ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/418

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-12-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση και θέση σε ισχύ της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας, έκδοση V.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Κυρώνεται και τίθεται σε ισχύ η Ελληνική Φαρμακοποιΐα, έκδοση V, που καταρτίσθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
Άρθρο 2
1.  
  Η κυρωθείσα με τα Π.Δ. 148/7.3.89 (ΦΕΚ 70Α΄), 169/ 10.4.90 (ΦΕΚ 61Α΄), 252/21.6.91 (ΦΕΚ 94Α΄), 261/20.8.92 (ΦΕΚ 141Α΄), 19/24.2.94 (ΦΕΚ 21Α΄), 332/24.10.94 (ΦΕΚ 175Α`), 321/29.8.1996 (ΦΕΚ 217Α΄) Ελληνική Φαρμακοποιΐα ΙV και τα συμπληρώματά της παύουν να ισχύουν.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του Π.Δ/τος αρχίζει από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του Ν.Δ. 1011/71 άρθρο 1, 4 και 5 «περί αναμορφώσεως της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας και εκδόσεως συμπληρωμάτων αυτής» (ΦΕΚ 204 Α΄). β) Του άρθρου 3 παρ. 7 του Ν. 1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 3Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 περ. Α΄ περ. 1 του Ν.1579/85 (ΦΕΚ 217/Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1, 2 και 5 του ιδίου νόμου. γ) Του Ν. 1425/84 «Κύρωση της σύμβασης για την εκπόνηση Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιΐας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 30/Α΄). δ) Το άρθρο 29Α του Ν. 1558 (ΦΕΚ 137/Α΄/26.7.85) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α΄/ 92) και άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α΄/97).
 • Τα Π.Δ. α) 148/7.3.89 «Κύρωση και θέση σε ισχύ της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας, έκδοση ΙV» (ΦΕΚ 70/Α΄). β) 169/10.4.1990 «Κύρωση και θέση σε ισχύ του 1ου Συμπληρώματος (Σ1) της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας, έκδοση ΙV» (ΦΕΚ 61/Α΄). γ) 252/21.6.91 «Κύρωση και θέση σε ισχύ του 2ου Συμπληρώματος (Σ2) της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας, έκδοση ΙV» (ΦΕΚ 94/Α΄). δ) 261/20.8.92 «Κύρωση και θέση σε ισχύ του 3ου Συμπληρώματος (Σ3) της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας, έκδοση ΙV» (ΦΕΚ 141/Α΄). ε) 19/24.2.94 «Κύρωση και θέση σε ισχύ του 4ου Συμπληρώματος (Σ4) της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας, έκδοση ΙV» (ΦΕΚ 211/Α΄). στ) 332/24.10.94 «Κύρωση και θέση σε ισχύ του 5ου Συμπληρώματος (Σ5) της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας, έκδοση ΙV» (ΦΕΚ 175/Α΄). ζ) 321/29.8.96 «Κύρωση και θέση σε ισχύ του 6ου Συμπληρώματος (Σ6) της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας, έκδοση ΙV» (ΦΕΚ 217/Α΄).
 • Την πράξη του Δ.Σ./ΕΟΦ αριθμ. 0-440/12η/3.6.1998.
 • Ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος προκαλείται δαπάνη 28.000.000 δρχ. και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ε.Ο.Φ. οικονομικού έτους 1998 στον ειδ. φορέα 4120 και ΚΑΕ 4127 για την αντιμετώπιση της σχετικής δαπάνης (σχετ. η υπ’ αριθμ. 2024997/2830/0094/12.5.98 απόφαση Υπουργού Οικονομικών).
 • Τη γνωμοδότηση αριθμ. 568/1998 του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-12-31 Κύρωση και θέση σε ισχύ της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας, έκδοση V.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/292
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/2024997/2830/0094 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2024997_2830_0094 1998
ΝΟΜΟΣ 1983/1316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1316 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1425 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1425 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1579 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1011 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1011 1971
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/148 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/148 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση και θέση του 2ου Συμπληρώματος της Ελληνικής Φαρμακοποιίας έκδοσης V. 2003/257 2003
Κύρωση και θέση σε ισχύ του 3ου Συμπληρώματος της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας έκδοση V. 2008/125 2008