ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/48

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-02-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ιωαννίνων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ιωαννίνων το οποίο κυρώθηκε με το από 30.8.1937 Β.Δ/γμα (ΦΕΚ 347/37 τ.Α) και που αναμορφώθηκε με το Β.Δ. 568/1972 (ΦΕΚ 165/72 τ.Α), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ/τος 64/86 (27Α), τροποποιείται ως εξής: «Πόροι του Ταμείου είναι επίσης τέλη καταβαλλόμενα από το δικηγόρο στις περιπτώσεις εκείνες που καταβάλλεται από αυτόν, τέλος (πόρος εξ ενσήμου) υπέρ του Ταμείου Συντάξεως Νομικών για κάθε παράσταση ενώπιον παντός Δικαστηρίου (Διοικητικού, Πολιτικού, Ποινικού). Τα παραπάνω τέλη, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στο παρόν συνίστανται στο ισόποσο των εκάστοτε καταβαλλόμενων τελών υπέρ του Ταμείου Συντάξεως Νομικών, εξαιρουμένου του τέλους επί του Δικαστικού ενσήμου για έγερση αγωγής και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Για τη σύνταξη επιταγής κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου Εκτελεστού απόφασης ή παραγγελίας προς εκτέλεση απογράφου Εκτελεστού, προκειμένου περί αποφάσεων Ειρηνοδικείου καταβάλλονται δραχμές είκοσι (20) για κάθε άλλο δε Δικαστήριο ή Συμβολαιογραφικό έγγραφο το οποίο αποτελεί τίτλο εκτελεστό, δραχμές σαράντα (40). Σε περίπτωση κατά την οποία βάσει του Εκτελεστού απογράφου ή τίτλου, εκδίδονται αντίγραφα περισσότερα τους ενός εφόσον η επίδοση γίνεται σε πολλούς, η σχετική απόδειξη προσαρτάται στο ένα μόνο αντίγραφο γίνεται δε μνεία και στα υπόλοιπα. Τα παραπάνω τέλη για κανένα λόγο δεν βαρύνουν τους διαδίκους αλλά αποκλειστικά τον ενεργούντα δικηγόρο.
Άρθρο 2 "Η περίπτωση α του άρθρου 14 του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ιωαννίνων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το Π.Δ/γμα 342/19 (Α 120), αντικαθίσταται ως εξής: «α) 1. Για τους εξερχόμενους από 1.1.1992 έως 31.12.1992, που συμπλήρωσα [...]"
2.  
  Για τους εξερχόμενους από 1.1.1993 έως 31.12.1993, που συμπλήρωσαν πραγματική δικηγορική υπηρεσία δέκα (10) χρόνων σε επτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα οκτώ (741.258) δρχ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται για κάθε χρόνο δικηγορικής υπηρεσίας πέραν από τα δέκα (10 χρόνια κατά ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (86.480) δρχ. μέχρι τη συμπλήρωση του τριακοστού έτους αυτής. Το σύνολο του εφάπαξ βοηθήματος μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ου) έτους πραγματικής δικηγορικής υπηρεσίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (2.470.860) δρχ.
3.  
  Για τους εξερχόμενους από 1.1.1994 και εφεξής, που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν πραγματική δικηγορική υπηρεσία δέκα (10) χρόνων σε οκτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες δέκα (889.510) δρχ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται για κάθε χρόνο δικηγορικής υπηρεσίας πέραν από τα δέκα (10) χρόνια, κατά εκατόν τρείς χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα έξι (103.776) δρχ., μέχρι τη συμπλήρωση του τριακοστού έτους αυτής. Το σύνολο του εφάπαξ βοηθήματος μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ου) έτους πραγματικής δικηγορικής υπηρεσίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τριάντα (2.965.030) δρχ. Μετά το τριακοστό (30ο) έτος δεν προστίθεται κανένα ποσό. Χρόνος συμμετοχής πέρα από το εξάμηνο, θεωρείται πλήρες έτος.». Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2042/92 (Α 75).
 • Την 601/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Τις διατάξεις των άρθρ. 23 παρ. 1 εδ ιε και 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 1558/85 (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρ. 15 του Π.Δ. 213/1992 (Α 154).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/95 (Α 201).
 • Τις διατάξεις του άρθρ. 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρ. 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρ. 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμειου Προνοίας Δικηγόρων Ιωαννίνων ύψους 11.000.000 δρχ. για το τρέχον έτος, για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του Ταμείου στον ΚΑΕ 0631. Για τα επόμενα έτη προβλέπεται να προκληθεί εις βάρος των προϋπολογισμών του Ταμείου, δαπάνη ύψους 3.000.000 ετησίως για τα 5 πρώτα έτη της εφαρμογής, για την οποία θα εγγραφούν σχετικές πιστώσεις στους ανάλογους κωδικούς των προϋπολογισμών των ετών αυτών αντιστοίχως.
 • Την 80078/4.10.96 (Β 924) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Την απόφαση της Γ.Σ. των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων που διατυπώθηκε κατά την 3η/17.4.1997 συνεδρίασή της.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά την 9η/13.2.97 συνεδρίασή του της ΚΘ­ περιόδου.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80078 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80078 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/64 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/64 1986
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/568 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/568 1972
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία