ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/57

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στο Καλίνινγκραντ της Ρωσίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος στο Καλίνινγκραντ της Ρωσίας με περιοχή αρμοδιότητας την περιφέρεια του Καλίνινγκραντ. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του Ν. 419/1976 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α7 221).
  • Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα υπ αριθ. 053.Κ/4/ΑΣ 3291/8.12.97.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄/137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄/154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α του Ν. 2469/1997 (Α738) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθ. 81 /1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-03-24 Ίδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στο Καλίνινγκραντ της Ρωσίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/60
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία