ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/45

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντικατάσταση διατάξεων του Π.Δ. 305/1992 «Ρύθμιση θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 152) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντικατάσταση διατάξεων του Π.Δ. 305/1992 Στις διατάξεις του Π.Δ. 305/1992 (Α’ 152), όπως ισχύουν σήμερα, επέρχονται οι ακόλουθες αντικαταστάσεις:"
1.  
  Η παράγρ. 7 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίνονται οι Πύραρχοι, Αρχιπύραρχοι και ο Υπαρχηγός, εφόσον συμπληρώνουν 35ετή συντάξιμη υπηρεσία και κρίνεται ότι δε συγκεντρώνουν σε ικανοποιητικό βαθμό όλα τα ιδιάζοντα ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα ή δεν έχουν ικανοποιητική υπηρεσιακή απόδοση
2.  
  Η περίπτωση (β) της παραγρ. 1 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Για τον Υπαρχηγό, τους Αρχιπυράρχους και τους Πυράρχους που συγκεντρώνουν 35ετή συντάξιμη υπηρεσία, συντάσσονται εκτός των παραπάνω πινάκων και πίνακες ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους
3.  
  Η παράγρ. 6 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής: 6.Οι Πύραρχοι και Αρχιπύραρχοι, που κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό, τίθενται αμέσως εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα τριάντα (30) ημέρες μετά την προαγωγή τους με άλλο προεδρικό διάταγμα .
4.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 42, όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 329/1993 (Α’ 140), αντικαθίσταται ως εξής: Αυτά συνεδριάζουν εκτάκτως και αποφαίνονται γι’ αυτές υποχρεωτικά το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους που διενεργήθηκαν οι προσβαλλόμενες κρίσεις
Άρθρο 2 "Άλλες διατάξεις"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 169/1994 (Α’ 106) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Ο καταληκτικός βαθμός του αξιωματικού Πλοηγών - Μηχανικών που δεν κατέχουν προαγωγικό δίπλωμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Γ’ Κατηγορίας είναι εκείνος του Αντιπυράρχου
2.  
  Οι Υποπυραγοί Πλοηγοί Κυβερνήτες που προάχθηκαν στο βαθμό τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 109/1994 προκειμένου για μελλοντικές τους προαγωγές θεωρείται ότι απέκτησαν το βαθμό του Ανθυποπυραγού από την ημερομηνία κατάταξής τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.
3.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Π.Δ. 8/1991 (Α’ 5), όπως κωδικοποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Π.Δ. 210/1992 (Α’ 99) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Ειδικά στους Λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς, Αξιωματικός Υπηρεσίας ορίζεται ο αρχαιότερος Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών ή Πλοηγός Κυβερνήτης κάθε φυλακής
4.  
  Αν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου συντρέχουν περιπτώσεις προαγωγών, επιτρέπεται προκειμένου να πραγματοποιηθούν αυτές και έκτακτη κρίση
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παράγραφος 1 περίπτωση (γ), (δ), (ε) και (στ) και παράγραφος 7 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986. β. Του άρθρου 1 παράγραφος 2 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις (Α’ 49). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Ν. 2649/1997 (Α’ 38). δ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α’ 51`). ε. Του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α’ 82). στ. Της 1107141239/0006 Α’/4.10.1996 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β’ 922).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος θα προκληθεί σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού κατά το οικονομικό έτος 1998 δαπάνη ύψους τουλάχιστον 900.000 δρχ. περίπου, η οποία λόγω του μικρού ύψους δύναται να καλυφθεί από τις γραμμένες πιστώσεις κατηγορίας ΚΑΕ 0400 του Ειδικού Φορέα 43-120 του οικείου προϋπολογισμού. Για τα επόμενα έτη 1999 και 2000 δεν θα προκληθεί δαπάνη, ενώ για το έτος 2000 και το 2001 θα προκληθεί αντίστοιχα δαπάνη ύψους 1.083.264 δρχ. και 2.997.296 δρχ. ετησίως, που θα αντιμετωπισθεί με ισόποση μείωση των λειτουργικών δαπανών του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Την 88/1998 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107141239/0006Α’ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107141239_0006Α’ 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1997/2649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2649 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/8 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/8 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα. 1993/329 1993
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών - κυβερνητικών Πυροσβεστικών πλοιαρίων και άλλες διατάξεις. 1994/109 1994
Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών - μηχανικών πυροσβεστικών πλοιαρίων. 1994/169 1994