ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/419

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-12-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Πυροσβεστικών Σταθμών Α΄ Τάξης στις Βιομηχανικές Περιοχές Θεσσαλονίκης και Πάτρας και Γ΄ Τάξης στις Βιομηχανικές Περιοχές Βόλου και Ηρακλείου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύονται Πυροσβεστικοί Σταθμοί:
 1. Α΄ Τάξης, στις Βιομηχανικές Περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας και
 2. Γ΄ Τάξης, στις Βιομηχανικές Περιοχές του Βόλου και του Ηρακλείου Κρήτης στους οποίους υπηρετεί πυροσβεστικό προσωπικό από την υπάρχουσα οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος
2.  
  Για την στελέχωση καθενός από τους ανωτέρω Πυροσβεστικούς Σταθμούς Α΄ Τάξης συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα οι ακόλουθες οργανικές θέσεις, Αξιωματικών Γενικών Υπηρεσιών:
 1. Μία (1) θέση Αντιπυράρχου
 2. Μία (1) θέση Επιπυραγού
 3. Μία (1) θέση Πυραγού
 4. Τρεις (3) θέσεις Ανθυποπυραγών - Υποπυραγών (Παραγωγικής Σχολής) και μειώνονται αντίστοιχα για καθένα απ’ αυτούς τους Σταθμούς έξι (6) θέσεις Αρχιπυροσβεστών (μη Παραγωγικής Σχολής) - Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών
3.  
  Για τη στελέχωση καθενός από τους ανωτέρω Πυροσβεστικούς Σταθμούς Γ΄ Τάξης συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα οι ακόλουθες οργανικές θέσεις Αξιωματικών Γενικών Υπηρεσιών:
 1. Μία (1) θέση Επιπυραγού
 2. Μία (1) θέση Πυραγού
 3. Δύο (2) θέσεις Ανθυποπυραγών - Υποπυραγών (Παραγωγικής Σχολής) και μειώνονται αντίστοιχα για καθένα απ’ αυτούς τους Σταθμούς τέσσερις (4) θέσεις Αρχιπυροσβεστών (μη Παραγωγικής Σχολής) - Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών
4.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η λειτουργία των ιδρυομένων Πυροσβεστικών Σταθμών από 1.7.1999. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παρ. 1 περίπτωση β και γ και παρ. 7 του Ν. 1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986. β. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997. δ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 51). ε. Του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 82). στ. Του Π.Δ. 47/1995 «Οργανική δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 36). ζ. Της 1107147/1239/0006α΄/4.10.1996 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 922).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος θα προκληθεί οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ως εξής: Α) Επί του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 903 εκατ. δρχ. για το 1998, που θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό Προγράματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) υπό Κ.Α.Ε. 8361 του Ε.Φ. 43 - 960 (Σ.Α.Ε. 050/2) και 962 εκατ. δρχ. για το 1999 που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. υπό Ε.Φ. 43-960. Η ανωτέρω δαπάνη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Β΄Κ.Π.Σ.) σε ποσοστό 60%. Β) Επί του Τακτικού Προϋπολογισμού για τα έτη 1999, 2000, 2001, 2002 και 2003 δαπάνη ύψους 10.500.000, 20.240.000, 20.240.000, 25.356.000 και 30.500.000 δρχ. αντίστοιχα, που θα καλυφθεί με εγγραφή πιστώσεων στους οικείους ΚΑΕ του Ε.Φ. 43-220 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
 • Την 617/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α΄ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α΄ 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Οργανική δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1995/47 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία