Περί Κανονισμού των Ωρών Εργασίας και Αναπαύσεως του Προσωπικού Κίνησης των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) και Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων Αστικών ΚΤΕΛ απλής φυλακής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντικείμενο Κανονισμού"
1.  
  Ο παρών Κανονισμός καθορίζει τις ώρες εργασίας και αναπαύσεως του προσωπικού κίνησης των Υπεραστικών και Αστικών ΚΤΕΛ απλής φυλακής
2.  
  Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού ισχύουν και για τους ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες των λεωφορείων, εφόσον αυτοί εργάζονται ως οδηγοί στα λεωφορεία τους, που είναι ενταγμένα στα ΚΤΕΛ
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως: α) Ημερήσια περίοδος εργασίας: Το μεταξύ των δύο διαδοχικών αναπαύσεων χρονικό διάστημα. β) Ημέρα: Η χρονική περίοδος από ώρα 0:00 έως ώρα 24:00 κάθε ημερολογιακής ημέρας. γ) Εβδομάδα: Η χρονική περίοδος από τη Δευτέρα ώρα 0:00 έως την Κυριακή ώρα 24:00. δ) Περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης: Είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο ημερήσιων περιόδω εργασίας. ε) Εβδομαδιαία ανάπαυση: Είναι το χρονικό διάστημα 48 ωρών, μετά συνεχή περίοδο εργασίας πέντε (5) ημερών. στ) Άγονη διαδρομή: Η διαδρομή χωρίς επιβάτες από το χώρο στάθμευσης έως το χώρο επιβίβασης επιβατών και από το χώρο αποβίβασης επιβατών έως τον χώρο στάθμευσης. ζ) Αναμονή: Το χρονικό διάστημα κατά την περίοδο εργασίας, μη προσφοράς υπηρεσία, λόγω απρόβλεπτων περιστατικών όπως π.χ. βλάβη λεωφορείων κ.λ.π. κατά το οποίο ο εργαζόμενος δεν μπορεί να διαθέσει ελεύθερα το χρόνο του, ούτε να εκτελέσει άλλη εργασία. η) Διακοπή εργασίας: Κάθε περίοδος πέραν της μίας (1) ώρας τουλάχιστον κατά την οποία το προσωπικό κίνησης μπορεί να διαθέσει ελεύθερα το χρόνο του. θ) Εφεδρεία ή ετοιμότητα: Ο χρόνος παραμονής του μισθωτού σε ταγμένη θέση και σε αναμονή για ανάληψη υπηρεσίας.
Άρθρο 3
1.  
  Περίοδος Εργασίας 1) Η διάρκεια της περιόδου εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες ημερησίως και τις σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως με σύστημα εβδομαδιαίας εργασίας πέντε (5) εργασίμων ημερών. 2) Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ημερήσιας περιόδου εργασίας μέχρι μία (1) ώρα την ημέρα ώστε η συνολική διάρκεια της να φθάνει μέχρι εννέα (9) ώρες ημερησίως και δύο (2) φορές την εβδομάδα κατά μία (1) ώρα, επιπλέον, ώστε η συνολική διάρκειά της να φθάνει μέχρι δέκα (10) ώρες τις δύο αυτές φορές την εβδομάδα, αλλά η συνολική διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ώρες συνολικά, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6. 3) Η ημερήσια περίοδος εργασίας περιλαμβάνει το χρόνο: α) ελέγχου και παραλαβής του λεωφορείου β) άγονης διαδρομής γ) φορτοεκφόρτωσης των αποσκευών δ) οδήγησης στο λεωφορείο ε) διαλείμματος στ) αναμονής ζ) παράδοσης των εισπράξεων η) παραμονής του λεωφορείου σε πλωτό μέσο θ) εφεδρείας ή ετοιμότητας 4) Ο χρόνος ελέγχου και παραλαβής του λεωφορείου, ανεξάρτητα από τον απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης της εργασίας αυτής, ορίζεται σε 10 πρώτα λεπτά της ώρας. Ο χρόνος άγονης διαδρομής, ανεξάρτητα από τον απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης της εργασίας αυτής, ορίζεται σε 15 πρώτα λεπτά της ώρας για κάθε διαδρομή από τον χώρο στάθμευσης στο χώρο επιβίβασης επιβατών και σε 10 λεπτά της ώρας για κάθε διαδρομή από τον χώρο αποβίβασης επιβατών στο χώρο στάθμευσης. Οι παραπάνω χρόνοι υπολογίζονται και για τους εισπράκτορες, εφόσον η συμμετοχή τους στις εργασίες ελέγχου, παραλαβής και άγονης διαδρομής ορίζεται από τη διοίκηση του ΚΤΕΛ ως υποχρεωτική. Δεν υπολογίζεται χρόνος άγονης διαδρομής στις εξής περιπτώσεις: α) ‘Οταν ο χώρος στάθμευσης του λεωφορείου είναι ίδιος με τον χώρο επιβίβασης ή αποβίβασης των επιβατών και β) ‘Οταν ο χρόνος άγονης διαδρομής συμπίπτει με το χρόνο εκτέλεσης άλλης εργασίας από αυτές που αναφέροντα στην πρώτη παράγραφο.
Άρθρο 4 "Διαλείμματα"
1.  
  Διάλειμμα είναι το ενδιάμεσο διάστημα παύσεως της ημερήσιας περιόδου εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου ο εργαζόμενος δεν μπορεί να εκτελεί άλλη εργασία
2.  
  Μετά από οδήγηση στο λεωφορείο 4,5 ωρών θα πρέπει να δίδεται διάλειμμα 45 λεπτών τουλάχιστον, εκτός αν ακολουθεί περίοδος ανάπαυσης του οδηγού
3.  
  Το διάλειμμα αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από διαλείμματα 15 τουλάχιστον λεπτών το καθένα, τα οποία θα κατανέμονται κατά τέτοιο τρόπο κατά την περίοδο οδήγησης ώστε να τηρούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
4.  
  Οι οδηγοί και οι εισπράκτορες των αστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ απλής φυλακής δικαιούνται ενός τουλάχιστον 30λέπτου διαλείμματος εντός της ημερήσιας εργασίας, που πραγματοποιείται στο τέρμα ή την αφετηρία της διαδρομής των λεωφορείων και θα πρέπει να δίνεται κατά το δυνατόν στο ενδιάμεσο του χρόνου απασχολήσεως. Σε περίπτωση κατά την οποία διαλείμματα από την οδήγηση που υπερβαίνουν τα 30λεπτά, υπάρχει φόβος να παρακωλύσουν την κυκλοφορία σε αστικές περιοχές, ενώ δεν είναι δυνατή η παρεμβολή 15λέπτου διαλείμματος πριν από την ολοκλήρωση 4 ωρών, κατά παρέκκλιση της παραγρ. 2, το ελάχιστον διάλειμμα ορίζεται σε 30 λεπτά, μετά από περίοδο οδήγησης που δεν υπερβαίνει τις 4 ώρες. Και σε αυτή την περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2.
5.  
  Οι εισπράκτορες των Υπεραστικών λεωφορείων δικαιούνται ενός τουλάχιστον 30λέπτου διαλείμματος μεταξύ τετάρτης και έκτης ώρας εργασίας
Άρθρο 5 "Διακοπές - Αναπαύσεις Διακοπές"
1.  
  Επιτρέπονται τρεις (3) διακοπές την εβδομάδα, οι οποίες δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν τις εννέα (9) ώρες εβδομαδιαίως
2.  
  Η εβδομαδιαία ανάπαυση πρέπει να χορηγείται υποχρεωτικά στην έδρα του εργαζομένου. Δεδομένης της εφαρμογής της πενθήμερης εβδομάδας απασχόλησης, οι ημέρες της κατά εβδομάδα ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόμενες και μία (1) τουλάχιστον συνεχόμενη με Κυριακή κάθε τέσσερις εβδομάδες. Για κάθε χρονική περίοδο 24 ωρών ο εργαζόμενος πρέπει να έχει περίοδο ανάπαυσης δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχών ωρών, με μείωση μια φορά την εβδομάδα σε δέκα (10) τουλάχιστον συνεχείς ώρες, με την προϋπόθεση ότι η μείωση αυτή θα αντισταθμίζεται με ίση περίοδο ανάπαυσης πριν από το τέλος της εβδομάδας που ακολουθεί.
3.  
  Κάθε υπέρβαση των διακοπών, με υπαιτιότητα του εργοδότη, περισσότερο από τρεις (3) φορές και τις εννέα (9) ώρες κατά εβδομαδιαία περίοδο εργασίας, καθώς και το μισό του χρόνου των τυχόν εκτός έδρας πραγματοποιούμενων διαλειμμάτων θεωρείται σαν χρόνος ετοιμότητας
Άρθρο 6 "Υπερωρίες 1.Υπερωριακή εργασία νοείται κάθε υπέρβαση της κατά το άρθρο 3 ημερήσιας περιόδου εργασίας (8 ώρες ημερησίως)."
2.  
  Υπέρβαση των κατά την προηγούμενη παράγραφο ορίων ημερησίας περιόδου εργασίας ή απασχολήσεως, λογιζομένη ως υπερωρία, επιτρέπεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
 1. Εκτέλεση ενός δρομολογίου διάρκειας μεγαλύτερης του οριζόμενου στο άρθρο 3 ορίου πραγματικής εργασίας
 2. Εξαιρετικής σώρευσης εργασίας που μπορεί να προβλεφθεί και
 3. Παραμονών των εξαιρέσιμων ημερών ή τοπικών εορτών
3.  
  Οι κατά τα ανωτέρω υπερωρίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις δύο (2) ώρες κάθε ημέρα ούτε τις 120 ώρες ετησίως άσχετα αν αυτές πραγματοποιούνται για επαύξηση του χρόνου της περιόδου εργασίας ή οδήγησης ή και των δύο
4.  
  Κατ’ εξαίρεση επίσης επιτρέπεται υπέρβαση των κατά την προηγούμενη παράγραφο οριζομένων υπερωριών, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. Επειγούσης φύσεως εργασιών παροδικού χαρακτήρα ή εξαιρετικής επείγουσας ανάγκης εξυπηρέτησης του κοινού, οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν
 2. Επείγουσας εργασίας, η εκτέλεση της οποίας είναι αναγκαία για την πρόληψη ατυχημάτων, την οργάνωση μέτρων σωτηρίας ή την αντιμετώπιση επελθουσών αιφνιδίων ζημιών στα αυτοκίνητα
 3. Επιβαλλομένης επισκευής αυτοκινήτων ή καθυστέρηση εκτέλεσης δρομολογίων οφειλομένων σε ανωτέρα βία
 4. Επιστρατεύσεως ή οσάκις παρίσταται ανάγκη στρατιωτικών μεταφορών με λεωφορεία αυτοκίνητα
 5. Ανωτέρας βίας
 6. Απροόπτου κωλύματος ή απρόβλεπτης καθυστέρησης υπαλλήλου για ανάληψη υπηρεσίας
5.  
  Οι κατά τα ανωτέρω υπερωρίες συνυπολογιζομένων και αυτών που ορίζονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατ’ ανώτατο όριο για κάθε ημέρα τις τρεις (3) ώρες και τις 180 ώρες ετησίως.
Άρθρο 7
1.  
  Αργίες 1) Σε ό,τι αφορά τις ημέρες αργίας εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Β.Δ/τος 748/1966. Ευνοϊκότεροι όροι που προβλέπονται από Νόμους, ΣΣΕ, ΔΑ κ.λ.π. δεν θίγονται. 2) Σε περίπτωση απασχόλησης του προσωπικού κίνησης κατά τις ως άνω αργίες, χορηγούνται κατά την κρίση του ΚΤΕΛ ισάριθμες αναπαύσεις εντός της εβδομάδας, στην οποία εμπίπτει η ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή κατά την αμέσως επόμενη εβδομάδα. 3) Τις ανωτέρω ρυθμίσεις ακολουθούν και οι εκδότες εισιτηρίων των εν λόγω ΚΤΕΛ.
Άρθρο 8 "Μεταβολή σειράς εργασίας"
1.  
  Η σειρά εργασίας του προσωπικού κίνησης μεταβάλλεται καθ’ εκάστη περίοδο εργασίας, σε τρόπο ώστε το προσωπικό που εργάζεται κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες μιας εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας να εργάζεται κατά τις πρωινές ώρες της επομένης, εφόσον το επιτρέπει η απλή φυλακή
Άρθρο 9 "Περιορισμοί απασχόλησης προσωπικού"
1.  
  Οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων και οι πρόεδροι των ΚΤΕΛ δεν επιτρέπεται να απασχολήσουν κατά την αυτή εργασιακή ημέρα προσωπικό κίνησης που έχει εργασθεί σε άλλον εργοδότη επί οκτάωρο. Μπορούν μόνο να απασχολήσουν το προσωπικό κίνησης που έχει εργασθεί κατά την αυτή ημέρα σε άλλους εργοδότες του ιδίου ΚΤΕΛ λιγότερες από 8 ώρες ημερησίως, μόνο δε για το χρόνο που απαιτείται προς συμπλήρωση το πολύ εννιάωρης ημερήσιας απασχόλησης.
2.  
  Προσωπικό κίνησης που απασχολείται στα ΚΤΕΛ ή τελεί σε άδεια ή ανάπαυση δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί σε άλλες εργασίες
Άρθρο 10 "Τηρούμενα έντυπα και βιβλία Δρομολογίων"
1.  
  Ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος από το Δ.Σ. αυτού υποχρεούται:.
 1. Να μεριμνά για την ανάρτηση στα οικεία γραφεία, από τη μεσημβρία της προηγούμενης ημέρας, πίνακα, στον οποίο φαίνεται ο τόπος και η ώρα έναρξης και λήξης της απασχολήσεως γενικά του προσωπικού κίνησης
 2. Να υποβάλλει προς θεώρηση στο οικείο Τμήμα ή Γραφείο του Υπουργείου Εργασίας ή των οργάνων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που είναι εντεταλμένα για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας τα κάτωθι στοιχεία:
  • Βιβλίο υπερωριών προσωπικού, στο οποίο καταχωρούνται ημερολογιακά, οι υπό του προσωπικού πραγματοποιούμενες υπερωρίες
  • Μηνιαίο πίνακα εβδομαδιαίων αναπαύσεων του προσωπικού κίνησης, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε μισθωτού και οι ημερομηνίες εβδομαδιαίων αναπαύσεων αυτού
  • Για κάθε λεωφορείο ημερήσιο βιβλίο εργασίας προσωπικού και δρομολογίων
2.  
  Κάθε φύλλο του ημερήσιου βιβλίου εργασίας προσωπικού και δρομολογίων περιέχει πίνακα, στον οποίο απεικονίζονται η απασχόληση του προσωπικού κίνησης κατά εργασιακή ημέρα και τα δρομολόγια του λεωφορείου, οι εγγραφές δε σ’ αυτό αποτυπώνονται σε 4πλούν με χημικό χαρτί. Α’ Σε κάθε φύλλο στο επάνω μέρος του πίνακα αναγράφονται σε κάθετη διάταξη, συμπληρούμενα ανάλογα, τα κάτωθι στοιχεία:.
 1. Στην πρώτη κάθετη στήλη οι λέξεις:
 2. “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ και ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ” και κάτωθι αυτής σε υποστήλες “ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ” και “ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ”
 3. Στη δεύτερη κάθετη στήλη η λέξη “ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ” και κάτωθι αυτής σε υποστήλες “ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ”, “ΩΡΑ”, “ΤΟΠΟΣ ΑΦΙΞΗΣ”, “ΩΡΑ”, “ΔΙΑΡΚΕΙΑ”,
 4. Στην τρίτη κάθετη στήλη η λέξη “ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ” και κάτωθι αυτής σε υποστήλες “ΑΠΟ”, “ΕΩΣ”, “ΔΙΑΡΚΕΙΑ”
 5. Β’ Ο ανωτέρω πίνακας που φέρει την επικεφαλίδα “ΠΙΝΑΚΑΣ” και χωρίζεται με οριζόντιες γραμμές περιλαμβάνει πέντε (5) κύριες κάθετες στήλες, στις οποίες αναγράφονται:.
  • Στην πρώτη κάθετη στήλη “ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ”, “ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”, “ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ”, “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ”, “ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ”
  • Στην δεύτερη κάθετη στήλη:
  • “ΟΔΗΓΟΥ” και
  • Στην τρίτη κάθετη στήλη:
  • “ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ” Δ’ Οι αναγραφόμενες στον πίνακα ενδείξεις αφορούν από κοινού στον οδηγό και εισπράκτορα, εκείνες δε που αφορούν ξεχωριστά τον καθένα σημειώνονται στο χώρο των παρατηρήσεων.
  • Ε’ Όλες οι αναγραφόμενες στον πίνακα ενδείξεις, ελεγχόμενες, θεωρούνται ανά δρομολόγιο από τους σταθμάρχες του τόπου έναρξης του δρομολογίου και του τόπου λήξης αυτού, αντιστοίχως, μη υπάρχοντος δε σταθμάρχου στον τόπο λήξεως του δρομολογίου, ο έλεγχος και η θεώρηση των ενδείξεων αμφοτέρων των δρομολογίων διενεργείται από τον σταθμάρχη του τόπου έναρξης αυτού.
  • ΣΤ’ Ο εισπράκτορας υποχρεούται μετά το τέλος της εργασίας κάθε ημέρας να παραλαμβάνει το ένα αντίτυπο του ημερήσιου βιβλίου εργασίας και δρομολογίων, το οποίο ταξινομείται και φυλλάσσει σε οικείο φάκελλο για τη διενέργεια ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, παραδίδει τα δύο άλλα αντίτυπα στο ΚΤΕΛ, ενώ το τέταρτο αντίτυπο παραμένει στο στέλεχος, το οποίο φυλάσσεται από τον οδηγό εντός του λεωφορείου, προς διενέργεια ελέγχου από τα αρμόδια όργανα.
  • Ζ’ Η υπηρεσία του ΚΤΕΛ υποχρεούται να ταξινομεί τα παραδιδόμενα σ’ αυτήν αντίτυπα του ημερήσιου βιβλίου εργασίας και δρομολογίων και να διαφυλάσσει αυτά για τη διενέργεια ελέγχου αυτών από τα αρμόδια όργανα, καθώς και για την ενδεχόμενη χορήγηση αντιγράφου, στο προσωπικό το οποίο αφορούν.
  • Η’ Στο τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο προς τούτο εντεταλμένος υπάλληλος, υποχρεούται να υποβάλλει αμελλητί στο αρμόδιο Τμήμα ή Γραφείο του Υπουργείου Εργασίας ή των οργάνων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που είναι εντεταγμένα για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, ανά ένα αντίγραφο του Ημερήσιου Βιβλίου Εργασίας και Δρομολογίων, των εντός της περιόδου εργασίας ημερών εργασίας του προσωπικού.
  • Θ’ Για την κανονική τήρηση και συμπλήρωση των Ημερήσιων Βιβλίων Εργασίας και Δρομολογίων, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ευθύνονται αναλόγως της περιπτώσεως, ο σταθμάρχης, ο ελεγκτής, ο οδηγός, ή ο εισπράκτωρ, για δε την προμήθεια, θεώρηση και υποβολή στην αρμόδια Αρχή, ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ, ο προς τούτο εντεταλμένος υπάλληλος ή ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου, αναλόγως της αρμοδιότητος εκάστου.
 6. Στην τέταρτη κάθετη στήλη η λέξη “ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ” και κάτωθι αυτής σε υποστήλες “ΑΠΌ”, “ΕΩΣ”, “ΔΙΑΡΚΕΙΑ” και
 7. Στην πέμπτη κάθετη στήλη οι λέξεις “ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ”.
 8. Γ’ Κάτω από τον ανωτέρω πίνακα αναγράφονται:
 9. α)Στο κάτω αριστερό μέρος του φύλλου “ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ” στο οποίο αφήνεται και ελεύθερος χώρος για την αναγραφήν τυχόν παρατηρήσεων.
Άρθρο 11 "Κυρώσεις"
1.  
  Ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις Σε κάθε υπόχρεο που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα κατόπιν μηνύσεως του τοπικά αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας. Με αιτιολογημένη πράξη του Επιθεωρητή Εργασίας δύνανται επίσης να επιβάλλονται και πρόστιμα από 25.000 δρχ. μέχρι 150.000 δρχ. τα οποία εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων από το Δημόσιο Ταμείο όπως τα ποινικά πρόστιμα. Κατά των πράξεων επιβολής προστίμου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός (20) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση και κοινοποίηση της προσφυγής, τα σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του εργοδότη, το ποσό του προστίμου βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. Αν ασκηθεί δικαστική προσφυγή κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, αναστέλλεται η βεβαίωση του προστίμου στη ΔΟΥ, μέχρι την κοινοποίηση της οριστικής απόφασης επί της προσφυγής, η οποία πλέον συνιστά και τον τίτλο βεβαιώσεως του δημόσιου ταμείου.
Άρθρο 12 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Καταργείται από την ισχύ του παρόντος, το Π.Δ. 119/1973 (167/Α/30-7-1973) “Περί κανονισμού των ωρών εργασίας και αναπαύσεως του προσωπικού κίνησης των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) και Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΥΛ) υπεραστικών και αστικών τοιούτων απλής φυλακής”.
Άρθρο 13 "Ισχύς διατάγματος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τα άρθρα 1 και 2 του Ν.Δ. 3789/1957 “Περί Τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας.
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 και του άρθρου 29 του Ν.Δ. 102/1973 (ΦΕΚ 178Α) “Περί Οργανώσεως και δια Λεωφορείων αυτοκινήτων εκτελουμένων δημοσίων επιβατικών συγκοινωνιών”.
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1995 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137Α) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992(ΦΕΚ 154 Α), και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Α38).
 • Τον Κανονισμό της Ε.Ο.Κ. 3820/85 “Για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον Τομέα των Οδικών μεταφορών”.
 • Την με αριθ. πρωτ. 830/1997 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών “Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’839).
 • Το με αριθ. Πρωτ. 1615/94 σχέδιο - πρόταση της ΟΥΠΑΕ περί τροποποίησης του Π.Δ. 119/73 “Περί ωρών Εργασίας και Αναπαύσεως του Προσωπικού κινήσεως του ΚΤΕΛ” και το σχέδιο-πρόταση της ΠΟΑΥΣ.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 14/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1997/830 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/830 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/3820 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/3820 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1995/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/1558 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3789 1957
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/102 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/102 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/119 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/119 1973
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/748 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/748 1966