ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/47

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-02-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ» του Νομού Ευβοίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εγκρίνεται η 26/97 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αμαρύνθου του Νομού Ευβοίας, όπως τροποποιήθηκε με την 95/97 όμοια απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αμαρύνθου και η οποία αφορά την σύσταση στην ομώνυμη Κοινότητα ενιαίας επιχειρήσεως υδρεύσεως κα [...]"
1.  
  Συνιστάται στην Κοινότητα Αμαρύνθου του Νομού Ευβοίας ενιαία επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ» (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
2.  
  Η Κοινοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητός της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως». Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
3.  
  Έδρα της Επιχείρησης είναι η Κοινότητα Αμαρύνθου του Νομού Ευβοίας (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
4.  
  Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια της Κοινότητας Αμαρύνθου (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 2 "Εκμετάλλευση"
1.  
  Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 3 "Περιουσία"
1.  
  Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεστούν με βάση εγκεκριμένες μελέτες, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων (άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 4
1.  
  Έσοδα ― Έσοδα της Επιχείρησης είναι: α. Το ειδικό τέλος για την μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μία δεκαετία από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α­ και 11 Ν. 1069/1980). β. Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ια­ και 13 Ν. 1069/1980). γ. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ­ Ν. 1069/1980). δ. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. δ­ και άρθρο 15 Ν. 1069/1980). ε. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε­ Ν. 1069/80). στ. Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. στ­ Ν. 1069/80). ζ. Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ­ Ν. 1069/1980). η. Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. η­ Ν. 1069/1980). θ. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ­ Ν. 1069/1980). ι. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ι­ Ν. 1069/80). ια. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιβ­ Ν. 1069/80). ιβ. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιγ­ Ν. 1069/80). ιγ. Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/80, όπως το άρθρον 28 τούτου τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 13 του Ν. 2307/95 καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Άρθρο 5 "Διοίκηση"
1.  
  Η επιχείρηση διοικείται από Κοινοτικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία ορίζονται με αναπληρωτές τους από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά:.
 1. Τέσσερα (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι της Κοινότητας, εκ των οποίων το ένα προέρχεται από τη μειοψηφία
 2. Δύο (2) είναι δημότες ή κάτοικοι της Κοινότητας Αμαρύνθου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης
 3. Ένα (1) είναι εκπρόσωπος του Κοινωνικού φορέα της Περιοχής. (Πανευβοικού Αθλητικού Συλλόγου).
 4. Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση σε περίπτωση που αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους, οπότε μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των μελών δημοτών ή κατοίκων.
 5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 6. Ο εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα και των εργαζομένων ορίζονται από τους οικείους φορείς.
2.  
  Το Κοινοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του (άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1069/80 και άρθρο 278 Π.Δ. 410/95).
3.  
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Κοινοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη (άρθρο 2 παρ. 2 της 25027/84 ΦΕΚ Β­/244 αποφ. Υπ. Εσωτερικών).
4.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περιπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος, εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/80). Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α­ 191/23.8.1980).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α­ 137) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α­ 201).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.1997 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 801/Β/5.9.1997).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α­ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α­ 137/85) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α­ 154/92) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 Α­).
 • Τις 26/97 και 95/97 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Αμαρύνθου.
 • Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Αμαρύνθου ύψους 10.000.000 δρχ. για το τρέχον έτος, για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό της Κοινότητας στον κωδικό Κ.Α. 75-161.9. Για τα επόμενα έτη προβλέπεται να προκληθεί σε βάρος των προϋπολογισμών της Κοινότητας ύψους 5.000.000 δρχ. για τα έτη 1999, 2000, 2001 και 2002, για την οποία θα εγγραφούν σχετικές πιστώσεις στους ανάλογους κωδικούς των προϋπολογισμών των αντίστοιχων ετών.
 • Την 3/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1995/2307 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία