ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/43

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-02-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ» του Νομού Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εγκρίνεται η 79/97 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλάστρας του Νομού Θεσσαλονίκης, η οποία αφορά την σύσταση στον ομώνυμο Δήμο ενιαίας επιχειρήσεως υδρεύσεως και αποχετεύσεως και έχει ως εξής:"
1.  
  Συνιστάται στο Δήμο Χαλάστρας του Νομού Θεσσαλονίκης ενιαία επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ» (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
2.  
  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητός της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως». Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/80).
3.  
  Έδρα της Επιχείρησης είναι ο Δήμος Χαλάστρας του Νομού Θεσσαλονίκης (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/80).
4.  
  Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Χαλάστρας (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 2
1.  
  Εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 3 "Περιουσία"
1.  
  Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεστούν με βάση εγκεκριμένες μελέτες, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευση και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων (άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 4
1.  
  Έσοδα Έσοδα της επιχείρησης είναι: α. Το ειδικό τέλος για την μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μία δεκαετία από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α και 11 Ν. 1069/1980). β. Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ια και 13 Ν. 1069/1980). γ. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ Ν. 1069/1980). δ. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. δ και άρθρο 15 Ν. 1069/1980). ε. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε Ν. 1069/1980). στ. Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. στ Ν. 1069/1980). ζ. Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ Ν. 1069/1980). η. Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. η Ν. 1069/1980) θ. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ Ν. 1069/1980). ι. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ι Ν. 1069/80). ια. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιβ Ν. 1069/80). ιβ. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιγ Ν. 1069/80). ιγ. Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διάταξεων των άρθων 27 και 28 Ν. 1069/80, όπως το άρθρον 28 τούτου τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 13 του Ν. 2307/95 καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Άρθρο 5 "Διοίκηση"
1.  
  Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη τα οποία ορίζονται με αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο . Από τα μέλη αυτά:.
 1. Τρία (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ των οποίων το ένα προέρχεται από τη μειοψηφία
 2. Ένα (1) είναι δημότης ή κάτοικος του Δήμου Χαλάστρας που έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης
 3. Ένα (1) είναι εκπρόσωπος του Κοινωνικού φορέα της Περιοχής (2ου Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού του Δήμου Χαλάστρας)
 4. Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση σε περίπτωση που αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζομένους, οπότε μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των αιρετών εκπροσώπων του Δήμου.
 5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 6. Ο εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα και των εργαζομένων ορίζονται από τους οικείους φορείς.
2.  
  Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του (άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1069/80 και άρθρο 278 Π.Δ. 410/95.
3.  
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη (άρθρο 2 παρ. 2 της 25027/84 ΦΕΚ Β/244 αποφ. Υπ. Εσωτερικών).
4.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο Αντιπρόεδρος, εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/80). Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α 191/23.8.1980).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. (Α 201).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.1997 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 801/Β/5.9.1997).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137/85) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154/92) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 Α).
 • Την 79/97 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλάστρας.
 • Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλάστρας ύψους 26.000.000 δρχ., για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό στον Κωδικό Κ.Α. 032.9. Επίσης προβλέπεται για τα επόμενα έτη 1998, 1999, 2000 και 2001, ο προϋπολογισμός του Δήμου να επιβαρυνθεί κατά 26.000.000 ανά έτος με εγγραφή πίστωσης τον ίδιο κωδικό.
 • Την 591/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1995/2307 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία