόεδρο αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4.  
  Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 15 "Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920.
Άρθρο 16 "Διευθύνων Σύμβουλος"
1.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρίας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρίας, διευθύνει το έργο της, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, του Συμβολαίου Διαχείρισης, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου.
2.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται για χρονικό διάστημα πέντε ετών μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης, η οποία γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντα Συμβούλου και η διαδικασία πρόσληψής του ορίζονται από το άρθρο 7 του ν.2414/1996, όπως τροποποιηθείς ισχύει.
3.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω κατασταστικές αρμοδιότητες και όσες άλλες του αναθέτει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο :
 1. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού, στο Επιχειρησιακό και Στρατηγικό σχέδιο, καθώς και στο Συμβόλαιο Διαχείρισης
 2. Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι του ποσού εκείνου που θα ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο
 3. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Αποφασίζει για τα θέματα προσωπικού της εταιρίας μέσα στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της εταιρίας Ο.Σ.Κ. ΑΕ, των συμβατικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Συμβόλαιο Διαχείρισης.
 5. Προτείνει τους κάθε φύσης κανονισμούς λειτουργίας της εταιρίας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού.
 6. Προτείνει την κατάρτιση νέων κανονισμών προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού.
4.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου
Άρθρο 17 "Συμβούλιο Διεύθυνσης - Γενικοί Διευθυντές"
1.  
  Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχουν ως Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Γενικοί Διευθυντές
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου
3.  
  Κύρια αποστολή του Συμβουλίου Διεύθυνσης είναι ο συντονισμός και η εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της εταιρείας, η επίλυση σημαντικών προβληματων της τρέχουσας διαχείρισης, η λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματικό οριο και η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο
4.  
  Η αναγκαιότητα διορισμού Γενικών Διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τον αριθμό, τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές τους. Οι Γενικοί Διευθυντες ορίζονται και ανακαλούνται οποτεδήποτε από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
5.  
  Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρίας εκτός οργανικών θέσεων, εκλέγονται από εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της εταιρίας ή εκτός αυτού, με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης. Προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της εταιρίας και παρίστανται, εφόσον κληθούν, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι Γενικοί Διευθυντές, μπορούν να εισηγούνται τα προς συζήτηση θέματα της αρμοδιότητάς τους μετα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
6.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατίθεται στους Γενικούς Διευθυντές και εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους
Άρθρο 18 "Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διεύθυνσης"
1.  
  Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διεύθυνσης είναι οι εξής : α) Ο συντονισμός και η εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής και λειτουργίας της εταιρείας. β) Η επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης. γ) Η λήψη αποφασεων για προμήθειες ή αναθέσεις εργων μέχρι το όριο του χρηματικού ποσού που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο. δ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του έχει ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 19
1.  
  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποτελείται από το μοναδικό μέτοχο αυτής, που είναι το Ελληνικό Δημόσιο και εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται σε αυτήν ο Υπουργός Οικονομικών ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του. Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
Άρθρο 20 "Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο καταστατικό αυτό, για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία
2.  
  Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα:
 1. Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανόμενων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου
 2. Διάλυση, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της εταιρείας
 3. Εκλογή των δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
 4. Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών - ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα
 5. Διάθεση των ετήσιων κερδών
 6. Έκδοση ομολογιακού δανείου
 7. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη
 8. Διορισμό εκκαθαριστών
 9. Κατάθεση αγωγών κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών σε περίπτωση παράβασης των εκ του νόμου καθηκόντων τους
 10. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό
Άρθρο 21 "Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, τακτικά, μία φορά το χρόνο και σε έξι (6) μήνες από το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης
2.  
  Κατ’ εξαίρεση η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας της, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
3.  
  Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και εκτάκτως οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο, όταν το ζητήσει ο μέτοχος ή οι ελεγκτές, καθώς και στις προβλεπόμενες από το νόμο ή το καταστατικό περιπτώσεις
4.  
  Όταν ο μέτοχος ή οι Ελεγκτές ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, να συγκαλέσει αυτήν με θέμα ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση
5.  
  Στη Γενική Συνέλευση, εφόσον η ίδια δεν αποφασίσει διαφορετικά, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος αυτού. Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της εταιρίας, οριζόμενος από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.  
  Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται και αποφασίζονται μόνο θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
Άρθρο 22 "Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση, εκτός των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής ημέρα, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
2.  
  Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια
3.  
  Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :
 1. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ. περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
 2. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση και,.
 3. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα επί τρία συνεχή έτη ως αμιγώς οικονομικές εφημερίδες και έχουν ημερήσια κυκλοφορία, καθ’ όλη την τριετία, πέντε τουλάχιστον χιλιάδων φύλλων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, πριν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από τη Γενική Συνέλευση
4.  
  Πριν από την προθεσμία αυτή των είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας
5.  
  Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό
6.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, αντίτυπο της έκθεσης πεπραγμένων αυτού και της έκθεσης των Ελεγκτών
Άρθρο 23
1.  
  Εάν δεν επιτευχθεί η σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση γίνεται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 24 "Διαχειριστικός Έλεγχος"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε ελεγκτικές εταιρείες ο διαχειριστικός έλεγχος της εταιρείας Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
Άρθρο 25 "Εταιρική χρήση"
1.  
  Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1999.
Άρθρο 26 "Ελεγκτές"
1.  
  Για να λάβει η Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς - ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας θα πρέπει αυτοί προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών
2.  
  Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους δύο (2) Ελεγκτές της επόμενης εταιρικής χρήσης, με ισάριθμους αναπληρωτές τους, και ορίζει ταυτόχρονα την αμοιβή τους
3.  
  Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Εφόσον οι Ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό τους σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον κ.ν.2190/1920.
Άρθρο 27 "Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις"
1.  
  Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το νόμο, και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α, 70β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή, ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται : α) από την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 43α του κ.ν.2190/1920, και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.
2.  
  Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί από :
 1. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
 2. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και
 3. τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου της εταιρίας.
 4. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας, ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3.  
  Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στο αρμόδιο για θέματα εποπτείας των Ανωνύμων Εταιριών Υπουργείο μέσα σε τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου των Ελεγκτών σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, και β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 43β παράγραφος 5 του κ.ν.2190/1920.
5.  
  Σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων υποβάλλεται στο αρμόδιο για θέματα εποπτείας των Ανωνύμων Εταιρειών Υπουργείο
Άρθρο 28 "Λόγοι λύσης της εταιρείας"
1.  
  Η εταιρεία λύεται : α) Μόλις παρέλθει ο οριζόμενος στο παρόν καταστατικό χρόνος διάρκειας αυτής, εφόσον προηγουμένως η Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έχει αποφασίσει την παράταση του χρόνου διάρκειας, και β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 29 "Εκκαθάριση"
1.  
  Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν η εταιρία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας της, ο Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Αν η εταιρία λυθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
2.  
  Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4). Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως έχουν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται.
3.  
  Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
4.  
  Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στο αρμόδιο για θέματα εποπτείας των Ανωνύμων Εταιρειών Υπουργείο. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.
5.  
  Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλονται κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης και έκθεση για τις τυχόν αιτίες που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 30 "Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχέδιο"
1.  
  Η εταιρία υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.2414/1996, όπως ισχύει : α) Το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.), που καθορίζει το πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους. β) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) με διάρκεια τριών (3) έως πέντε (5) ετών. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του.
2.  
  Το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εγκρίνονται με κοινή τους απόφαση και κατατίθενται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή
3.  
  Το Επιχειρησιακό Σχέδιο μπορεί να αναθεωρείται, με τον ίδιο τρόπο που καταρτίζεται και εγκρίνεται. Σε επείγουσες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, να προβαίνει, με δική του ευθύνη, σε περιορισμένης έκτασης αναμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
4.  
  Η υποχρέωση υποβολής του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου δεν αναιρεί την υποχρέωση υποβολής του προϋπολογισμού, του απολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται από τις γενικές ή ειδικές διατάξεις
5.  
  Σε περίπτωση που η εταιρία έχει ιδρύσει θυγατρική εταιρεία, υποβάλλει, εκτός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, και ενοποιημένους λογαριασμούς της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 31 "Συμβόλαιο Διαχείρισης - Έλεγχος της τήρησής του"
1.  
  Μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας αφενός, και του Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αφετέρου, συνάπτεται το κατά το άρθρο 4 του ν.2414/1996, όπως εκάστοτε ισχύει, Συμβόλαιο Διαχείρισης, στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρειες, και στο πλαίσιο του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου, οι στόχοι που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
2.  
  Το Συμβόλαιο Διαχείρισης κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή της
3.  
  Αν διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων, που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή αν διατυπωθεί άλλος σπουδαίος λόγος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καταγγελθούν το Συμβόλαιο Διαχείρισης και οι συμβάσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και να ανακληθεί ο διορισμός τους. Μέσα σε ένα μήνα από το διορισμό νέου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου συντάσσεται νέο Συμβόλαιο Διαχείρισης μεταξύ αυτών και του Δημοσίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Άρθρο 32 "Απαγόρευση ανταγωνισμού"
1.  
  Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ’ επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις συναφείς προς τους σκοπούς της εταιρίας ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιριών που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
1.  
  Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος και του παρόντος καταστατικού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, του ν.2414/1996, όπως κάθε φορά ισχύουν, του α.ν.627/1968 (ΦΕΚ Α 266), Περί Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και συστάσεως παρά τω Υπουργείω Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Διευθύνσεως Προγραμματισμού και Ερευνών, όπως ισχύει, του ν.513/1976 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων νομοθεσίας (ΦΕΚ 356), όπως ισχύει, του ν. 513/1976 (ΦΕΚ 356) όπως ισχύει, του ν. 530/1977 (ΦΕΚ 29) όπως ισχύει, του π.δ. 830/1979 (ΦΕΚ 193) όπως ισχύει, του π.δ. 453/1987 (ΦΕΚ 213), του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101) όπως ισχύει, της απόφ. υπουργ. ΣΤ1/650/1991 (ΦΕΚ Β΄ 265) όπως ισχύει, του άρθρ. 6 παρ. 24 του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153) όπως ισχύει, καθώς και από όσες διατάξεις της νομοθεσίας για τον ΟΣΚ δεν είναι αντιθετες με τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 34
1.  
  Η ιδρυόμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία κατά μετατροπή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων υπεισέρχεται, ως οιονεί καθολικός διάδοχος, στη θέση του μέχρι σήμερα υφιστάμενου Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων
2.  
  Όλα τα, κάθε είδους, φύσης και μορφής, μέχρι σήμερα υπέρ του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων ισχύοντα προνόμια, απαλλαγές και ατέλειες του α.ν. 627/1968, όπως ισχύει και του ν.513/1976, όπως ισχύει, αναγνωρίζονται και ισχύουν υπέρ της ιδρυομένης με το παρόν εταιρείας.
3.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος, η ιδρυόμενη με αυτό εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στο σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και λοιπών εννόμων σχέσεων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων
4.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος οι εκκρεμείς δίκες του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων συνεχίζονται στο όνομα του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη δικαστική ή εξώδικος ενέργεια για τη συνέχισή τους.
5.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος η κυριότητα των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων περιέρχεται αυτοδικαίως στη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του παρόντος, στα βιβλία μεταγραφών των αντίστοιχων Υποθηκοφυλακείων, προκειμένου περί ακινήτων σημειώνεται ατελώς, η επερχόμενη με το παρόν μετατροπή και υποκατάσταση. Οι παραπάνω μεταβιβάσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, καθώς και δικαίωμα υπέρ τρίτων.
6.  
  Οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος συναφθείσες και ευρισκόμενες σε ισχύ, κάθε είδους, τύπου, φύσης και περιεχομένου δικαιοπραξίες, στις οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, συνεχίζονται στο όνομα του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., χωρίς κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να δικαιούται να ζητήσει για το λόγο αυτό τη λύση των ανωτέρω δικαιοπραξιών ή τη μη εκτέλεση αυτών ή τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από αυτές.
7.  
  Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία ή σε έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, αναγράφεται ο τίτλος Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, από της ισχύος του παρόντος νοείται η εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.
Άρθρο 35 "Κανονισμοί Λειτουργίας του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων. Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας. Γενικός Κανονισμός Προσωπικού."
1.  
  Οι κάθε φύσης ισχύοντες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κανονισμοί του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ιδίως ο Κανονισμός εκπονήσεως μελετών και εκτελέσεως έργων, ο Κανονισμός Οικονομικής Λειτουργίας κλπ., εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται από την εταιρία Ο.Σ.Κ ΑΕ.
2.  
  Σε ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος θα συνταχθεί και θα τεθεί σε εφαρμογή, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΚΕΟΛ) της εταιρείας, στον οποίο θα καθορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της εταιρίας ο τρόπος λειτουργίας αυτών
3.  
  Σε ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος θα συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από γνώμη της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (ΓΚΠ) της εταιρίας, που θα εγκριθεί με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
4.  
  Μέχρι τη δημοσίευση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού και την κατάρτιση της πρώτης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που υπογράφεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην εταιρεία Ο.Σ.Κ. Α.Ε. το αργότερο δέκα οκτώ (18) μήνες μετά τη δημοσίευση του παραπάνω κανονισμού, επιφυλασσομένης της διάταξης του αρ. 10 παρ. 2 του ν.2414/96, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι υφιστάμενοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμοί και οι ισχύουσες διατάξεις για τη μισθοδοσία του προσωπικού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
Άρθρο 36 "Έργα και Προμήθειες"
1.  
  Έργα και Προμήθειες που αφορούν στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων εκτελούνται από την ΟΣΚ Α.Ε.
2.  
  Η διαδικασία καί ο τρόπος διεξαγωγής των συναλλαγών της ΟΣΚ Α.Ε. με τρίτους για την κατασκευή έργων και την ανάθεση προμηθειών καθορίζονται με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Μέχρι την δημοσίευση του Κανονισμού αυτού εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά την δημοσίευση του παρόντος διατάξεις
Άρθρο 37 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό της εταιρείας ΟΣΚ Α.Ε. προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.
2.  
  Οι αποδοχές του προσωπικού της εταιρείας ΟΣΚ Α.Ε. καθορίζονται με τις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν.
3.  
  Στην ΟΣΚ ΑΕ προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ειδικό επιστημονικό προσωπικό ή προσωπικό αυξημένων ή ειδικών προσόντων σε θέσεις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΚΕΟΛ), μετά από απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τις προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα.
Άρθρο 38 "Υπηρετούν Προσωπικό στον ΟΣΚ"
1.  
  Το μόνιμο προσωπικό του ΟΣΚ, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί με σχέση δημοσίου δικαίου, μεταφέρεται σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις που θα συσταθούν με τον κατά την παρ. 2 του άρθρου 35 του παρόντος Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, ο οποίος ρυθμίζει όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές και δικαιώματα του προσωπικού αυτού.
2.  
  Το λοιπό προσωπικό, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στον ΟΣΚ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή παγίας έμμισθης εντολής, εντάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις που θα συσταθούν με τον κατά την παρ. 2 του άρθρου 35 του παρόντος Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, ανάλογα με τα απαιτούμενα από αυτόν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Το προσωπικό αυτό θα υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που θα ορίσει ο παραπάνω Κανονισμού. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και το διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2414/1996 και του παρόντος καταστατικού, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο και ο υπάρχων Διευθυντής Συντονιστής του Ο.Σ.Κ. εξακολουθούν αντίστοιχα να ασκούν τα καθήκοντά τους. Οι Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως καθώς και η αμοιβή τους θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις επιμέρους διατάξεις. Η δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος ανατίθεται στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 και του άρθρου 2, παρ.1, εδάφιο πρώτο, του Ν.2414/1996, για τον Εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ Α 135/1996), όπως τροποποιηθείς ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Α.Ν.627/1968 (ΦΕΚ Α 266), Περί Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και συστάσεως παρά τω Υπουργείω Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Διευθύνσεως Προγραμματισμού και Ερευνών, όπως τροποποιηθείς ισχύει.
 • Τις διατάξεις του κ. ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποηθείς ισχύει,
 • Τη διάταξη του άρθρ. 63 του Ν.2637/98 (ΦΕΚ 200),
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 286/98 Υπαγωγή του ΟΣΚ στο Ν.2414/96 (ΦΕΚ 208),
 • Το άρθρο 29α του Ν. 1558/85, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον έτος και τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, που διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμό 353/1998 απόφασή του,
 • Την υπ’ αριθμό 536/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/ΣΤ1/650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/ΣΤ1_650 1991
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1976/513 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/513 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/530 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1998/2525 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2525 1998
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3757 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3757 1957
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/627 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/627 1968
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/830 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/830 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/453 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/453 1987
Υπαγωγή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) στις διατάξεις του νόμου 2414/1996 «εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις». 1998/286 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις. 2005/3369 2005
Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις. 2013/4182 2013
Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και Ειδικού Λογιστηρίου και τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ/των 284/88, 305/89, 141/92 και 200/97. 2001/206 2001
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009