ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/56

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π. Δ/τος 21/91.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι τίτλοι των εδαφίων (2) των υποπαραγράφων 1 α και 1β του άρθρου 4 του Π.Δ. 21/91 «Εθελοντές - Εθελόντριες Μακράς θητείας» αντικαθίσταται ως ακολούθως: Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 21/91 καταργείται, η δε παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου αναριθμείται σε 2.
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 9 του Π.Δ. 21/91 «Εθελοντές - Εθελόντριες Μακράς θητείας» αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οι Εθελοντές - Εθελόντριες Μακράς θητείας διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζονται για τους ομοιοβάθμους τους μονίμους Υπαξιωματικούς και τους Ανθυπασπιστές
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 6 του Ν. 1848/89 «Προέλευση των Μονίμων Αξιωματικών του Οικονομικού και του Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/ 112).
 • Τη διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α΄/ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (ΦΕΚ Α΄/154), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α΄/38).
 • Την υπ αριθ. πρωτ. 29261/7.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β΄/933).
 • Την υπ αριθ. πρωτ. 1107147/1239/0006/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄/ 992).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ. 563/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-03-24 Τροποποίηση του Π. Δ/τος 21/91.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/60
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΠΡΑΞΗ 1996/29261 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/29261 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1848 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1848 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/21 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/21 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία